ระบบสารสนเทศที่นักเรียนต้องศึกษา

รูปภาพของ bcskrumai

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มฐ. ง3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดที่  ม.4.1  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

สาระการเรียนรู้  1.  ความหมายของระะบบสารสนเทศ

2.  ประเภทของระบบสารสนเทศ

3.  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

4.  ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

5.  ข้อเสียของระบบสารสนเทศ

6.  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ (Information system)

 

สารสนเทศ (Information) มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แสวงหาสารสนเทศ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของตน เพื่อติดตามข่าวสารและพัฒนาความรู้ และเพื่อความบันเทิง เป็นต้น ในการแสวง หาสารสนเทศที่ต้องการผู้แสวงหาหาสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ เช่น แหล่งบุคคล แหล่งสถาบัน แหล่งสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิก อย่างไรก็ตามปัญหาที่ประสบ คือ สารสนเทศมีปริมาณมากมายมหาศาล และทวีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างรวดเร็ว ประกอบกับข้อจำกัดด้านเวลา ภาษาและสถานที่ ทำให้ไม่สามารถติดตามสารสนเทศที่สนใจได้หมด แหล่งที่จะอำนวยความสะดวกมากที่สุดที่ทำให้เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ คือ แหล่งสารสนเทศที่เป็นทางการและเป็นระบบซึ่งทำหน้าที่จัดรวบรวมสารสนเทศและ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และสามารถค้นคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ (Information system)

การคิด นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของหน่วยงานต่างๆ นั้น เริ่มเกิดมีมาตั้งแต่เมื่อมอชลีย์และเอคเกิรตสร้างคอมพิวเตอร์เอริแอคสำเร็จ แล้ว โดยบุคคลทั้งสองได้ลงทุนเปิดบริษัทจัดสร้างคอมพิวเตอร์สำหรับขายในเชิง ธุรกิจ แต่โดยที่ทั้งสองปนะสบปัญหาทางด้านการเงินจึงต้องขายกิจการให้บริษัทเรมิ งตัน เรนด์ และจัดสร้างคอมพิวเตอร์ UNIVAC I เป็น คอมพิวเตอร์เครื่องแรกสำหรับใช้ในงานเชิงธุรกิจ หลังจากนั้นบริษัทอื่นๆ เช่นไอบีเอ็ม จึงเริ่มสนใจผลิตคอมพิวเตอร์ออกขายบ้าง ทำให้เกิดการประยุกต์คอมพิวเตอร์ที่เรียกรวมๆ ว่า การประมวลผลข้อมูล (Data Processing หรือ Electronic Data processing เรียกย่อๆ ว่า DP หรือ EDP)การประมวลผลข้อมูล (Data Processing หรือ  Electronic Data processing เรียกย่อๆ ว่า DP หรือ EDP)

การประมวลผลข้อมูลนั้นกล่าวโดยย่อก็คือ การนำข้อมูลต่างๆ มาดำเนินการให้เกิดเป็นเอกสารและรายงานต่างๆ ตามรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ในทางด้านการสำมะโนประชากร ซึ่งเป็นงานประยุกต์อย่างแรกทางด้านการประมวลผลข้อมูลนั้น การใช้คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาแจงนับแยกเป็น กลุ่มๆ แล้วจัดทำเป็นรายงานต่างๆ ตามความต้องการของสำนักงานสำมะโนประชากร หรือในบริษัทอุตสาหกรรม การประมวลผลข้อมูลประกอบด้วยการนำข้อมูลการสั่งสินค้าของลุกค้ามาจัดทำใบส่ง ของ ใบเรียกเก็บเงิน ลงรายการบัญชี จัดทำบัญชี เป็นต้น

ใน ลักษณะเช่นนี้ งานประมวลผลข้อมูลโดยทั่วไปจึงประกอบด้วยงานย่อยๆ ดังต่อไปนี้

*  งานเก็บข้อมูล (Data Collection)
*  งานลงรหัสข้อมูล (Data Coding)
*  การบันทึกข้อมูล (Data Recording)
*  การสอบทานความถูกต้องของข้อมูล (Data Verification)
*  การคำนวณและประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
*  การจัดทำรายงาน (Reporting)
*  การแก้ไขปรับปรุงข้อมูล (Data Update)
*  การ ป้องกันรักษาข้อมูล (Data Security)

 

นาย ศิลาวูฒิ เนินทอง ม.4/1 เลขที่ 9

โรคที่มากับคอมพิวเตอร์ในที่นี้ไม่ใช่ ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมตัวหนอนที่บ่อนทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ตา ที่มีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง โดยมีข้อกำหนดในเร์่องระยะห่างประมาณ1-2 ฟุต สมองเราต้องใช้สมองของเรา

 

รูปภาพของ pbs8182

รายงานตัวแล้วนะค่ะ     ส่งงานค่ะ

Tongue out

 http://www.thaigoodview.com/node/65984

 

รูปภาพของ pbs8195

ส่งงานนะค่ะ

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/65787

รูปภาพของ pbs8199

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/65980

ส่งงานค่ะ

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/65983

รูปภาพของ pbs8198

ส่งงานแล้วค่ะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/65786

รูปภาพของ pbs8448

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/65978

รูปภาพของ pbs8180

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/65960

รูปภาพของ pbs8194

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/65965

รูปภาพของ pbs8173

ส่งงานครับ

อยากส่งกับเขามั่ง

http://www.thaigoodview.com/node/65995

ราบงานตัวจ้าและส่งงานค่ะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/65011

รูปภาพของ Jazz8184

รายงานตัวและส่งงานแล้วค่ะ

รูปภาพของ pbs7934

รายงานตัวแล้วค่ะSurprised

รูปภาพของ pbs8072

รายงานตัวและส่งงานครับ

รูปภาพของ pbs8844

รายงานตัวและส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/65715

รูปภาพของ pbs8187

รายงานตัวและส่งงาน

http://thaigoodview.com/node/65154

http://www.thaigoodview.com/node/65145

รายงานตัวแล้วครับ

ส่งงานแล้วครับ

รายงานตัวแล้วครับส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/65144

รูปภาพของ pbs8193

รายงานตัว เเล้วส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/65151

รายงานตัวและส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/65150

รายงานตัวและส่งงานครับ

รูปภาพของ pbs8857

รายงานตัวแล้วค่ะ

ส่งงานแล้วค่ะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/64835

รายงานตัวแล้วครับ

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/6455#comment-form

รูปภาพของ pbs7782

รายงานตัวและส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/64202

http://www.thaigoodview.com/node/64202

รูปภาพของ pbs8854

รายงานตัวและส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/65140

รูปภาพของ pbs8070

รายงานตัวเเละส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/65138

รูปภาพของ pbs8108

รายงานตัวส่งงานครับhttp://www.thaigoodview.com/node/64836

รูปภาพของ pbs8021

รายงานตัวและส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/64205

รายงานตัวและส่งงาน

 http://www.thaigoodview.com/node/64174

รายงานตัวและส่งงานคะ

http://www.thaigoodview.com/node/65004

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์