สสวท. ขอเชิญนักเรียนชั้น ม. 1 - 3 สมัครเข้าร่วมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอเชิญนักเรียนชั้น ม. 1 - 3 สมัครเข้าร่วมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551
ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2551
ช่วงเวลาการรับสมัคร สมัครได้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2551

ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551

จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2551

ช่วงเวลาการรับสมัคร สมัครได้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2551

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ที่ปิดรับสมัครไปแล้ว หรือผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสามารถสมัครไปยังศูนย์อื่นๆ ที่ยังไม่เต็มได้ โดยการสอบถามโดยตรงไปยังศูนย์ที่ท่านต้องการสมัคร

ช่วงเวลารับสมัคร

สมัครได้วันนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2551

กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์

กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกให้นักเรียน ได้รู้จักคิดและแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นทั้งกิจกรรมวิชาการและเกมที่แฝงแนวความ คิดในการแก้ปัญหา

โปรแกรมการเรียนในค่ายยุวคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
9.00- 16.00 น. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์

  • - วันที่ 1 : Visual Programming (Delphi)
  • - วันที่ 2 : ตรรกศาสตร์และคำสั่งเงื่อนไข
  • - วันที่ 3 : การแก้ปัญหาและคำสั่งวนซ้ำ
  • - วันที่ 4 : โปรแกรมย่อยและกราฟิก
  • - วันที่ 5 : โครงงาน นำเสนอผลงาน และรับวุฒิบัตร

16.00 - 17.30 น. กิจกรรมภาคสนาม กีฬายุวฯ เกม

19.00 - 21.00 น. เกมคำนวณ เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา

*** วันสุดท้ายของค่ายฯ เลิกเวลา 16.00 น.


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในปีการศึกษา 2551

2. มีคะแนนสะสมในปีการศึกษา 2550 ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยทั้ง 3 วิชา อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป

3. มีสุขภาพแข็งแรง

4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมของค่ายยุวคอมพิวเตอร์

5. สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายฯ ซึ่งต้องพักในสถานที่ซึ่งศูนย์ฯ จัดให้ และปฏิบัติตามระเบียบของค่ายฯ อย่างเคร่งครัด

6. ไม่เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์มาก่อน

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และคำยินยอมของผู้ปกครอง [download ใบสมัคร]

2. แบบตอบรับการเข้าค่ายฯ ซึ่งกรอกที่อยู่ของท่านพร้อมติดแสตมป์ [download แบบตอบรับ]

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร

4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของปีการศึกษา 2550 จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ :

  • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขั้นตอนการสมัคร

1. นักเรียนส่งหลักฐานที่สมบูรณ์ทั้งหมด ไปยังศูนย์ที่เปิดรับสมัครตามจังหวัดที่ระบุไว้ ทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดศูนย์จัดค่ายฯ

2. ศูนย์ฯ จะคัดเลือกผู้สมัครเข้าค่ายศูนย์ละ 40 คน โดยศูนย์ฯ จะส่งแบบตอบรับแจ้งกลับไปยังผู้สมัครทางไปรษณีย์และประกาศผลทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2551 เป็นต้นไป ดูผลได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ที่สมัคร

3. เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ให้ส่งธนาณัติจำนวน 2,000 บาท มายังศูนย์ฯ ที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 กันยายน 2551 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ และในกรณีที่จ่ายเงินแล้ว แต่ขอยกเลิกภายหลัง ทางศูนย์ฯ จะไม่คืนเงินให้

ระยะเวลาการเข้าค่ายฯ
- ระยะเวลาการเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 วัน 4 คืน
- ระหว่างวันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2551

ศูนย์จัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์

นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามจากศูนย์ที่เปิดรับสมัครตามเขตรับผิดชอบได้ ที่นี่

นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามจากศูนย์ที่เปิดรับสมัครตามเขตรับผิดชอบ ได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

ศูนย์จัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์ จังหวัดที่ศูนย์ฯ รับสมัคร ชื่อผู้ติดต่อและที่อยู่ศูนย์ โทรศัพท์ติดต่อ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ. เชียงราย www.samakkhi.ac.th เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน น่าน ครูจิตรกร ปันทราช (chittrakornp@yahoo.com)โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 08 1386 3416 Fax: 0 5371 3003
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ www.un.ac.th อุตรดิตถ์ แพร่ พิษณุโลก ลำปาง ครูองอาจ พรมประไพ (08 1888 5726) ครูนงนุช ชัยเนตร (08 6209 8327) และครูเพียงเดือน โล่ห์สุดใจ (08 7849 0530) โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 0 5541 1105 ต่อ 611, 216 Fax: 0 5541 3205
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ. กำแพงเพชร www.kp.ac.th กำแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์ ครูโศภิษฐ์ สวนปลิก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 0 5571 7151 Fax: 0 5571 1012
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ. เลย www.loeipit.ac.th เลย อุดรธานี เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร ครูศิรินันท์ จุลกาญจน์ ,ครูวิภาวี ดวงจักร์ (08 6242 1458) และครูองอาจ เกตะวันดี โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย 42000 0 4281 1120 Fax: 0 4286 1566
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น www.kkw.ac.th ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม ครูบัญชา วิพัฒวิบูลกิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0 4324 6954
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา www.rajsima.ac.th นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ครูนิพนธ์ สมัครค้า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 08 9846 4100
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร www.ysp.ac.th ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ครูสำราญ นามเรืองศรี (sr_nam@hotmail.com) โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 08 9949 6206, 0 4571 1655 ต่อ 313 Fax: 0 4571 1656
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ. อ่างทอง www.sa.ac.th อ่างทอง สุพรรณบุรี อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี ครูกษิดิ์เดช พุ่มสาขา และครูวิชชา เกษรโอสถ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 08 1852 9618 , 08 1852 6873 และ 0 3561 1511 ต่อ 124
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จ.กรุงเทพฯ www.satitm.chula.ac.th กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม คุณวันเพ็ญ สันหนองเมือง , คุณวนาลิน นาคยา และ อ.ชยการ คีรีรัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ซอยจุฬาลงกรณ์ 11 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0 2218 2345, 0 2218 2323, 08 7773 2373, 08 9811 3665 Fax: 0 2218 2345
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จ. กรุงเทพฯ www.suriyothai.net กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ครูอ้อ ลิ้มเฉลิม, ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล และครูสมชาย น่วมกลิ่น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 5 ถ.เจริญกรุง 57 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 08 1372 0793 , 0 2211 0383 ต่อ 135 และ 0 2211 9850 Fax: 0 2211 0383 ต่อ 109,110
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ. ฉะเชิงเทรา www.kch.ac.th/ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว ครูโชติก ทรัพย์ดี (chua_cho@hotmail.com) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 209 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 08 9193 9616 และ 0 3850 2060 ต่อ 109
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี www.promma.ac.th/yc เพชรบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ครูปรีชา จันทร์เปล่ง และครูฉัตรชัย นาสถิตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 08 1941 5509 , 08 1856 5204 , 0 3261 1103 ต่อ 306 Fax: 0 3260 3576
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ. ประจวบคีรีขันธ์ www.prachuabwit.ac.th ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ครูชะอ้อน แก้วชูเสน และครูคัคนางค์ คูหาทอง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 08 1857 6975 , 08 1446 9639 และ 0 3261 1103 ต่อ 306 Fax: 0 3260 3576
โรงเรียนเบญจราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช www.benjama.ac.th นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต ครูพงศ์ศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ์ และครูเสาวนีย์ ลีละวัฒนพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หมู่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 08 1978 6930 , 0 7531 6458 และ 0 7544 7004-5 ต่อ 117 Fax: 0 7531 6458, 0 7544 7154
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา www.hatyaiwit.ac.th พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ครูอำนาจ มณีดุลย์ (amnard@hatyaiwit.ac.th) ครูเฉลิม วัชระ (chalin623@thaimail.com) และคุณก่อเกียรติ วิริยะสมบัติ (jom@hatyaiwit.ac.th)
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
08 1542 2063, 08 1479 5344, 08 1541 5503, 0 7426 1202 Fax 0 7424 5288


หมายเหตุ : หมายเหตุ : (1) ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ที่ระบุไว้ได้ทุกที่ รวมทั้ง http://oho.ipst.ac.th และ www.thaigoodview.com
(2) ให้ยึดที่ตั้งของโรงเรียนเป็นหลัก ในการสมัครเข้าศูนย์ฯ ให้ตรงตามจังหวัดที่ระบุไว้ในตาราง
(3)หากส่งใบสมัครไปมากกว่า 1 ศูนย์ จะโดนตัดสิทธิ์ทันที

--------------

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์