งานที่ 10 แบบทดสอบงานกราฟิก

รูปภาพของ skk06580

1. จงเรียงลำดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ตามลำดับข้อต่อไปนี้ ?

A. คลิก Window เลือก Animation
B. ก๊อบปี้เฟรม สัมพันธ์กับ เลเยอร์
C. สร้างภาพต้นแบบ
D. ตั้งค่าความเร็วในการเคลื่อนไหว
E. ก๊อบปี้เลเยอร์ ตกแต่งภาพเพิ่ม
F. Save for Web
  C D E A B F
  B C D A E F
  A E C B D F
  C E A D B F

2. คำสั่งดังต่อไปนี้ แสดงผลตามข้อใด ?

  ตาราง 2 คอลัมภ์ 2 แถว ทั้งสองคอลัมภ์ เป็นสีชมพู
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 2 แถว คอลัมภ์แรก เป็นสีชมพู
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 1 แถว พื้นหลังของตาราง เป็นสีชมพู
  ตาราง 2 คอลัมภ์ 1 แถว คอลัมภ์แรก เป็นสีชมพู

3. พิกเซล (Pixel) หมายถึงข้อใด ?

  องค์ประกอบ ย่อย ๆ ของภาพ
  ชนิดต่าง ๆ ของภาพ
  สีของภาพ
  ขนาดของภาพ

4. ภาพกราฟฟิกใด ต่อไปนี้ ควรตั้งค่าพื้นหลังโปร่ง ?

  ภาพนิ่งดอกไม้
  ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว และตัวอักษร
  ภาพทิวทัศน์
  ภาพบุคคล

5. เราใช้ เว็บไซต์ www.google.com ทำสิ่งใดต่อไปนี้ ?

  Search engine
  Sent Email
  Chat room
  Download file

6. ภาพชนิดใดต่อไปนี้ เหมาะสมที่จะทำภาพพื้นหลังมากที่สุด ?

  dog.gif (เคลื่อนไหว)
  bird.doc
  cat.jpg
  flower.bmp (ภาพถ่าย)

7. ในประเทศไทย ได้มีการนำอินเทอร์เน็ต มาใช้ในหน่วยงานใดเป็นแห่งแรก ?

  การแพทย์
  ทหาร
  การศึกษา
  ธุรกิจ

8. การแสดงผลของข้อมูลในเว็บไซต์ ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์และ เสียง ซึ่งหมายถึงข้อใดต่อไปนี้ ?

  Multimedia
  Image
  Movie
  Sound Track

9. อินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนามาจาก ข้อใด

  IPNET
  ARPANET
  MOBIENET
  IDNET

10. หากใช้คำสั่งนี้    จะแสดงผลอย่างไรในเว็บเพจ ?

  เกิดภาพเคลื่อนไหว หรือตัววิ่ง
  มีภาพแทรกในเว็บเพจ
  เกิดภาพพื้นหลังของเว็บเพจ
  ปรากฏสีพื้นหลัง ของเว็บเพจ

11. ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) คืออะไร ?

  ภาษาสำหรับเขียนเว็บเพจ
  ภาษาของคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลที่เป็นความลับในคอมพิวเตอร์
  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์

12. ภาพที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ ?

  ภาพเว็กเตอร์
  ภาพต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต
  ภาพบิตแมบ (Bitmap)
  ภาพถ่าย

13. คอมพิวเตอร์ ในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สื่อสารกันได้อย่างไร ?

  อยู่ในความถี่เดียวกัน เรียกว่า กิโลไบท์
  ใช้ภาษาเดียวกัน เรียกว่า โปรโตคอล
  ใช้สัญญาณ เดียวกัน เรียกว่า อนาล็อก
  ใช้ตัวแปลงสัญญาณ เหมือนกัน เรียกว่า โมเด็ม

14. ข้อใด คือข้อดีของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ?

  แสดงผลค่อนข้างตรง แก้ไขง่าย
  ทำความเข้าใจง่าย
  การแสดงผลสวยงาม
  มีเครื่องมือใช้งานที่หลากหลาย

15. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ลักษณะของภาษา เอชทีเอ็มแอล (HTML) ?

  มีความเป็นอิสระ ไม่เชื่อมโยงกัน
  ประกอบด้วยแท็กเดี่ยวและแท็กคู่
  ประกอบด้วยโครงสร้างหลักและคำสั่งต่าง ๆ
  ประกอบด้วยส่วนเปิดและส่วนปิด

16. ลักษะที่ดี ของหน้า Homepage ควรจะเป็นอย่างไร ?

  ใส่สีหรือภาพประกอบพอควร เน้นความสบายตา เนื้อหาไม่มาก
  ใส่รายละเอียดให้มากที่สุดเพื่ออำนวยวามสะดวกต่อผู้เยี่ยมชม
  ใช้สีหรือภาพพื้นหลังที่ ฉูดฉาดสะดุดตา
  ใส่ภาพเคลื่อนไหวมาก ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ

17. ข้อใดต่อไปนี้คือความแตกต่างระหว่างภาพ .jpg และ .gif ?

  ภาพ .gif มีขนาดเล็ก กว่า .jpg และมีความคมชัดน้อยกว่า
  ภาพ .gif มีขนาดใหญ่กว่า ภาพ .jpg และมีความคมชัดมากกว่า
  ภาพ . jpg มีขนาดใหญ่กว่า ภาพ .gif แต่คมชัดน้อยกว่า
  ภาพ .jpg มีขนาดเล็กกว่า ภาพ .gif แต่คมชัดมากกว่า

18. ภาพ เอนิเมชั่น (animation) มีลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปนี้ ?

  ภาพทุกประเภท ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต
  ภาพที่มีพื้นหลังโปร่ง
  ภาพเคลื่อนไหว
  ภาพที่ทำจากโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง

19. เครื่องหมาย < > ในภาษา HTML หมายถึงข้อใด ?

  แท็ก
  ทูลบาร์
  แท็บ
  เมนู

20. ภาพพื้นหลังในเว็บเพจ ควรเป็นอย่างไร ?

  สีเข้มฉูดฉาด เพื่อความสะดุดตา
  ควรเป็นภาพขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นชัดเจน
  สีอ่อน ดูสบายตา
  ควรประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้น่าสนใจ

21. หากอินเทอร์เน็ตคือโลกเสมือนจริง IP ADDRESS เปรียบได้กับอะไรต่อไปนี้ ในโลกแห่งความเป็นจริง ?

  เลขที่บ้าน
  ประชากร
  ประเทศต่าง ๆ
  บ้าน

22. หากต้องการเก็บเว็บไซต์ที่ชื่นชอบไว้ดูในภายหลัง ควรทำตามข้อใด ?

  Add to Favorites
  Save target as
  Save as to website
  copy to file

23. Web Browser ใช้ทำสิ่งใดต่อไปนี้ ?

  เก็บข้อมูลต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต
  ช่วยค้นหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ต
  ดู ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
  รับส่ง ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

24. คำสั่งในข้อ A-D ข้อใด คือการกำหนดขนาดของตาราง ?

  ข้อ D
  ข้อ B
  ข้อ A
  ข้อ C

25. คำสั่งต่อไปนี้ ทำให้เกิดผลตามข้อใด ?

  การสร้างจุดเชื่อมโยงด้วยภาพ
  การสร้างจุดเชื่อมโยงด้วยข้อความ
  การจัดภาพกึ่งกลางในเพจ
  การแทรกภาพในเพจ

26. อินเทอร์เน็ตในระยะเริ่มแรก ถูกนำมาใช้ในกระทรวงกลาโหม ของประเทศใดเป็นแห่งแรก ?

  อเมริกา
  เยอรมัน
  อังกฤษ
  รัสเซีย

27. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายความหมายของคำว่า คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ได้ตรงที่สุด ?

  การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาภาพกราฟฟิกต่าง ๆ
  การใช้คอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมภาพกราฟฟิกต่างๆ
  การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่องานกราฟฟิกโดยตรง

28. โน้ตแพด (Note pad) หมายถึงข้อใด ?

  โปรแกรมสร้างเว็บเพจประเภทหนึ่ง
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกัน
  โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวชนิดหนึ่ง

29. ข้อใดต่อไปนี้มีความหมายตรงกับคำว่าอินเทอร์เน็ตมากที่สุด

  เครือข่ายการสื่อสาร
  เครือข่ายความรู้
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เครือข่ายข้อมูล

www.thaiedresearch.org/.../index.php?-...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์