การพัฒนาชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3
  
                        เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้รายงาน  นางปิยลักษณ์    สุทธิพัฒนางกูร
หน่วยงาน      โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา    อำเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสีมา                        
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนจังหวัด
              นครราชสีมา  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
 
ปีการศึกษา
   2551

บทคัดย่อ
  
           
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3   เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียน หลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2551โรงเรียนสีคิ้ว
สวัสดิ์ผดุงวิทยา  จำนวน  42   คน  ได้มาจากการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (  Cluster  Random  Sampling  ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3  รื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  3  ชุด   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ 

ผลการศึกษาพบว่า
             1. ได้ชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ  3 เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพเฉลี่ย  83.77 / 82 .78   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
             2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3   เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
           
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่องการวางแผน  การใช้จ่ายและการออมทรัพย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ด้วยค่าเฉลี่ย  4.88 อยู่ในระดับมากที่สุด
             สรุปผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้ชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3  เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนาต่อไปโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งให้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และครูผู้สอนในสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นๆในการพัฒนานวัตกรรมชุดการสอนต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์