สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 (ครูจำเนียร มินทะขัด)

รูปภาพของ ckvchumnian
                                                   ใบความรู้ที่ 1.2

                                    เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  นักเรียนสามารถระบุประโยคที่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้  
คำชี้แจง
   ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.2 ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึกทักษะที่ 1.4 , 1.5 และแบบฝึกทักษะที่ 1.6
  
                           ****************************************

 

        สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  หมายถึง  สมการซึ่งมี  x  หรือ เป็นตัวแปร และมีรูปทั่วไปเป็น  ax+ b = 0 หรือ ay+ b = 0  เมื่อ  a,  b  เป็นค่าคงตัว  และ  a  ≠ 0              
       สมการเหมือนกัน  หมายถึง  สมการที่ไม่มีตัวแปร เช่น  4 + 5  =  9 , 7 - 2 = 5  และ 
10 + 7 = 7+10 
 สมการที่มี  x  หรือ  y  ปรากฏอยู่ในสมการเราเรียก  x หรือ y  ว่า ตัวแปร  และเรียก 
4x - 5 = 12, 8y + 5 = 29  ว่า
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   สาเหตุที่เรียกสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   เพราะว่า เป็นสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว
              
     ตัวอย่าง ประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 
                    1.  5x  =  10                            
                    2.  3.5x + 23  =  4.5
                   
                    3.  2x - 7  =  42                     
                    4.  3x + 33 = 12
                 
                    5.  - 0.9y  -  1.4  =  3.6           
   
                    6.  3x - 15  =  25
 

                                          แบบฝึกทักษะที่ 1.4
 
                               เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
คำชี้แจง  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.2    เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ให้เข้าใจแล้วทำเครื่องหมาย  √  หน้าข้อที่เห็นว่าเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  และทำเครื่องหมาย  X หน้าข้อที่เห็นว่า ไม่เป็น สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
             
                         ************************************************

                     ……..  1.  3x  +  18  =  0
                    
                     ……..  2.  20  +  5  =  25
                    
                     ……..  3.  -4x  =  5x  +  3 
                    
                     ……..  4.  8z  +  9  >  27
                     
                     ……..  5.  2y  +  (5y  -  3)  =  21
                    
                     ……..  6.  0.5x  +  1.2x  -  3  =  15  -  2.4x
                    
                     ……..  7.  4x  -  2  =  14
                    
                     ……..  8.  5x  +  20  <  5
                     
                     ........ 9.  3y  -  3  =  24
    
                                                 แบบฝึกทักษะที่ 1.5

 
                                         เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

คำชี้แจง  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.2  เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ให้เข้าใจขีดเครื่องหมาย  √  หน้าข้อที่เห็นว่าเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  และทำเครื่องหมาย  X  หน้าข้อที่เห็นว่า ไม่เป็น สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

                         **********************************
   
                  ……..  1.  3x  +  5  <  0                               
                     ……..  2.  4x  +  3  =  35
                             
                     ……..  3.  15  +  15  =  30 
                              
                     ……..  4.  3(x  -  2)  +  6  =  12
                             
                     ……..  5.  7x  -  4   ≠  3
                     ……..  6.  3(x  -  5) ≠  15                             
                     ……..  7.  4x  -  15  =  31
                              
                     ……..  8.  2(5x  +  10)  =  0
                            
                    ........  9.  3y  +  5  >  20
 
                                            แบบฝึกทักษะที่ 1.6
 
                                เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 
คำชี้แจง  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.2    เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ให้เข้าใจแล้วทำเครื่องหมาย  √  หน้าข้อที่เห็นว่าเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว    และทำเครื่องหมาย  X  หน้าข้อที่เห็นว่าไม่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

      

          ************************************************ 
                       ……..  1.  5x  -  3  <  -3  +  5x 
                       
                       ……..  2.  15y  = 45
                       
                       ……..  3.  5(x  -  5)   ≥  5x  -  5 
                        
                       ……..  4. 
 2x - 8  =  4                       
                       ……..  5. 
 7(y + 4)  ≠ 13                       
                       ……..  6.  5  +  16  =  21
                        
                       ……..  7.  4x  -  7  >  7  -  4x
                        
                       ……..  8.  4x  +  12 <  6x + 12
                        
                       ……..  9.  12 ≠ 6y 
                         
                      .......  10.  2y  +  13  =  13  +  2y
 
....................................................................................................................................................................................
เฉลย..
                        แบบฝึกหัดที่ 1.4                      แบบฝึกหัดที่ 1.5                         แบบฝึกหัดที่ 1.6
                                /  1.                                 x   1.                                       x   1.
                                x  2.                                 /   2.                                       /   2.
                                /  3.                                 x   3.                                       x   3.
                                x  4.                                 /   4.                                       /   4.
                                /  5.                                 x   5.                                       x   5.
                                /  6.                                 x   6.                                       /   6.
                                /  7.                                 /   7.                                       x   7.
                                x  8.                                 /   8.                                       x   8.
                                /  9.                                 x   9.                                       /   9.
สร้างโดย: 
ครูจำเนียร มินทะขัด โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 10 คน และ ผู้เยี่ยมชม 219 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr14503
  • ndr13376
  • sss29577
  • sss29262
  • dutchmillllllll