แบบทดสอบ

รูปภาพของ skksrisakul

ให้นักเรียนสร้างแบบทดสอบหรือสืบค้นในอินเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สร้างแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ พร้อมทั้งเฉลย ด้วยตัวอักษรสีแดง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (10 คะแนน)

แบบทดสอบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

1. โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทำอะไร

ก. เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ
ข. เพื่อนำเสนอข้อมูลหรือผลงานในรูปกราฟิก
ค. เพื่อผลิตภาพที่มีความซับซ้อนทางวิศวกรรม
ง. เพื่อตกแต่งภาพให้สมจริง

นาย สงกรานต์ เสาเมืองมูล ชั้นม.4/4 เลขที่15

 

http://www.thaigoodview.com/node/59091

รูปภาพของ skk06581

งานครั้งที่ 10 แบบทดสอบงานกราฟิก

ภานุพงศ์ ลาโซ

http://www.thaigoodview.com/node/59056

รูปภาพของ skk6599

งานที่ 10

นาย สิทธิชัย แซ่ว้าง

http://www.thaigoodview.com/node/59052

รูปภาพของ skk05809

มงคล มณีวรรณ

http://www.thaigoodview.com/node/59044

รูปภาพของ skk06430

ส่งงานครั้งที่10
http://www.thaigoodview.com/node/58278

รูปภาพของ skk1234

งานที่10

นาย สุรเดช อุดมพัฒนากุล เลขที่18 ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/59027

รูปภาพของ skk06430

ส่งงานครั้งที่www.thaigoodview.com/comment/reply/58054#comment-form

รูปภาพของ skk06430

ส่งงานครั้งที่10

รูปภาพของ skk05851

งานที่ 10

นาย เสกสิทธิ์ จิตตาดู  ชั้นม.4/4 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/59013

รูปภาพของ skk06594

งานที่10

น.ส ศุภลักษณ์ ปู่ดอก เลขที่32 ม.4/4

รูปภาพของ skk06580

งานครั้งที่ 10

เพ็ญนภา พะดอก

http://www.thaigoodview.com/node/59014

รูปภาพของ skk_6594

นาย วิสิทธิ์  คำหล้า งานที่ 10

 

http://www.thaigoodview.com/node/59015

ส่งงานครั้งที่ 10 นางสาวสุพิน  เขียวสา ชั้นม.4/4

เลขที่35

http://thaigoodview.com/node/58271

รูปภาพของ skk06623

ธงชัย ไชยโอ๊ดนันท์ 4/4

http://thaigoodview.com/node/59010

รูปภาพของ skk05848

นายสุริยา เรือนรักเรา4/4

http://www.thaigoodview.com/node/59009

รูปภาพของ skk06589

งานที่10

น.ส วาสนา เจริญวัฒนเศรษฐ์ เลขที่31 ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/1127/

รูปภาพของ skk06622

  ส่  งง า   น  ค   รั้ ง ที่     10

 

น.ส  ชนนิกานต์   ปิ่นปัก   ม. 4 / 4  เลขที่  33

 

http://www.thaigoodview.com/node/58538

ส่งงานครั้งที่10 นางสาวสุพิน  เขียวสา

ชั้นม.4/4 เลขที่35

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/58054#comment-form

รูปภาพของ skk05778

งานยชิ้นที่  10

นาย ทินกร เลิศเสริมทรัพย์

http://www.thaigoodview.com/node/58533

รูปภาพของ skk05865

ส่งงานที่ 10

อลงกรณ์ อ่อนแสง ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/58528

น.ส  ภัทรา   จิโน  เลขที่  24

ม.4/4

http://forums.overclockzone.com/forums/showthread.php?t=73802

รูปภาพของ skk05849

ส่งงานครั้งที่  10  สุรีรัตน์  วงษายะ

 ม  404  เลขที่  27

http://www.thaigoodview.com

รูปภาพของ skk06430

ส่งงานครั้งที่http://www.thaigoodview.com/comment/edit/4522610

รูปภาพของ skk05815

น.ส.รุ่งทิวา  ปัญญาวงค์  เลขที่25

ส่งงานที่10

 

http://www.thaigoodview.com/node/58517

รูปภาพของ skk05877

ส่งงานที่  10

นายศุภชัย  ใจตา  ม.4/4      เลขที่  7

http://www.thaigoodview.com/node/58515/edit

รูปภาพของ skk06568

งานครั้งที่ 10 น.ส. นาตยา มหาวัน เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/58505#comment-form

รูปภาพของ skk06587

http://www.thaigoodview.com/node/58212

ส่งงานค่ะ

น.ส. วัชราภรณ์ ไพรคีรีพฤกษา  4/1Tongue out

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์