สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 (ครูจำเนียร มินทะขัด)

รูปภาพของ ckvchumnian
                                                   ใบความรู้ที่ 1.2

                                    เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  นักเรียนสามารถระบุประโยคที่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้  
คำชี้แจง
   ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.2 ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึกทักษะที่ 1.4 , 1.5 และแบบฝึกทักษะที่ 1.6
  
                           ****************************************

 

        สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  หมายถึง  สมการซึ่งมี  x  หรือ เป็นตัวแปร และมีรูปทั่วไปเป็น  ax+ b = 0 หรือ ay+ b = 0  เมื่อ  a,  b  เป็นค่าคงตัว  และ  a  ≠ 0              
       สมการเหมือนกัน  หมายถึง  สมการที่ไม่มีตัวแปร เช่น  4 + 5  =  9 , 7 - 2 = 5  และ 
10 + 7 = 7+10 
 สมการที่มี  x  หรือ  y  ปรากฏอยู่ในสมการเราเรียก  x หรือ y  ว่า ตัวแปร  และเรียก 
4x - 5 = 12, 8y + 5 = 29  ว่า
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   สาเหตุที่เรียกสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   เพราะว่า เป็นสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว
              
     ตัวอย่าง ประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 
                    1.  5x  =  10                            
                    2.  3.5x + 23  =  4.5
                   
                    3.  2x - 7  =  42                     
                    4.  3x + 33 = 12
                 
                    5.  - 0.9y  -  1.4  =  3.6           
   
                    6.  3x - 15  =  25
 

                                          แบบฝึกทักษะที่ 1.4
 
                               เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
คำชี้แจง  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.2    เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ให้เข้าใจแล้วทำเครื่องหมาย  √  หน้าข้อที่เห็นว่าเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  และทำเครื่องหมาย  X หน้าข้อที่เห็นว่า ไม่เป็น สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
             
                         ************************************************

                     ……..  1.  3x  +  18  =  0
                    
                     ……..  2.  20  +  5  =  25
                    
                     ……..  3.  -4x  =  5x  +  3 
                    
                     ……..  4.  8z  +  9  >  27
                     
                     ……..  5.  2y  +  (5y  -  3)  =  21
                    
                     ……..  6.  0.5x  +  1.2x  -  3  =  15  -  2.4x
                    
                     ……..  7.  4x  -  2  =  14
                    
                     ……..  8.  5x  +  20  <  5
                     
                     ........ 9.  3y  -  3  =  24
    
                                                 แบบฝึกทักษะที่ 1.5

 
                                         เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

คำชี้แจง  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.2  เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ให้เข้าใจขีดเครื่องหมาย  √  หน้าข้อที่เห็นว่าเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  และทำเครื่องหมาย  X  หน้าข้อที่เห็นว่า ไม่เป็น สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

                         **********************************
   
                  ……..  1.  3x  +  5  <  0                               
                     ……..  2.  4x  +  3  =  35
                             
                     ……..  3.  15  +  15  =  30 
                              
                     ……..  4.  3(x  -  2)  +  6  =  12
                             
                     ……..  5.  7x  -  4   ≠  3
                     ……..  6.  3(x  -  5) ≠  15                             
                     ……..  7.  4x  -  15  =  31
                              
                     ……..  8.  2(5x  +  10)  =  0
                            
                    ........  9.  3y  +  5  >  20
 
                                            แบบฝึกทักษะที่ 1.6
 
                                เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 
คำชี้แจง  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.2    เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ให้เข้าใจแล้วทำเครื่องหมาย  √  หน้าข้อที่เห็นว่าเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว    และทำเครื่องหมาย  X  หน้าข้อที่เห็นว่าไม่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

      

          ************************************************ 
                       ……..  1.  5x  -  3  <  -3  +  5x 
                       
                       ……..  2.  15y  = 45
                       
                       ……..  3.  5(x  -  5)   ≥  5x  -  5 
                        
                       ……..  4. 
 2x - 8  =  4                       
                       ……..  5. 
 7(y + 4)  ≠ 13                       
                       ……..  6.  5  +  16  =  21
                        
                       ……..  7.  4x  -  7  >  7  -  4x
                        
                       ……..  8.  4x  +  12 <  6x + 12
                        
                       ……..  9.  12 ≠ 6y 
                         
                      .......  10.  2y  +  13  =  13  +  2y
 
....................................................................................................................................................................................
เฉลย..
                        แบบฝึกหัดที่ 1.4                      แบบฝึกหัดที่ 1.5                         แบบฝึกหัดที่ 1.6
                                /  1.                                 x   1.                                       x   1.
                                x  2.                                 /   2.                                       /   2.
                                /  3.                                 x   3.                                       x   3.
                                x  4.                                 /   4.                                       /   4.
                                /  5.                                 x   5.                                       x   5.
                                /  6.                                 x   6.                                       /   6.
                                /  7.                                 /   7.                                       x   7.
                                x  8.                                 /   8.                                       x   8.
                                /  9.                                 x   9.                                       /   9.
สร้างโดย: 
ครูจำเนียร มินทะขัด โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์