รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่องวิจัย รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
ผู้วิจัย นายชาตรี ธรรมธุรส
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2550-2551

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) เพื่อหารูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการศึกษาในบริบทของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 10 คน
การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสภาพและระดับปัจจัยในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่ง การเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น ขั้นตอนที่ 4 ประเมินสรุปผลการใช้รูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความถี่และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และระดับปัจจัยในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 มี่ค่าเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ(ค่าเฉลี่ย ( ) = 2.38 และ 2.65 ตามลำดับ) ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรียงลำดับจากมากสุดไปน้อยสุด ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างองค์กรและช่องทางการสื่อสาร ด้านผู้บริหาร ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร ด้านประสิทธิผลการดำเนินงานและคุณภาพ ด้านการปฏิบัติงานของบุคคลและทีมงานการเพิ่มอำนาจและความรับผิดชอบในงาน ด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ด้านการจูงใจ ด้านเทคโนโลยี /สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน

หลังนำรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปใช้ สภาพความเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ( = 4.09)
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประเมินสภาพความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก่อน และหลัง การนำรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปใช้ พบว่า ค่าเฉลี่ยการประเมินสภาพความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ผลการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญหลัก 6 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สภาพการณ์ ขั้นที่ 2 วางแผนงานและกลยุทธ์ ขั้นที่ 3 พัฒนาแนวคิดพื้นฐาน ขั้นที่ 4 จัดการบรรยากาศ ขั้นที่ 5 มอบอำนาจและงาน ขั้นที่ 6 สานสร้างวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์