โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่


โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครเชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
โทรศัพท์ 053 – 214665 โทรสาร 053 – 226000
1.2 สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับประถมศึกษา
1.4 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่   8

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
2.1 ชื่อ – นามสกุล        นายวิวิศน์    รัตตนิทัศน์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน
2.2 ชื่อ – นามสกุล   นางยุวดี     ธงสวัสดิ์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการ      วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
    2.3 ประวัติของสถานศึกษา  
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนเปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2482 โดยศรัทธาวัด
เชียงยืนและวัดศรีบุญเรือง ได้ขอร้องให้ทางเทศบาลจัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็กที่อาศัยอยู่ในตำบลนี้
ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน ทางเทศบาลจึงอนุมัติให้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
มี 4 ห้องเรียน อาศัยอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดเชียงยืน มีท่านหลวงศรีประกาศ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาล 10 (วัดเชียงยืน)” โดยมีนายโสภา
(อมร)อินทรา เป็นครูใหญ่

ปี พ.ศ.2487   เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506 ได้รับโอนโรงเรียนนี้ไปขึ้นต่ออำเภอเป็นโรง
เรียนประชาบาลและได้โอนกลับมาอยู่ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนายประสิทธิ์
จอมมาวรรณ เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ.2509   ได้ต่อเติมอาคาร 2 ชั้นเดิม ซึ่งมีเพียง 4 ห้องเรียน เป็น 10 ห้องเรียน สิ้นเงิน
268,200 บาท
ปี พ.ศ.2517   เทศบาลได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนแบบ ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น มี 9 ห