รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่องน้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่องน้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษาทดลอง นางทวี  วิทยานันท์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปีที่ทำการศึกษา  2551 - 2552

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) สร้างและพัฒนา ชุดการสอน เรื่อง น้ำและอากาศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่สอนด้วยชุดการสอน เรื่อง น้ำและอากาศ โดยศึกษาเปรียบเทียบจากคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดการสอนเรื่อง น้ำและอากาศ     กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 18 คน   เครื่องมือในการศึกษาทดลองคือ  1) ชุดการสอน เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดการสอนเรื่องน้ำและอากาศ เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จำนวน 20 ข้อ  และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดการสอน เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 5 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า1. การพัฒนาชุดการสอน เรื่องน้ำและอากาศ ที่สร้างขึ้น จากการศึกษาได้ ชุดการสอนซึ่งประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้ชุดการสอน  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) ชุดการสอน เรื่องน้ำและอากาศ จำนวน 9 ชุด และ 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน หลังเรียน พบว่าประสิทธิภาพของชุดการสอนที่    สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 82.96/85.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 80/802. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนเรื่องน้ำและอากาศ  ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาพบว่า  กลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.953. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น พบว่า  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก   ( = 2.89) โดยเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ใกล้เคียงกัน  โดยมีรายละเอียด คือ นักเรียนมีความเห็นว่า การเรียนวิทยาศาสตร์สนุกมาก (X  =  3.00)  ต้องการเรียนวิทยาศาสตร์ทุกวัน  (X  =  2.94)  นักเรียนชอบการทดลอง  (X  =  2.94)  นักเรียนชอบการสาธิต  (X  =  2.94)  นักเรียนชอบการสำรวจ ค้นคว้า  (X  =  2.94)   

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์