รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ชื่อเรื่อง           : รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพ                                   และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ชื่อผู้รายงาน         : นายจงรักษณ์  เดชชนะรัตน์ตำแหน่ง                : ครู ชำนาญการ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมปีที่จัดทำ                : 2551   บทคัดย่อ                 รายงานผลการพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของรายงาน เพื่อรายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ก่อนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 การรายงานครั้งนี้มีวิธีดำเนินการคือ ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และได้นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านพิจารณาความเหมาะสมแล้วจึงไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตอนที่ 2 การทดลองใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 35  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1   แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน หลังการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ของการรายงานครั้งนี้ คือ การทดลองแบบ one eroup Pretest-posttest design และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test แบบ Dependent และทดสอบค่าเฉลี่ยหลังเรียนกับเกณฑ์ด้วย t-testแบบ One Sample จากผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 สรุปผลได้ดังนี้1) ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่สร้างขึ้น พบว่า ภาษา เวลา และกิจกรรมที่จัดไว้มีความเหมาะสม ผลการพิจารณาค่าความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด และประสิทธิภาพ 85.41/84.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์