การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยสร้างระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยสร้างระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 

 

 

 

 

ความสำคัญของการสร้างระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                การปฏิรูปการศึกษารอบสอง เป็นการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ห้องเรียน   เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   เน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูอย่างหลากหลายที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ทดลองและการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีการส่งเสริมสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะตามประเพณีปฏิบัติในสังคมปัจจุบัน   สิ่งเหล่านี้เมื่อประเมินจากผลการสอบในระดับต่างๆของโรงเรียน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(O-Net, NT, LAS) ก็ดียังอยู่ในระดับต่ำไม่น่าพอใจ จะต้องมีการพัฒนาครูอย่างหลากหลายทั้งการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งเทคนิคการสอนและการใช้สื่อตรงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจะต้องสร้างความเข้าใจ  ความตระหนัก ความรอบรู้เป็นครูมืออาชีพ โดยการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้กระบวนการการจัดการความรู้(KM) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้บรรลุผล   แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารและคณะครู  ตลอดจนบุคลากรทุกคนจะต้องใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียน   ตลอดจนครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายมีการพัฒนาที่ยั่งยืนก็จะเกิดขึ้น  วัตถุประสงค์ของเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้                               

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารและครูในโรงเรียน  โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (KM)ในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                                2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครูระหว่างโรงเรียน   ได้ศึกษาดูงานซึ่งกันและกัน  แล้วกลับมาพัฒนา/ส่งเสริม     ศักยภาพของผู้บริหารและครูให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ                               

3. เพื่อให้ผู้บริหาร   คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางในการประเมินคุณภาพของโรงเรียนทั้งการประเมินภายในและการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)   ตลอดจนการประเมินอื่นๆ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและคุณภาพนักเรียน

4. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการของของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ครูมีการพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    แนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                การส่งเสริมการเรียนรู้ของคณะครูและบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูที่เน้นเด็กนักเรียนเป็นสำคัญโดยวิธีการ                                1. ผู้บริหารได้สร้างความเข้าใจ   สร้างความตระหนัก   ให้รู้จักรับผิดชอบต่อการสอนซึ่งเป็นหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูและจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ และยกตัวอย่างครูที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและวิธีการจัดการเรียนรู้    แล้วให้ครูทุกคนได้วิพากษ์วิจารณ์และเสนอแนะในแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน                                2. การจัดประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้านการให้ความรู้   และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูที่ต้องการพัฒนาตนเอง  โดยเลือกหาวิธีการตามสถานการณ์ที่โลกได้เปลี่ยนแปลง ซึ่งอยู่ในความสนใจของสังคมไทยปัจจุบัน                                3. การจัดครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรม / โครงการต่างๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์โดยตรง    ซึ่งมีความจำเป็นมากสำหรับครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่จะได้ศึกษาทักษะกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนต่อไป                                4. ผู้บริหารและครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของตนเอง   และร่วมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนและเตรียมรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รอบ 2 ประวัติส่วนตัวและความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่                                ข้าพเจ้านายวีรศักดิ์  บินสะมะแอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ซึ่งมีประวัติการศึกษาดังต่อไปนี้¤       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาล๑ (ถนนภูผาภักดี) ¤       มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนนราธิวาส¤       ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา จาก วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์¤       ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง จาก วิทยาลัยครูยะลา สาขาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)¤       ปริญญาตรี(การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์¤       ปริญญาโท(การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                   ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่พ.ศ. 2531  ผู้บริหารดีเด่นในการเผยแพร่ภาษาไทย  ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2536   โรงเรียนชนะเลิศจัดอาหารกลางวันโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2541   ผู้บริหารโรงเรียนของ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนราธิวาส และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสพ.ศ. 2546   ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับทอง  กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2547   ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาพ.ศ. 2549   ผู้บริหารโรงเรียนพระราชทาน ระดับปฐมวัยขนาดกลาง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551   บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สายผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2552    ผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลโรงเรียนในเครือข่าย                                1. โรงเรียนเมืองนราธิวาส   ตั้งอยู่บนถนนสุขเกษม     ตำบลบางนาค    อำเภอเมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส   96000  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                2. โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม   ตั้งอยู่บนถนนคชรัตน์   ตำบลบางนาค    อำเภอเมืองนราธิวาส     จังหวัดนราธิวาส   96000  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน (ศาสนาอิสลาม)                                3. โรงเรียนเทศบาล  5    ตั้งอยู่บนถนนวอสเบียน     ตำบลบางนาค     อำเภอเมืองนราธิวาส    จังหวัดนราธิวาส   96000  สังกัดการศึกษาส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองนราธิวาส)                                4. โรงเรียนบ้านทอน  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลโคกเคียน   อำเภอเมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส   96000  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                5. โรงเรียนบ้านกะลูแป  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4   ตำบลบาเระหนือ    อำเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส   96170  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                6. โรงเรียนบ้านปาลูกาสาเมาะ   ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลปาลุกาสาเมาะ   อำเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส   96170  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                  7. โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ   ตั้งอยู่ตำบลรือเสาะ   อำเภอรือเสาะ    จังหวัดนราธิวาส  96150     สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน (โรงเรียนสามัญทั่วไป)                 ปัญหาการเรียนการสอน/การบริหารของโรงเรียนในเครือข่าย1. นักเรียนขาดความพร้อมในการเรียน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลลูก2. นักเรียนสุขภาพไม่ดีขาดเรียนบ่อย  ติดตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพที่อื่น3. ครูมีงานพิเศษมาก ไม่มีเวลาเตรียมการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี4. ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์5. ผู้บริหารขาดทักษะในการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน6. ผู้บริหารมีภารกิจมาก ไม่มีเวลาบริหารจัดการงานโรงเรียน ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง                                1.ต้องการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เห็นความสำคัญของการศึกษา โดยให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ลดจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดี  ขาดเรียนบ่อยๆให้เป็นนักเรียนที่อยากเรียนหนังสือ มีความขยัน สุขภาพแข็งแรง และตั้งใจเรียน และเป็นคนดี                                2. ต้องการพัฒนาครูในโรงเรียนเครือข่ายด้านวิทยาการใหม่ ๆ  โดยเฉพาะวิธีการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์การให้ความรู้เรื่องวิชาการกับครู    และให้ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภายในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย เพื่อจะได้นำสิ่งที่ดีๆมาปรับปรุงพัฒนานักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบต่อไป                                3.ต้องการพัฒนาตนเองและผู้บริหารในโรงเรียนเครือข่าย โดยใช้กระบวนการกลุ่มเครือข่ายในงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้   ร่วมเรียนรู้  และได้ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ทัศนคติในการปฏิบัติงานโดยการไปเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่าย     เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆตามความต้องการของแต่ละโรงเรียนในเครือข่าย  ผู้บริหาร  ครูแต่ละโรงเรียนจะได้ร่วมกันใช้พลังความคิดเสนอแนะแนวทางเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่แต่ละโรงเรียนประสบอยู่ให้บรรลุผลได้ เนื้อสำคัญของการสร้างระบบเครือข่าย                                 ข้าพเจ้าได้ประสานกับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย 7 โรงเรียน   ได้มาประชุมปรึกษาหารือในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียน   คุณภาพครูและคุณภาพผู้บริหาร โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ  18 มาตรฐาน    ให้สามารถพัฒนานักเรียน  ครู  ผู้บริหารได้ประกอบกับการใช้การประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ควบคู่กันไป ให้ผู้บริหารทุกคนเข้าใจเป็นลำดับแรกในการร่วมโครงการวิธีการทำงานร่วมกับสภาองค์ความรู้ให้กับผู้บริหาร   และปฏิรูปแนวทางการวิจัยที่เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของผู้บริหาร  ครูในการทำงาน  โดยผู้บริหารและครูไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ   มีงานเพิ่มและไม่มีประโยชน์  เมื่อผู้บริหารทุกคนเข้าใจแล้วผู้บริหารจะต้องกลับไปนำเสนอความคิดในโรงเรียนและครูในโครงการวิจัยนี้     เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะครูได้เกิดความตระหนักความรับผิดชอบ ความเสียสละให้กับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ตามมาตรา 49 รัฐธรรมนูญปี 2550 ว่า    บุคคลย่อมให้สิทธิเด็กเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี   รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  แนวความคิดและทฤษฎีที่ใช้แนวคิดภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา                ทฤษฎีภาวะผู้นำ ( Trait   Theories )  แนวคิดนี้เชื่อว่าคุณลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิผลต้องมีลักษณะชอบนำคนอื่น    มีพลังตื่นตัว    มุ่งความสำเร็จ    เชื่อมั่นในตนเอง     เชื่อในอำนาจตน    อารมณ์    มั่นคง   น่าเชื่อถือและไว้ใจได้  มีปฏิภาณไหวพริบ    ยืดหยุ่น    ไวต่อความรู้สึกของบุคคลอื่น    ปัจจัยที่ส่งผลภาวะผู้นำดังกล่าว     เกิดจากทัศนคติและมโนทัศน์แห่งตนในทางบวก   ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดศักยภาพแห่งตน  แนวคิดนี้จึงมีข้อเสนอให้ผู้นำพัฒนาทัศนคติและมโนทัศน์แห่งตนในทางบวกไว้อยู่เสมอ                                แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม     เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์     ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ( Participation )  ว่าเป็นการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ      สนับสนุนทำประโยชน์ในเรื่อง    ต่าง ๆ    หรือกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการบริหารประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้น     ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายวิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิด  สติปัญญา  ก็คือ  การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์กรนั้น  และบุคคลจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง (Involvement)  ในการดำเนินการหรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ    เป็นผลให้บุคคลนั้นมีความผูกพัน (Commitment) ต่อกิจกรรมและองค์กรในที่สุด                                การวางแผนในการทำงาน  มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง  จึงมีคำกล่าวที่ว่า  การวางแผนที่ดีมีความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง      โรงเรียนเมืองนราธิวาสได้จัดบริหารจัดการโรงเรียนที่ทุกคนมีส่วนร่วม    การวางแผนจึงมีความสำคัญมากที่สุด  ในการปฏิบัติงานจากโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเมืองนราธิวาสได้มีการประชุมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมที่จะดำเนินการที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนก่อนจะลงมือปฏิบัติ    ส่งผลให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ   จึงประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี    ถ้ามีปัญหาบ้างก็จะใช้วิธีการนิเทศ   กำกับ   ดูแลในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี กระบวนการดำเนินงาน  ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นโรงเรียนเมืองนราธิวาส    ได้ดำเนินการบริหารโครงการ/กิจกรรรมต่างๆ  แบบทุกคนมีส่วนร่วม   ทางโรงเรียนจึงได้ใช้กระบวนการทำงานที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม  ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน     โดยใช้กระบวนการพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ  ( PDCA&P )     ซึ่งโรงเรียนได้ถือว่ากระบวนการนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของโรงเรียน  ที่จะปฏิบัติงานได้จนประสบผลสำเร็จ   ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้                                1. การวางแผน ( Plan )  เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก    ทุกคนทุกส่วนจะต้องระดมพลังสมองในการคิดและวางแผนกิจกรรมโครงการให้มีขั้นตอนที่จะปฏิบัติได้ชัดเจน    สามารถใช้กระบวนการอื่นมาช่วยและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                        2. ปฏิบัติ ( Do )    เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้ครบสมบูรณ์ตามกระบวนการตามแผนการที่ได้จัดทำไว้  มีการนิเทศ   ติดตาม  กำกับทุกขั้นตอน  ทุกกิจกรรมของโครงการมีการสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง      โดยเฉพาะผู้บริหารต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ด้วย   ในฐานะผู้กำกับ   ควบคุมโครงการจะต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเต็มที่     เมื่อการวางแผนดีมีระบบ   การปฏิบัติกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม   ผลงานก็จะออกมาดีมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่                                3. การตรวจสอบ ( Check ) เป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   เป็นการตรวจสอบขั้นตอนของกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนได้อนุมัติให้ดำเนินการ  เพื่อเป็นการสรุปผลดี/ผลเสีย  ปัญหา/อุปสรรค  เพื่อจะได้มีการสรุปข้อเสนอแนะสิ่งที่ดีๆ และข้อควรปรับปรุงให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป                                4. การปรับปรุงพัฒนา ( Action )   เป็นขั้นตอนในการหาข้อสรุปและเสนอแนะในกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงพัฒนา  ให้มีความสมบูรณ์ตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์อย่างเต็มที่  โดยนำมาทบทวนปรับปรุง/แก้ไขพัฒนาทุกข้อเสนอแนะ   โดยผ่านการพิจารณาจากทุกคนให้มีส่วนร่วม/รับรู้  และนำไปพัฒนาให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป                                5. การมีส่วนร่วม ( Participation ) การให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกขั้นตอน    ทำให้โครงการ / กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยจิตใจที่อยากจะทำตามและรับผิดชอบอย่างเต็มที่    ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนไม่ต้องกังวลในเรื่องการให้ความร่วมมือ  อุทิศเวลา    ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ    จนเป็นเชิงประจักษ์ทุกโครงการที่ได้ดำเนินการไม่ว่าโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต 1     และโครงการของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี       มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกครั้ง การวางแผนการทำงาน                                การดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้     ข้าพเจ้าได้วางแผนการดำเนินงานให้โครงการเป็นไปด้วยดี โดยใช้การปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีความเป็นกันเอง    ความเป็นเพื่อนและความเป็นพี่น้อง เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเครือข่ายและการดำเนินการดังนี้                                1. เชิญชวนพบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนที่สนใจเพื่อตัดสินใจเลือกเข้าร่วมโครงการและเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ    แนวดำเนินการวิจัย  โดยเป็นการวิจัยที่ไม่มีขั้นตอนแน่นอน      หรือการวิจัยที่มีความรู้สึกไม่เป็นการวิจัย แต่เป็นการศึกษาสภาพปัญหาในโรงเรียน ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของครูกับการจัดการความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้    เพื่อให้ครูมีความพร้อมและแสดงศักยภาพที่มีอยู่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน        อีกทั้งร่วมกันพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ                                2. การให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการประชุมสร้างความเข้าใจ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นทั้งในระดับโรงเรียนเครือข่าย     ลำดับแรกได้สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการจัดการสัมมนาในเรื่อง   การจัดการความรู้ให้กับครูวิชาการของโรงเรียน และให้ความรู้ผู้บริหาร ครูวิชาการโรงเรียนแล้วไปขยายผลให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย    โดยการพัฒนานักเรียนครูและผู้บริหารในแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา        (องค์การมหาชน)   เน้นมาตรฐานที่ 4 และ 5 ให้มากที่สุด                                3. การนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และการเยี่ยมเยียนโรงเรียนต่างๆ ภายในเครือข่าย  โดยมีข้อกำหนดและข้อตกลงร่วมกัน จัดให้มีการไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนเครือข่าย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และดำเนินการในครั้งต่อไปเป็น 2 ครั้ง ต่อ 1 โรงเรียน หมุนเวียนกันไป   โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาใช้พัฒนาโรงเรียนตามระบบประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 4 และ 5 เป็นหลัก เมื่อได้เยี่ยมโรงเรียนแล้วก็จะนำแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้นๆ   ที่เน้นจุดอ่อนและจุดแข็งมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการและดำเนินการจนประสบความสำเร็จได้    ได้เชิญผู้บริหารที่ร่วมโครงการทุกคนมาปรึกษาหารือ โดยการวางแผนการดำเนินการ   การจัดโครงการปฏิรูป  การตรวจสอบโครงการที่ควรปรับปรุงพัฒนา  และการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงการ การดำเนินการของโครงการเป็นไปด้วยดี     จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างเกี่ยวกับภาระงานของโรงเรียนบางช่วงก็มาก  บางช่วงก็น้อย   แต่ก็ใช้วิธีการประสานพูดคุยสร้างความเข้าใจและปรับโครงการตามสภาพและสถานที่ให้เหมาะสมกับเวลาและโอกาส ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมที่ผ่านมาทุกครั้งสำเร็จไปด้วยดี บทสรุปของระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้                 4.1 การเป็นประธานเครือข่าย โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   รุ่นที่ 2                                โดยปกติข้าพเจ้าเป็นคนมีจิตบริการและมีจิตสาธารณะในการให้บริการกับเพื่อนผู้บริหาร  เพื่อนครู  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว  จึงมีประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับเพื่อนครูอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะได้รับหน้าที่ประธานเครือข่ายโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รุ่นที่ 2 ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานให้กับ  อาจารย์ดร.ผ่องศรี  อยู่แล้ว   จึงได้ทราบและเรียนรู้วิธีการทำงานของโครงการนี้พอสมควร   จึงมีความเข้าใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือมูลนิธิสุข แก้ว   แก้วแดง  อย่างเต็มที่อยู่แล้ว  จึงได้ดำเนินการในฐานะประธานในโครงการวิจัย รุ่นที่ 2                4.2 วิธีการคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย                ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการติดต่อประสานงานโรงเรียนต่างๆ ประมาณ 12 โรงเรียนและไดคัดเลือกโดยเน้น                                1. เลือกผู้บริหารที่มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองและมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียน     โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนทางคุณภาพชีวิตและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นหลัก                                    2.  เลือกพื้นที่ที่หลากหลายเพื่อดูความแตกต่างของความเป็นอยู่ตามประเพณีปฏิบัติของนักเรียนตามวิถีชีวิตและบริบทของโรงเรียน                                3. เลือกโรงเรียนต่างสังกัดที่หลากหลายมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    สังกัดเทศบาล    สำนักงานการศึกษาเอกชน (โรงเรียนสามัญทั่วไป)  และสำนักงานการศึกษาเอกชน (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม)                                   4. เลือกเพื่อนที่มีความผูกพันที่ช่วยเหลือกันตลอดมาโดยนำจุดอ่อนของรุ่นที่ 1 มาปรับปรุงพัฒนาให้มีความคล่องตัวมากขึ้น    สามารถทำโครงการวิจัยได้อย่างดีและต่อเนื่อง    ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูในเครือข่ายเป็นอย่างดี     ทุกครั้งที่มีกิจกรรมจะมีผู้บริหารและครูผู้สอนมีส่วนร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีมีความสำเร็จและภูมิใจร่วมกัน                  4.3 กระบวนการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือข่าย                                โดยใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อนไปสู่การบริหารเชิงคุณภาพ และการมีส่วนร่วมของทุกคนในการวิจัยเชิงคุณภาพ   เพื่อการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)   โดยให้เพื่อนครูในโรงเรียนตนเองร่วมกับผู้บริหารได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง    โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (KM)  ในการปฏิรูปการเรียนรู้     โดยการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนใช้วิธีการคิดวิเคราะห์ในสิ่งต่างๆ   ให้นักเรียนรู้จักแยกแยะในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง   เป็นคนดีมีคุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ O-Net, NT และ LAS    ตลอดจนระดับโรงเรียนพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง                     4.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เพื่อนช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนไปดูเพื่อนในโรงเรียนเครือข่าย                                   จากความเป็นเพื่อนทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รวดเร็ว    การสร้างความเข้าใจง่ายขึ้น   ความเป็นกันเองมากขึ้น   ลดปัญหาต่างๆ  ให้หมดไปโดยเร็ว    การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการได้ลูกและมากขึ้น  จึงทำให้การพัฒนาและการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ของครูภายในโรงเรียนได้อย่างกว้างขวาง  ทำให้ครูได้เตรียมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้ถูกต้องมากขึ้น   มีการเตรียมสื่อประกอบการเรียนการสอน  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้โรงเรียนที่ได้ไปดูและครูในเครือข่ายทุกคนได้พัฒนาตนเอง  ไปเปิดโลกทัศน์   ทำให้มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ       โดยมีสื่อการสอนประกอบในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน       สามารถสร้างความเข้าใจของนักเรียนในการเรียนรู้ได้เร็วและง่ายขึ้น    จากการได้ไปเยี่ยม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายทุกโรง   ผู้บริหารและครูพึงพอใจมาก   จึงมีคำพูดว่า ไม่เคยมีโครงการไหนที่ผู้บริหารและครูได้มีมาเยี่ยมโรงเรียนซึ่งกันและกัน  ได้รับความรู้  ได้รับคำแนะนำจากการประชุมร่วมกันทั้งครูที่โรงเรียนเครือข่าย  และผู้บริหารมาศึกษาแหล่งเรียนรู้    ได้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านคุณภาพของโรงเรียนมากเท่านี้เลย                          4.5 ความสำเร็จและความภูมิใจในฐานะประธานเครือข่าย                                จากแนวคิดเพื่อนดูเพื่อนและเพื่อนช่วยเพื่อน     ในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาใน   3 จังหวัดชายแดนภาคใต้      ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกและความคิดในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน   โดยครูได้เปลี่ยนวิธีคิดปรับวิธีสอนได้มากขึ้น     ผู้บริหารและคณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนของตนเองโดยตนเองพัฒนาตนเอง   ครูทุกคนในโรงเรียนได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้าน  เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน     เมื่อโรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ายได้พัฒนาคุณภาพด้านนักเรียนและอื่นๆ แล้ว ก็พร้อมที่จะต้อนรับเพื่อนครูในโรงเรียนเครือข่าย 6 โรงเรียนที่จะมาเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีความพร้อมที่จะไปดูโรงเรียนเพื่อนด้วย การสร้างระบบเครือข่ายก็จะสมบูรณ์ขึ้น   เมื่อโรงเรียนในเครือข่ายได้หมุนเวียนไปเยี่ยมชมครบทุกโรงเรียน     ผู้บริหารและครูจะมีประสบการณ์ตรงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่าย  ทั้ง 7 โรงเรียนแล้ว  ก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการเพื่อปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้มีความทันสมัย   ซึ่งจะเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้เข้าสู่ห้องเรียน     เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านคุณภาพชีวิตและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป    สิ่งที่ได้จากโครงการนี้  โรงเรียนในเครือข่ายทุกโรงเรียนได้ผ่านการประเมินจากผู้ประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  ทุกโรงเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับดีถึงดีมาก   และสิ่งที่ได้รับอีกเรื่องหนึ่งคือ          มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวและโรงเรียนเดียว      มีโรงเรียนเพื่อนๆ ในเครือข่ายได้สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง   มีความรู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขมาก   จนตนเองได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารที่ประสบผลสำเร็จมากคนหนึ่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต 1   เป็นต้น  ผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                จากความสำเร็จในโครงการนี้ข้าพเจ้าพบว่าการทำงานร่วมกันโดยทุกคนมีส่วนร่วม การประสานงานที่ดีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การเตรียมงานในกิจกรรมต่างๆ ทำให้ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆกล่าวคือ การบริหารจัดการที่ดีได้ขึ้นจะต้องมีการวางแผนที่ดี มอบหมายงานตรวจตามความสามารถของบุคคล ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน จึงทำให้งานประสบความสำเร็จได้ กระบวนการทำงานของการสร้างระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้   กระบวนการทำงานของข้าพเจ้าได้ใช้กระบวนการดำเนินงานที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารโรงเรียนใดที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าร่วมเพื่อนพัฒนาโรงเรียนในการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ห้องเรียน ซึ่งจะมุ่งพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  โครงการร่วมกันพัฒนาวิธีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในโรงเรียนทุกๆโรงเรียน ตลอดจนการร่วมมือของผู้บริหารและครูภายในโรงเรียนได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนในแต่ละโรงเรียน เพื่อมาศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู มาศึกษาสภาพการพัฒนาของโรงเรียน และนำข้อสังเกตที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้นักเรียน ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ใช้นวัตกรรมการบริหารที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมคือ กระบวนการบริหารที่เน้นคุณภาพและเน้นการมีส่วนร่วม PDCA&P และสิ่งที่ได้รับจากจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารหลายท่าน สิ่งที่ทำให้มีเพื่อนมากขึ้นทั้งผู้บริหารและเพื่อนครู ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเหมือนกัน คือต้องการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น เป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนและได้รับสิ่งที่ดีๆ เทียบเท่าโรงเรียนในส่วนกลาง                                ความสำเร็จของนักเรียนจากโครงการนี้ แม้จะยังไม่เห็นผลชัดเจนเพราะโครงการนี้เริ่มดำเนินงานเมื่อต้นปีการศึกษานี้เอง แต่จากการที่ผู้บริหารครูได้เริ่มพัฒนาตนเอง ปฏิรูปตนเองในการร่วมกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องวิชาการบ่อยๆ ทำให้ครูมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อนักเรียนมากขึ้น นักเรียนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้  อย่างเต็มที่ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ การสอนที่ฝึกเด็กให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้ฝึกทักษะการปฏิบัติจริงมากขึ้น ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนองตามมาตรฐานที่ 4,5 มากขึ้น จะส่งผลโดยตรงกับผลการสอบ NT และ ONET ในปีการศึกษา 2552 ซึ่งทางโรงเรียนในเครือข่ายมีความเชื่อมั่นในการพัฒนานักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามลำดับต่อไป สรุปบทเรียนที่ได้จากการสร้างระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับนี้จะเป็นการปฏิบัติงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม      การพัฒนาด้านวิชาการแบบการใช้เครือข่ายของโรงเรียนมาพัฒนาครู       งานวิชาการซึ่งเกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันเอง โดยไม่มีระบบราชการมาควบคุม ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้บริหารและครูด้วยความสมัครใจและเต็มใจ กิจกรรมต่างๆก็จะดำเนินการไปด้วยดี  การปฏิบัติงานร่วมกันโดยใช้หลักการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี    ความเป็นผู้บริหาร ความต้องการจะพัฒนาตนเองท่ามกลางสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้รับความกรุณาและความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ความเป็นอาจารย์ของศิษย์ ของอาจารย์รุ่ง   แก้วแดง  อาจารย์ผ่องศรี   วาณิชย์ศุภวงศ์และ อาจารย์ ที่ได้มาร่วมให้กำลังใจ ให้ความรู้ให้ความสำคัญตลอดจนให้งบประมาณในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ ทำให้กลุ่มเครือข่ายที่ร่วมโครงการในสำนักงานเขตการศึกษานราธิวาส  เขต 1  ทั้ง 7  โรงเรียนที่ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรุ่นที่ 2     มีการพัฒนาตนเองไปในทางที่ดี จึงมีคำพูดจากใจผู้บริหารท่านหนึ่งในการไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนกล่าวว่า ไม่มีโครงการใดที่ได้ประโยชน์มากเท่ากับโครงการนี้    เพราะโครงการวิจัยที่ได้รับประโยชน์โดยจากการสังเกตและเรียนรู้ร่วมกัน  แนะนำ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แล้วสรุปประเด็น อุปสรรค์ ปัญหาของโรงเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. มาตรฐานที่ 4,5 เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนนั้น ได้พัฒนาโรงเรียนของตนเองต่อไป จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป                           ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเป็นอย่างดี    กิจกรรมต่างๆจนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลดีเด่นหลายรายการ จนมีโรงเรียนอื่นๆมาศึกษาดูงานหลายโรงเรียนจึงทำให้มีความคิดที่จะต้องพัฒนาในด้านวิชาการให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ได้จัดให้มีการพัฒนาด้านวิชาการในกลุ่มสาระต่างๆโดยได้รับความอนุเคราะห์โดยตรงจากอาจารย์ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์   จัดตั้งโรงเรียนเมืองนราธิวาสเป็นแม่ข่ายให้โรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1 (รุ่น2) จึงต้องเป็นผู้ประสาน  ผู้จัดสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆมาตลอด   เพื่อพัฒนาด้านนี้ใช้เวลาหนึ่งปีการศึกษา   เป็นต้น   ซึ่งมีแรงบันดาลใจในการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดำเนินการเป็นไปด้วยดีและประสบผลสำเร็จ  โดยจะต้องพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของครู  ผู้บริหารทุกโรงเรียนเครือข่าย เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามมาตรฐานที่ 4,5 การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในขณะนี้                ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้                           การจัดการดำเนินการที่ผ่านมา     แม้ในขณะนี้จะยังไม่เห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน      เพราะโครงการนี้กำลังจะเริ่มต้นเท่านั้น   และสิ่งที่ได้รับคือความรู้สึกที่ดีจากการมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการมาดูแล  และมีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการเทคนิคการสอน การสังเกตการของการเรียนการสอนของครู ศึกษาข้อมูลในการปฏิบัติของครู และได้เรียนรู้ผลงานของครูและผู้บริหารในเครือข่าย สุดท้ายก็จะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูทุกคนที่ได้ร่วมโครงการนี้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดี ความสามารถใช้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาโรงเรียนของตนเอง   และโรงเรียนต่างๆในเครือข่ายได้ ที่สำคัญทุกคนปฏิบัติงาน     พัฒนาด้านการศึกษาหาความรู้เพื่อทำในสิ่งที่ดีครูนักเรียนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลการเรียนก็จะดีขึ้นตามลำดับ ส่งผลให้เด็กดี เรียนเก่ง อีกทั้งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะดีขึ้นแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้การพัฒนานักเรียนตามหลักศาสนาอิสลามแบบเข้มและโรงเรียนวิถีพุทธ    การให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา ทำให้นักเรียนเป็นคนดีมีสติ มีความสำนึกในเรื่องการเรียนรู้ การปฏิบัติตนและการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยการเน้นการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เน้นการปฎิบัติศาสนกิจที่ถูกต้อง   ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง  สิ่งที่เราทุกคนต้องการเห็นก็จะเกิดขึ้นคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเหมือนในอดีตที่ผ่านมา             การเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลอื่น                                การเผยแพร่ความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นการดำเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการจัดการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ห้องเรียนรอบ 2 ซึ่งก็จะมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้1.       การเผยแพร่ความรู้ให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนต่างๆ กำหนดโรงเรียนเครือข่ายที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1 ทุกโรงเรียน2.       การเผยเพร่ความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีการเยี่ยมโรงเรียนเครือข่าย มีการเยี่ยมชมบรรยากาศของโรงเรียนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมโครงการ เพื่อนำสิ่งที่ดีๆมาเผยแพร่ และจุดที่จะต้องพัฒนามาปรับปรุงแก้ไข       3.      การเผยแพร่โดยการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนต่างๆ และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1       4.      การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่างๆทราบ  และให้คำแนะนำนักเรียนแก่ครูผู้สอน ผู้บริหารในโรงเรียนนั้น       5.   การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของครูและ   นักเรียนต่อไป แนวทางพัฒนาผู้เรียน                                การพัฒนาผู้เรียนเป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ในครั้งนี้ ซึ่งข้าพเจ้ามีแนวทางในการพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้      1. แนวทางการพัฒนาครูเพื่อพัฒนานักเรียน    โดยการจัดการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง    ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา หรือการส่งอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการที่ส่งผลโดยตรงกับผู้เรียน   การศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนำ โรงเรียนดีเด่น    หรือโรงเรียนต้นแบบในภาคกลาง   ภาคเหนือ    และภาคอีสาน    ซึ่งได้ปฏิบัติและดำเนินการมาโดยตลอดทำให้ครูมีความตื่นตัวด้านการจัดการศึกษาหรือด้านวิชาการอยู่เสมอ หลังจากนี้จัดให้ มีการมาประชุมโดยการปรึกษาหารือกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปเป็นแนวทางเพื่อปฏิบัติในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนต่อไป     2.  แนวทางการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแก่นักเรียนให้มีความสมบรูณ์มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ดี ซึ่งการพัฒนานักเรียนก็มีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทางดังนี้คือ    2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย  จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้นักเรียนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด มีการออกกำลังกายที่ดี ได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนซึ่งมีความสะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมกับวัยเรียน นอกจากนี้ยังต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเลี้ยงดูแลบุตรของตนเองในขณะที่อยู่ที่บ้านให้ดี จะต้องเน้นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักศาสนา ทางโรงเรียนจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองทุกปีๆละ 2 ครั้ง ทำให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา จนปัจจุบันนี้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ สุขภาพดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย อารมณ์ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความ การทะเลาะวิวาทก็หมดไป    2.2    การพัฒนาความรู้ ซึ่งทางโรงเรียนทุกโรงจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน

เป็นสำคัญ จัดให้เด็กมีความพร้อมที่จะเรียน ครูก็จะต้องอยู่เติมเต็มความรู้ ให้นักเรียนอย่างสุดความสามารถ พยายามให้นักเรียนได้เรียนรู้และรู้จักการคิดวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่างๆด้วยตนเอง และต้องให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ซึ่งทั้งหมดนี้นักเรียนจะได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเพรียบพร้อมด้วยสติปัญญา เป็นคนดีของสังคม ตามที่ประเทศชาติต้องการต่อไป

        นายวีรศักดิ์  บินสะมะแอผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 

ขอบคุณมากค่ะ

รูปภาพของ nina

เรียน อ.ฟูอารดี

รบกวนอาจารย์ช่วยนำรายงานโครงการวิจัยฯ

ของท่านผอ.วีรศักดิ์   อ.กาญจนา   อ.เพ็ญศรี   และอ.ปวรรณรัตน์

ขึ้น Weblog ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์