สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 3 

1. โรงเรียน กุดดู่พิทยาคม
ที่อยู่ ต.กุดดู่  อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อทีม smart team
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์
สมาชิก นางสาวปิยพร จตุรงค์ สถานะ ครู
นายนาถวัตน์ ฉลาดแย้ม สถานะ นักเรียน
นายอภิสิทธิ์ สีตาแสง สถานะ นักเรียน
นายธวัชชัย จิตขันตี สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน กุดเรือคำพิทยาคาร
ที่อยู่ 96 หมู่ 9 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ชื่อทีม สมอง
ชื่อเรื่อง จริยธรรมคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
สมาชิก นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต สถานะ ครู
นายณัตพล ลอดซอง สถานะ นักเรียน
เด็กชายเบญจะ บังพะจาร สถานะ นักเรียน
เด็กชายพงศธร ไชยทองพันธ์ สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน มัธยมวัดหัตถสารเกษตร
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 34 หมู่ 8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ชื่อทีม ฟินาเร่
ชื่อเรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
สมาชิก นายเฉลิมพล นาบุตร สถานะ ครู
นายอุกฤษฏ์ เดชอินทร์ สถานะ ครู
นางสาวบุญญารัตน์  บุสุวะ สถานะ ครู
นางสาวรัตนา สืบสาย สถานะ ครู
4. โรงเรียน ปากท่อพิทยาคม
ที่อยู่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ชื่อทีม paktho02
ชื่อเรื่อง สมุนไพรไทย
สมาชิก นายพัฒนวิทย์ เทศอ้น สถานะ นักเรียน
นายเตวิช โต้ตอบ สถานะ นักเรียน
นายอานนท์ อุ่นเมือง สถานะ นักเรียน
นายไตรรงค์ โต้ตอบ สถานะ ครู
5. โรงเรียน ปากท่อพิทยาคม
ที่อยู่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ชื่อทีม paktho01
ชื่อเรื่อง ขนมถาด
สมาชิก นายเตวิช โต้ตอบ สถานะ นักเรียน
นายพัฒนวิทย์ เทศอ้น สถานะ นักเรียน
นายอานนท์ อุ่นเมือง สถานะ นักเรียน
นายไตรรงค์ โต้ตอบ สถานะ ครู
6. โรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ที่อยู่ 212 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ชื่อทีม Luna Com
ชื่อเรื่อง Flash ดุกดิก เคลื่อนไหวอย่างอิสระ
สมาชิก เด็กชายทัศไนย ปิงเมือง สถานะ นักเรียน
เด็กชายปรีชา มะเดื่อชุมพร สถานะ นักเรียน
เด็กชายนภัส พันธ์คำ สถานะ นักเรียน
จารุณี กายันต์ สถานะ ครู
7. โรงเรียน แม่ริมวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 668 ม.1 ถ.แม่ริม-สะเมิง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ชื่อทีม NANO
ชื่อเรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์น่ารู้
สมาชิก นายภานุพงศ์ ดวงเงา สถานะ นักเรียน
นางสาวเบญจรินทร์ จีนา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงจุฑามาศ เป็งจันทร์ สถานะ นักเรียน
นางจรินทร์ ธงงาม สถานะ ครู
8. โรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ที่อยู่ 212 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
ชื่อทีม champ
ชื่อเรื่อง การสื่อสารข้อมูล
สมาชิก ศุภกฤษฎ์ เมืองปุ๊ด สถานะ นักเรียน
พสธร ภักดีจีรกาล สถานะ นักเรียน
ฐิติพงศ์ เทพโพธา สถานะ นักเรียน
จารุณี กายันต์ สถานะ ครู
9. โรงเรียน อุดมวิทยา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ได้รับผลงานครั้งที่ 2 แล้ว พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งานหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ 104 ซอยรังสิต-นครนายก 31 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อทีม อุดมวิทยา 1
ชื่อเรื่อง photoshop ง่ายกว่าที่คิด
สมาชิก เด็กหญิงเพชรไพลิน จินดา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงจุฑามาส แสงแจ่ม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ภู่กิ่งเงิน สถานะ นักเรียน
นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์วราภรณ์ สถานะ ครู
10. โรงเรียน อุดมวิทยา
ที่อยู่ 104 ซอยรังสิตนครนายก 31 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อทีม อุดมวิทยา 3
ชื่อเรื่อง สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย E -Book
สมาชิก เด็กหญิงฟ้าใส โฆษิตเตโช สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงเวธกา ศิริสุขชัยวุฒิ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงมนัสพร ชัยเทศ สถานะ นักเรียน
นายยงยุทธ กุลบุตร สถานะ ครู
11. โรงเรียน อุดมวิทยา
ที่อยู่ 104 ซอยรังสิตนครนายก 31 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อทีม อุดมวิทยา 4
ชื่อเรื่อง flash CAI
สมาชิก เด็กชายกฤษณ กระทุ่มนอก สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรมยกร ผาเนาว์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงภัชราภรณ์ สมวงษ์ สถานะ นักเรียน
นายยงยุทธ กุลบุตร สถานะ ครู
12. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม MNY forever
ชื่อเรื่อง การทำอาหารจานเดียว
สมาชิก นันทนัช ศักดิ์ฤทธิ์ชัย สถานะ นักเรียน
กิรณา วัชรอาภานุกร สถานะ นักเรียน
นภัสวรรณ กุลดิลก สถานะ นักเรียน
คุณครู อเทตยา เหลี่ยงตระกูล สถานะ ครู
13. โรงเรียน เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม 2551
ชื่อเรื่อง computer
สมาชิก patnaree tatiyanukulpong สถานะ นักเรียน
สัณห์พิชญ์ ช่วยชู สถานะ นักเรียน
ภวินท์ สุทธิพรโอภาส สถานะ นักเรียน
นางสาววารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
14. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม powerpuff
ชื่อเรื่อง อาหารไทย
สมาชิก กัญญาวรรณ ครองสิน สถานะ นักเรียน
ธัญญาวัลย์ โพธิรัตน์ สถานะ นักเรียน
วริษา  สอนไชยา สถานะ นักเรียน
กรรณณิการ์ จงไกรจักร สถานะ ครู
15. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม never die
ชื่อเรื่อง network เบื้องต้น
สมาชิก ภานุเดช เจิมสวสัดิพงษ์ สถานะ นักเรียน
ชัยพร  ระเบียบการดี สถานะ นักเรียน
ปรเมศวร์  เดชธรรมรงค์ สถานะ นักเรียน
ครูอัศวิน  สุรวัชโยธิน สถานะ ครู
16. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม UltraMAN
ชื่อเรื่อง IT
สมาชิก ปุณิกา วัชรอาภานุกร สถานะ นักเรียน
คณิศร ลาภอดิศร สถานะ นักเรียน
ณิชารัตน์ จันทร สถานะ นักเรียน
ครูไกรวุธ ปานมณี สถานะ ครู
17. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม ~LuŻiFeR~•‘♦
ชื่อเรื่อง •การเกษตรของพวกเรา•
สมาชิก โสพัฒน์ ปิ่นกาญจนนาวี สถานะ นักเรียน
ฐานิศวร์ วัฒนศัพท์ สถานะ นักเรียน
ธนพล ทองเพ็ง สถานะ นักเรียน
เพชรมณี เพชรชารี สถานะ ครู
18. โรงเรียน แม่ริมวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 668 หมู่1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ชื่อทีม cheeze
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
สมาชิก เด็กชายอภิเชษฐ์ ไชยถา สถานะ นักเรียน
เด็กชายธนดล ชุ่มใจ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุชาวดี โพธิ์ล่าม สถานะ นักเรียน
นางจรินทร์ ธงงาม สถานะ ครู
19. โรงเรียน ตรังรังสฤษฎ์
ที่อยู่ 1 หมู่ 2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ชื่อทีม ตรังรังสฤษฎ์
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์
สมาชิก นางอริยา ทองโอ สถานะ ครู
เด็กหญิงพิมพิลาศ ทองชะนะ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงเรวดี รักนุ้ย สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงจินทภา เพชรอินทร์ สถานะ นักเรียน
20. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 หมู่ 23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ชื่อทีม ไหน
ชื่อเรื่อง Yes,I Like ตะเหน่วๆ
สมาชิก เด็กชายทนงศักดิ์ อ่างทอง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิวิสสุตา เกษแก้ว  สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงญาดา สุภิมารส สถานะ นักเรียน
นายธีรวัฒน์ อ่างทอง สถานะ ครู
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

สมัครแล้วทำไมไม่มีรายชื่อคะ ช่วยด้วยค่ะ

ทำไมสมัครแล้ว มันถึงไม่ขึ้นครับ

ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับLaughing

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์