เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องการจัดกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์

รูปภาพของ trmploykan

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์คุณประโยชน์ของกิจกรรม1. ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน2. ได้ศึกษาสิ่งที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในการเรียน3. นักเรียนมีโอกาสปกครองกันเอง และมีหนทางระบายความคิดเห็นโดยผ่านกิจกรรมบางอย่างในโรงเรียน4.ช่วยให้มีโอกาสได้รับความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบางอย่างของนักเรียนด้วย5. ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการกระทำ6. ช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกมั่นคงในทางใจ เพราะมีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เกิดความสามัคคี7. ช่วยเสริมบุคลิกภาพนักเรียนให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี8. ช่วยฝึกความเป็นพลเมืองที่รู้จักรับผิดชอบ การจัดการแสดงในโรงเรียน               

ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งควรที่จะได้มีการเตรียมการ ซึ่งต้องมีการแบ่งภาระหน้าที่ มีกลุ่มคระทำงานรับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับขั้นตอน

หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการแสดง1.       ผู้อำนวยการแสดง-          สรรหางบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการจัดการแสดง-          สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถร่วมรับผิดชอบในการบริหารงาน-          รับผิดชอบการจัดการแสดงทั้งหมด2.       ผู้กำกับการแสดง-          รับนโยบายจากผู้อำนวยการแสดง มาจัดการแสดงให้บรรลุเป้าหมาย-          สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละหน่วยงาน แทนผู้อำนวยการแสดง เพราะการจัดการแสดงเป็นงานแบบหมู่คณะ ดังนั้น คนที่จะทำงานร่วมกันได้จะต้องเป็นคนที่ผู้กำกับการแสดงรู้จักเป็นอย่างดี-          ในแต่ละหน่วยงาน ผู้กำกับการแสดงจะต้องให้ทุกคนในหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าเพื่อที่จะประสานกับหน่วยงานอื่น-          คัดเลือกผู้แสดงให้เหมาะสมกับการแสดง เมื่อเลือกผู้แสดงได้ครบ ผู้กำกับการแสดงควรจะกำหนดการฝึกซ้อมที่แน่นอนไว้แต่เนิ่น ๆ เพื่อให้เวลาในการฝึก-          จัดหาแถบบันทึกเสียงเพลงประกอบ โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มวิชาดนตรี นาฏศิลป์การฝึกซ้อมมีดังนี้1.       ซ้อมเป็นจุด หัดให้ผู้แสดงรำให้ถูกต้อง ทั้งนี้แล้วแต่ครูผู้ฝึกหัดจะเป็นผู้นัดหมาย2.       ซ้อมใหญ่ การซ้อมในขั้นนี้จะต้องเป็นเวลาที่การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพราะการซ้อมใหญ่ก็คือการซ้อมทุกสิ่ง ทุกอย่างเพื่อแก้ไขให้องค์ประกอบของการแสดงดีขึ้น  3. ผู้กำกับเวที               -  ศึกษาการปฏิบัติงานของผู้กำกับการแสดง โดยเฉพาะการแสดงบนเวที                - ต้องเตรียมสมุดจดรายละเอียดทุกขั้นตอนตามที่ผู้กำกับการแสดงได้วางแนวไว้               - ควบคุมหน่วยงานทั้งหมดบนเวที ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยถูกต้องทุกประการ               - ผู้กำกับเวทีมีอำนาจเต็มบนเวที ดังนั้นจึงต้องมีหน้าที่ควบคุมการแสดงทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ การจัดฉาก ไฟ เครื่องเสียง ดนตรี อาจขอความร่วมมือจากฝ่ายโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน ผู้แสดง การปล่อยตัวละครให้เป็นไปตามลำดับคิวที่ผู้กำกับการแสดงวางไว้                - ออกคำสั่งในการเปิด ปิดฉาก              

- ผู้กำกับเวทีมิได้มีหน้าที่รับผิดชอบเพียงบนเวทีเท่านั้น บริเวณรอบข้าง จะเป็นข้างหลืบ ในโรงละคร ในห้องพักผู้แสดง ผู้กำกับเวทีมีหน้าที่ดูแลให้สะอาดเรียบร้อย มีอำนาจว่ากล่าวตักเตือน ผู้ที่ยังไม่ถึงเวลาแสดงส่งเสียงอึกทึก อันจะทำให้เป็นที่รบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังแสดงได้

4. ผู้ออกแบบการแต่งกาย       

- จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย อาจยืมหรือเช่ามาบ้าง หรือจัดสร้างขึ้นโดยยึดหลักประหยัดและหาได้ง่าย

5. ผู้แสดง        - เมื่อได้รับเลือกต้องศึกษาท่ารำอย่างละเอียด และหมั่นฝึกซ้อมการแสดงให้เกิดความสวยงาม จากพื้นฐานที่ได้ศึกษามาแล้ว และให้ครูคอยช่วยติชม        - เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูผู้ฝึก และผู้กำกับการแสดง       

- ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา มาซ้อมตามเวลาที่ครูผู้ฝึกกำหนดไว้ ไม่ขาดการซ้อมโดยไม่จำเป็น ไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเสียเวลาคอยตน

6. ประชาสัมพันธ์               

การประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจของการแสดง อย่างน้อยก็เป็นการบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าจะมีการแสดงอะไร มีจุดมุ่งหมายในการจัดอย่างไร เมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นประชาสัมพันธ์จะต้องลงมือปฏิบัติงาน ดังนี้

-          ต้องรู้ว่าเป็นการแสดงอะไร ชื่อชุดการแสดงอะไร แสดงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ เวลาใด สถานที่ใด -          เขียนป้ายประกาศให้ชัดเจน ตามป้ายประชาสัมพันธ์ มีสูจิบัตรแจกผู้ที่มีความสำคัญ เช่น ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้ที่สนใจ เป็นต้น7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน           

- ต้องสรรหาบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียด ถี่ถ้วน รอบคอบ อย่างน้อยต้องมีประมาณ 2 คน เพื่อเป็นพยานซึ่งกันและกัน

8. เจ้าหน้าที่สถานที่                - หอประชุมหรือที่จัดไว้เป็นเวทีการแสดง                - สถานที่พักนักแสดง         

สร้างโดย: 
นางสาวพลอยกาญจน์ เพ็งเลา
รูปภาพของ smdsunart

ได้ความรู้ดีครับ  ขอให้พัฒนาต่อไป  มีรูปจะดีมากครับWink

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์