บทคัดย่อ การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด การนวดเท้า
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง         การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด  การนวดเท้า

                   วิชา  ง 40272  ภูมิปัญญาไทย 2- การนวดแผนไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ชื่อผู้รายงาน    นางสาว ภรณชนิต  ศรีวงค์

สถานที่ศึกษา   โรงเรียนพรตพิทยพยัต  เขตลาดกระบัง   กรุงเทพมหานคร

ปีที่ศึกษา         2551   

                                         การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ

                          

1.  เพื่อการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด  การนวดเท้า  วิชา  ง 40272 ภูมิปัญญาไทย 2- การนวดแผนไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7- 9

2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด 

3. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน  ความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนและหลังเร

4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/10โรงเรียนพรตพิทยพยัต  เขตลาดกระบัง   กรุงเทพมหานคร ที่

มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด  การนวดเท้า 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด  การนวดเท้า  จำนวน 3 เล่ม  แบบประเมินผลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด  การนวดเท้า  โดยผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามความคิดเห็น  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/10 โรงเรียนพรตพิทยพยัต  เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  จำนวน 15 คน ที่เลือกเรียนวิชา  ง 40272  ภูมิปัญญาไทย 2- การนวดแผนไทย  ผลการศึกษา   พบว่า เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด การนวดเท้า ผ่านการประเมินคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญระดับ มากที่สุด   ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด การนวดเท้า  มีประสิทธิภาพ 84 / 83.4 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  80 /80 ความก้าวหน้าทางการเรียน ความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/10 โรงเรียนพรตพิทยพยัต  เขตลาดกระบัง   กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด  การนวดเท้า  อยู่ในระดับมาก  จึงทำให้มั่นใจว่า เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุด การนวดเท้า  เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตนเอง  สมาชิกในครอบครัว และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์