การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

บทนำ
                   ข้าพเจ้านางอังศิธร   พ่วงแพ  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.๓
อายุ ๕๗ ปี  ภูมิลำเนาเดิม  กรุงเทพมหานคร 
                         ประวัติการศึกษา    คุณวุฒิ  ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต  วิชาเอกบริหารการศึกษา จาก           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
                        ประวัติการรับราชการ     รับราชการเมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม  ๒๕๑๘  ตำแหน่งครูตรีชั้นตรี  โรงเรียนเทศบาล๑(ราษฎรบำรุง)  อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส
                     ๑   กุมภาพันธ์  ๒๕๓๖   ตำแหน่ง      ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  ระดับ ๖
                     ๑   ตุลาคม   ๒๕๓๙        ตำแหน่ง      ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ  ๗
                    ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๗    ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.๒
                    ๑   กันยายน  ๒๕๔๘       ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อันดับ คศ. ๓
                   ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๔๙          ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการสถานศึกษา  อันดับ คศ. ๓
            ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  อันดับ  คศ. ๓
โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)  อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัด นราธิวาส

ความสำเร็จในอดีต
             -  ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ปฎิบัติงานมีผลงานดีเด่นประเภทผู้บริหารประจำปี ๒๕๔๔
ระดับจังหวัด
             -  ได้รับเกียรติบัตรครูจริยธรรมดีเด่นระดับอำเภอประจำปี ๒๕๔๖
             -  ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๐
             -  ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานวิชาการเทศบาล และคณะกรรมการวิชาการเทศบาล
(พ.ศ. ๒๕๒๘-ปัจจุบัน)
             -  ได้รับวุฒิบัตรแสดงว่าได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ(พ.ศ. ๒๕๕๑)
           -  เป็นวิทยากรให้การอบรมครูของกลุ่มโรงเรียนเทศบาล  
           -  เป็นวิทยากรให้ความรู้ครูโรงเรียนรังผึ้งเรื่องการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
           -  เป็นวิทยากรให้ความรู้ครูกลุ่มโรงเรียน โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่ ๑  
            -เป็นวิทยากรให้ความรู้ครูของโรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)ทุกภาคเรียน
            -เป็นคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
           -  เป็นคณะกรรมการประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
           -  เป็นคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยเพื่อเลื่อนระดับเป็นครูอันดับ คศ.๑
           -  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๓(วิมุกตายนวิทยา)

ข้อมูลโรงเรียน   
              โรงเรียนเทศบาล๓(วิมุกตายนวิทยา)  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒  ถนนเทศปฐม  อำเภอสุไหงโก ลก  จังหวัดนราธิวาส  เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่รับซื้อกิจการมาจากโรงเรียนเอกชนเดิมคือโรงเรียนวิมุกตายนวิทยา  เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐         มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๓ งาน    ต่อมาเทศบาลตัดเนื้อที่บางส่วนไปจัดตั้งเป็นหน่วยงานของเทศบาลได้แก่ กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและตลาดสด  ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่เหลือประมาณ ๖ ไร่  เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ในปีการศึกษา ๒๕๕๒  มีนักเรียน๑,๗๔๘ คน  ครูประจำการ ๕๘ คน  ครูช่วยสอน  ๓ คน  ครูสอนศาสนาอิสลาม  ๑๑ คน ครูสอนศาสนาพุทธ ๓ คน  ภารโรง ๒ คน พนักงานขับรถ ๑ คน  มีอาคารเรียน ๕ หลัง อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  อาคารชั่วคราว ๑ หลัง(อาคารเรียนอนุบาลใช้สถานที่ตลาดสดของเทศบาล) อาคารเรียนอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  ๑ หลัง
               สภาพแวดล้อม    โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนกึ่งเมือง   มีอาคารบ้านเรือน  อาคารพาณิชย์  ตลาดการค้า  โรงแรม  หมู่บ้าน   มีความหนาแน่นของประชาชนพอควร  นักเรียนมาจากครอบครัวฐานะปานกลาง  และส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  อาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ  รับจ้าง  ค้าขาย  ทำเกษตรสวนยางพารา    นักเรียนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๗๐    และศาสนาพุทธ
ร้อยละ ๓๐ 
             ปรัชญา       เน้นความรู้คู่คุณธรรม  เลิศล้ำการอนุรักษ์  ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
             คำขวัญ       ครูดี  นักเรียนดี  โรงเรียนเด่น เป็นศูนย์ชุมชน 
            วิสัยทัศน์     มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  รู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รู้จักการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า  ปลอดจากสิ่งเสพติด  โดยชุมชนมีส่วนร่วม


ผลงานดีเด่นระดับโรงเรียน
                  -  โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา  ๒๕๓๘
                  -  นักเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙
                  -  นักเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๐             
                  -โรงเรียนได้รางวัลดีเด่นรวมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๒
                  -  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตการศึกษาเข้าประกวโดรงเรียนดีเด่นของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น ปี ๒๕๔๔
                  -  โรงเรียนได้ร่วมโครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติปี ๒๕๔๕
                  -  โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”   เกี่ยวกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ปี การศึกษา ๒๕๔๙

ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ
                ปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดจากครู
- ครูไม่เตรียมการสอน                    -  ครูบางคนไม่ทำแผนการสอน
- ครูบางคนไม่ทำสื่อการสอน         -  ครูบางคนไม่สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ครูทำสื่อเทคโนโลยีน้อย              -  ครูบางคนไม่ทำบันทึกหลังการสอน
- ครูบางคนไม่ทำวิจัยชั้นเรียน         - ครูบางคนไม่สอนซ่อมเสริมนักเรียน
- ครูใช้อารมณ์กับนักเรียน
                ปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดจากนักเรียน
- นักเรียนขาดเรียนบ่อย                    - นักเรียนมีปัญหาสุขภาพ
- นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องที่เรียน          - นักเรียนขาดความรับผิดชอบ
- นักเรียนไม่สนใจการเรียน              -นักเรียนอ่านไม่คล่อง
-    นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ ไม่เข้าใจ  - นักเรียนท่องสูตรคูณไม่คล่อง
-    นักเรียนหนีเรียน                              - นักเรียนติดเกม


ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง  
                ปรับปรุงครู 
                  การปรับปรุงครูให้เตรียมการสอน  ทำแผนการสอน   ทำสื่อการเรียนการสอน     ทำสื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น   ต้องบันทึกหลังการสอนทุกครั้งอย่างละเอียดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำวิจัยชั้นเรียน   ให้คำแนะนำครูโดยมีการนิเทศการสอน  ให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ  ผู้บริหารต้องมีความจริงใจในการพัฒนาปรับปรุงครู ให้สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูทันที  การนิเทศทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และครูต้องศึกษาเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล
                  ปรับปรุงนักเรียน     
                   การปรับปรุงนักเรียนให้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของนักเรียน     กล้าแสดงออก  เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา  คิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง     สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจการเรียน  มีความรับผิดชอบ  ตั้งใจเรียน     มีแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนเพื่อ เก็บสะสมผลงานในการพัฒนาการเรียนและเป็นข้อมูลในการศึกษาด้านความถนัดของนักเรียน

๓. เนื้อเรื่อง
   ได้ทำอะไรเพื่อปรับปรุง/พัฒนา
                   การบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๓(วิมุกตายนวิทยา)  แบ่งเป็น ๔ ฝ่าย ๖ งาน คือ 
การบริหารงานบุคคล  การบริหารแผนและงบประมาณ  การบริหารวิชาการและการบริหารทั่วไป
การบริหารแต่ละฝ่ายจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและชุมชน     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและได้รับผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรคือ    การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ทั้งนี้จะต้องมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง  สร้างทีมงานครูให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการวางแผน(PLAN)    การดำเนินการตามแผน(DO)   การตรวจสอบ(CHECK)   การปรับปรุง(ACTION)    มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนางานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่น โครงการนิเทศการสอน  โครงการส่งเสริมการอ่านโครงการกลุ่มสนใจ   โครงการเตรียมสอบคนเก่ง   โครงการแนะแนว   โครงการผลิตสื่อการสอนและเทคโนโลยี   โครงการบูรณาการการเรียนรู้   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ฯลฯ
                    การจัดการบริหารงานและกิจกรรมการเรียนการสอนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น  เป็นที่ปรึกษา  การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบวินัย     การกระจายงานความรับผิดชอบโดยมีครูหัวหน้าสายชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ทำหน้าที่ปกครองร่วมกันดูแล  ให้คำปรึกษา  ช่วยเหลือกันในสายชั้นของตนเอง     และจัดครูเป็นกลุ่มวิชาการของโรงเรียนมีหัวหน้ากลุ่มวิชการ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘ กลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   คือกลุ่มภาษาไทย     คณิตศาสตร์      วิทยาศาสตร์      สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม        ศิลปะ            สุขศึกษาและพลศึกษา    การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ภาษาอังกฤษ       เพื่อให้กลุ่มวิชาการโรงเรียนทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านวิชาการ    การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้     นิเทศการสอน    ควบคุมดูแลการทำแผนการสอน   สื่อการสอน  การทำวิจัยชั้นเรียน  การจัดบูรณาการการเรียนรู้     การสอนซ่อมเสริม   การสอนเสริมให้นักเรียนคนเก่ง

แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้
                   การบริหารงานในโรงเรียนใช้หลักการแนวคิดดังนี้
                  ๑.  หลักการมีส่วนร่วม  ให้บุคลการทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานการเรียนการสอน  และกิจกรรมตามโครงการ   เป็นที่ปรึกษาให้ความคิดเห็น  ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ
                  ๒.  ภาวะผู้นำ  ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำในการดำเนินการพัฒนางานวิชาการ   มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ให้การสนับสนุนด้านวิชาการทุกด้านตั้งแต่การวางแผน     การดำเนินการตามแผน   การตรวจสอบประเมินผล  การปรับปรุงแก้ไข
                  ๓.  การบริหารงานแบบประชาธิปไตย   บุคลากรทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็น  มีเหตุผล   ยอมรับเสียงส่วนใหญ่  ปรึกษาร่วมกันและตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสมตามมติกลุ่ม
                 ๔.  การตัดสินใจ  มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  และบุคลากรทุกฝ่าย   และการตัดสินใจบนข้อมูลสารสนเทศ
                ๕.  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล   ผู้บริหารจะต้องมีแนวคิด  การวางแผนอย่างรัดกุมเหมาะสม  มีเหตุผล  ทันสมัย  ทันเหตุการณ์   นำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า  และฉลาด
                ๖.  หลักธรรมาภิบาล  ผู้บริหารจะต้องนำหลักการบริหารงานที่ยึดหลักการดังนี้  หลัก
นิติธรรม   คุณธรรม   ความคุ้มค่า   ความโปร่งใส   การมีส่วนร่วม  และความรับผิดชอบ

การวางแผนการทำงาน
                 การบริหารงานในโรงเรียนเป็นการบริหารเชิงระบบคือ

ปัจจัยป้อนเข้า                                      กระบวนการ                                     ผลผลิต
(INPUT)                                              (PROCESS)                                       (OUTPUT)
                 การวางแผนการทำงานจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยป้อนเข้า  ในการพัฒนางานบุคลการทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วม  ทั้งครู นักเรียน  ผู้บริหาร  หัวหน้างานทุกงาน  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การบริหารงานตามแผนเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนและชุมชน   สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร   และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    
กระบวนการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    เทคนิคการสอน    การใช้สื่อการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยี   ต้องเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและเนื้อหา   และด้านผลผลิต  มีการวัดประเมินผลผู้เรียน    ก่อนเรียน  ระหว่างเรียนและหลังการเรียนการสอน

กระบวนการดำเนินงาน
การพัฒนาครู
                การวางแผนการทำงานด้านวิชาการต้องมีการพัฒนาครู   ให้ครูมีกิจกรรมการสอนที่น่าสนใจ  เหมาะสม  ทันสมัย    พัฒนาสื่อการสอนและสื่อเทคโนโลยี  ได้รับความรู้ใหม่ๆจากการอบรม  ศึกษาดูงาน   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การถ่ายทอดโดยเพื่อนช่วยเพื่อน

การพัฒนานักเรียน
                 การพัฒนานักเรียนให้อ่านคล่อง  รักการอ่าน     โดยแบ่งนักเรียนในชั้นเรียนออกเป็น
 ๓   กลุ่ม  คือเก่ง  ปานกลาง  อ่อน   ให้คนเก่งเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน    และมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนในช่วงก่อนกลับบ้านทุกวัน   ในด้านการเรียนการสอนให้นักเรียนได้แสดงออกเช่น การแสดงความคิดเห็น  การเปรียบเทียบ  การคิดแก้ปัญหา    ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์   ส่งเสริมการทำโครงงานให้มากขึ้น  ส่งเสริมการอ่านเพิ่มเติม จากห้องสมุด  จากคอมพิวเตอร์ INTERNET   การเล่านิทาน   ข่าวเหตุการณ์        

การพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยี
                    การพัฒนาสื่อการสอนเป็นการจูงใจและทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย   นักเรียนจะเข้าใจได้เร็ว  การจัดหาหรือผลิตสื่อการสอนควรมีหลากหลาย   และควรผลิตสื่อเทคโนโลยีโดยใช้โปรแกรมต่างๆเช่น   การทำสไลด์     การทำซีดี   การทำวีดีโอ   การทำบทเรียนสำเร็จรูป
การเรียนรู้เรื่องต่างๆจาก INTERNET        สื่อสิ่งพิมพ์    วารสาร   และอื่นๆ

การพัฒนาการประเมินผล      
                     การวัดประเมินผลให้ประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการวัดผลก่อนเรียน    ระหว่างเรียนและวัดผลทันทีหลังจบการเรียน    นำผลการวัดมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา   สอนซ่อมเสริม  และทำวิจัยชั้นเรียน   จัดทำประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ๒๔ มาตรฐาน  รวบรวมข้อมูลมาวิเคาระห์ประมวลผลและจัดทำเป็นรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัด         และนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาต่อไปใน
ปีการศึกษาหน้า     

๔.  บทสรุป                                                                                                                                                                                    
               ๔.๑  ผลที่เกิดขึ้น
                      ความสำเร็จของตนเอง
                      ผลที่เกิดจากการดำเนินงานการปฏิรูปทำให้มีการพัฒนางานการศึกษาให้ก้าวหน้าเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษา  มีความภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน  ครู  มีการจัดการศึกษา  สนองความต้องการของชุมชน     ครูมีการพัฒนาคุณภาพ  การจัดกิจการสอน  การผลิตสื่อการสอน  ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหาการสอน
                    ความสำเร็จของนักเรียน
                    นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ของตนเอง  กล้าคิด  กล้าแสดงออก   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ไม่หนีเรียนมีความรับผิดชอบ  สร้างแรงจูงใจในการเป็นคนดี คนเก่งและเรียนรู้อย่างมีความสุข
                     ๔.๒  สรุปบทเรียนที่ได้
                      ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
                            ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโรงเรียน   มีเพื่อนเพิ่มขึ้น   ได้ช่วยเหลือด้านวิชาการแก่เพื่อนครู    และได้พัฒนางานที่ทำอยู่ประจำให้เกิดผลดีมีคุณภาพดีขึ้น
                      ได้แรงบันดาลใจในการดำเนินงาน
                       มีขวัญกำลังใจในการทำงาน   เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของโรงเรียน  ของครู และของนักเรียน
                     ๔.๓  ประโยชน์ที่ได้รับ
                              ที่เกิดกับตนเอง
                              ได้เผยแพร่ผลงานความรู้ของตนเองในการเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน     มีความสุขในการทำงานเพื่อสังคม     และภาคภูมิใจในความสำเร็จ
                             แนวการพัฒนาผู้เรียน
                            การพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เป็นคนดี  คนเก่ง   ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อประโยชน์ด้านการเรียน  มีจิตสาธารณะ
                            การเผยแพร่แก่บุคคลอื่นต่อไป
                          รวบรวมผลงานของโรงเรียน   ของครู และของนักเรียนเผยแพร่ในวารสาร
ชงโคสารและชงโค นานาทัศน์เผยแพร่แก่โรงเรียนอื่นๆ และจัด ทำลงในเว็บไซด์

รูปภาพของ nina

ขอบคุณมากค่ะที่นำรายงานขึ้นบล๊อก

โรงเรียนเทศบาล 3 ยังขาดรายงานของ

อ.พิมพ์พิชชา  ดำโข และ อ.แวสากีนะ  ดาโอะ  ค่ะ

รบกวนช่วยนำขึ้นบล๊อกด้วยนะคะ

นินา

 

รูปภาพของ nina

เรียนอ.อภิรดี

Weblog ของท่านผอ.ที่ท่านส่งมานั้นทางมูลนิธิฯได้รับเรียบร้อบแล้วค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

มูลนิธิสุข - แก้ว  แก้วแดง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์