แบบทดสอบงานกราฟิก

รูปภาพของ skk06587

งานกราฟฟิกหมายถึงอะไร

ก.  งานการวางแผนทางศิลปะและการทำหัวเรื่อง                ข.งานคอมพิวเตอร์

ค.  งานคอมที่ดึงดูดใจคน                                                   ง. เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ

2    ข้อใดคือขอบข่ายของงานกราฟฟิก

ก.การประชาสัมพันธ์                                                           ข. งานบริการ

ค. งานประกวดแข็งขัน                                                        ง. งานเสริมสวย

3.   การออกแบบกราฟิกหมายถึงอะไร

ก.ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมทางความงาม                            ข. การให้บริการแก่ประชาชน

ค.ช่วยให้เกิดจินตภาพ เกิดมีแนวคิดสิ่งใหม่อยู่เสมอ       ง. ถูกทั้งข้อก ค

4 ข้อใดคือคุณค่าของงานกราฟิก

ก. ก่อให้เกิดความคิกสร้างสรรค์                                      ข. เพิ่มความบันเทิงแก่ชีวิต

ค. ทำให้คนมีรายได้                                                         ง.สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

5. ข้อใดคือข้อแรกในการวางแผนการผลิต

ก.การคิด                                                                         ข.รวบรวมข้อมูล

ค.ร่างหรือสร้างหุ่นจำลอง                                                ง.   ลงมือการสร้างงานสำเร็จรูป

6 ISP คืออะไร
   ก. ผู้เขียนเว็บเพจ
   ข. เจ้าของเว็บไซต์
  
ค. ผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต
   ง.  ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต
7. โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
   ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
   ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
   
ค.  โปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูล
   ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์


8.โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
  
 ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
   ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
   ค.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
   ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์

 

9.RAM คืออะไร
   ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
   ข.  หน่วยความจำเสมือน
   ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด 
   ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

10.โปรแกรม Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
   ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
   ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
   ค.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
  
 ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์