สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3 

1. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม my Chinese
ชื่อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นภาษาจีน
สมาชิก ว่าที่ร้อยตรีอัศวิน สุรวัชโยธิน สถานะ ครู
นางสาวพนิตร บงกชประภา สถานะ นักเรียน
นางสาวโสภิตา ชัยวัฒน์ สถานะ นักเรียน
นางสาวสุพิชชา จันทร์ศิริ สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม Ha Ji Bang
ชื่อเรื่อง ภาษาจีนไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราตั้งใจ
สมาชิก นาย ยงยุทธ แซ่ฉ่า สถานะ ครู
เด็กชายตวัน ศรเจริญ สถานะ นักเรียน
เด็กชายนิวิฐ ว่องทรัพย์สิน สถานะ นักเรียน
เด็กชายศุภวิชญ์ เลิศรัตนปรีชา สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39-4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Suju U are the 1
ชื่อเรื่อง เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเกาหลี
สมาชิก เด็กหญิงภัสสร สังขะรมย์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงปีย์ปาณัสม์ จันทร์ศรีโรจน์ สถานะ นักเรียน
นภสร วีระสุวรรณ สถานะ นักเรียน
นางวารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
4. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ต.บ้านใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Supergirl
ชื่อเรื่อง clever
สมาชิก เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชีวาเกียรติยิ่ง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงณัฐณิชา พลิกานนท์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงศุภิสรา คล้ายหิรัญ สถานะ นักเรียน
นางสาวอัจฉราพร รุ่งโรจน์ สถานะ ครู
5. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/6 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม BLABLABLa
ชื่อเรื่อง Tense
สมาชิก ฉัตรชนันทร์ ขาวละเอียด สถานะ นักเรียน
พลินทรา บุญยัง สถานะ นักเรียน
กวินนาฏ ศิริกมล สถานะ นักเรียน
Andy Owen สถานะ ครู
6. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม sakura
ชื่อเรื่อง ภาษาญี่ปุ่น
สมาชิก อริญญา ธีระเกียรติกำจร สถานะ นักเรียน
จิตรานุช นุตบันเทิง สถานะ นักเรียน
วิชญ์วศิน ประภารัตน์ สถานะ นักเรียน
ธรรมราช บุญทิพย์ สถานะ ครู
7. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม >>STFX NNJ<<
ชื่อเรื่อง Language in my memorieS
สมาชิก นางสาววารุนี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
เด็กหญิงวันวิสาข์ อภัยนุกูล สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรานิษฐ์ ศุทธะเจริญทัศน์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงจุฑามาศ เรืองสิงห์ สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน ดรุโณทัย จ.ตรัง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 49 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ชื่อทีม D.T.TRG
ชื่อเรื่อง English for self-study
สมาชิก นายอภิชัย กังแฮ สถานะ นักเรียน
นายนพพล หยาหยี สถานะ นักเรียน
นายครรชิต ช่วยดู สถานะ ครู
นางสาวเกศรา จันฝาก สถานะ ครู
9. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมุ่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม kooly cool and you
ชื่อเรื่อง English is EaSy !!
สมาชิก เด็กชายภูพัฒน์ เจนอักษร สถานะ นักเรียน
เด็กชายธนวัฒน์ ธนามโนสาร สถานะ นักเรียน
เด็กชายรชต ศรียุกต์รัตน์ สถานะ นักเรียน
Mr.Paul Grimes สถานะ ครู
10. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Lookchin in SPJ
ชื่อเรื่อง Unknown
สมาชิก เด็กหญิงกวิสรา ชาครานนท์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงโชษิตา พูลสุขศิริ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุชานันท์ อุฬารพิตร สถานะ นักเรียน
จุไรรัตน์ รุ่งโรจน์ สถานะ ครู
11. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม dream team
ชื่อเรื่อง ภาษาเกาหลี
สมาชิก อรัชพร ทองผาสุก สถานะ นักเรียน
ฐานิต ทองชะอม สถานะ นักเรียน
วารุณี วิจารย์ปรีชา สถานะ ครู
นงค์ลักษณ์  กลิ่นจำปา สถานะ ครู
12. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม High~society
ชื่อเรื่อง Past simple , continuous
สมาชิก นายธรรมราช บุญทิพย์เจริญ สถานะ ครู
เด็กชายนราวิชญ์ พฤกษะวัน สถานะ นักเรียน
เด็กชายวรากร บางเลา สถานะ นักเรียน
เด็กชายฑีฆายุ ตัญตระกูล สถานะ นักเรียน
13. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม AM SONE
ชื่อเรื่อง Let's know about Korean!
สมาชิก เด็กหญิงศศินา ชมสุวรรณ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงฉัตรชนันทร์ ขาวละเอียด สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงมนสิชา บุตรสุนทร สถานะ นักเรียน
ครูวารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
14. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ชื่อทีม PIING_PANG_BAM
ชื่อเรื่อง ENGLISH FOR FUN
สมาชิก เด็กหญิงจิรัชญา ตั้งวิทูรธรรม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงปวริศา ศุขะพันธุ์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงเขมิกา ศรีเจริญวงษ์ สถานะ นักเรียน
T.tommy สถานะ ครู
15. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ม.4ต.บ้านใหม่อ.ปากเกร้ดจ.นนทบุรี
ชื่อทีม STFX_JJD
ชื่อเรื่อง ศัพท์อังกฤษน่ารู้
สมาชิก รดาวรรณ นนทวัฒน์ สถานะ นักเรียน
จีรนุช ฉินวรรณเลิศ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงธนารีย์ วรัญญูวัฒนา สถานะ นักเรียน
ครูวารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
16. โรงเรียน วาสุเทวี
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ได้รับผลงานครั้งที่ 2 แล้ว พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งานหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ 200 จันทน์ 23 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม 10120
ชื่อทีม EXERIAN
ชื่อเรื่อง Grammar
สมาชิก นางสาวอัจฉรา เทวาฤทธิ์ สถานะ ครู
เด็กหญิงเบญจพร งามกิจเจริญลาภ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุทธิดา โห้เฉื่อย สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงนุปัณ ประกฤติพงศ์ สถานะ นักเรียน
17. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Super Junior Forever Only 13 Monkeys
ชื่อเรื่อง ภาษาเกาหลี
สมาชิก เด็กหญิงญาณิสรา ศรีสุวรรณ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พ่วงทอง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงชยาภรณ์ บำรุงเขต สถานะ นักเรียน
ครูนงค์ลักษณ์  กลิ่นจำปา สถานะ ครู
18. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม chompoopreamnobalance
ชื่อเรื่อง about English
สมาชิก ผัลย์ศุภา วชิราวุฒิชัย สถานะ นักเรียน
ภาวิดา หอมศิริ สถานะ นักเรียน
วารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
นงค์ลักษณ์ กลิ่นจำปา สถานะ ครู
19. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ม.6 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
ชื่อทีม stfx love
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ
สมาชิก เด็กหญิงบุญสิริพร บุญโญ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุปริญญา บัวรับพร สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงภาสิริ พันธุพงศ์ สถานะ นักเรียน
วารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
20. โรงเรียน กัลยาณวัตร
ที่อยู่ 240 ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ชื่อทีม ทีมอะไร
ชื่อเรื่อง Conversation
สมาชิก นายอาคม ศรีวะโสภา สถานะ ครู
นายเต็มตรีลาภ ชัยมนตรี สถานะ นักเรียน
นายธีระวุฒ พุทธโค สถานะ นักเรียน
นายสุจริต กินบุญ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์