ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)วิทยาศาสตร์ ป.2 (พืชและสัตว์รอบตัว ๑)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

<คำชี้แจง   จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

๑.การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต มีประโยชน์อย่างไร

ก.ทำให้สิ่งมีชีวิตแข็งแรง     ข.ทำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต    ค.ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้

 

๒.ถ้าจำแนกกลุ่มสัตว์โดยใช้ประโยชน์ ข้อใดถูกต้อง

ก.ใช้กิน   นก แมว เป็ด

ข.ใช้แรงงาน   ม้า  ช้าง  วัว

ค.เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน   มด  ผีเสื้อ

 

๓.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการตอบสนองต่อสัมผัสของสัตว์

ก.หอยหุบฝา      ข.สุนัขหอน     ค.นกร้อง

 

๔.ข้อใดเป็นการตอบสนองต่อแสง

ก.ต้นสักสลัดใบทิ้ง      ข.ต้นมะม่วงออกดอก    ค.ดอกคุณนายตื่นสายบาน

 

๕.ต้นกาบหอยแครงมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใด

ก.การสัมผัส         ข.อุณหภูมิ       ค.แสง

 

๖.สัตว์ในข้อใด เป็นอาหารของคน

ก.กุ้ง     ข.  ลิง      ค.ผีเสื้อ

 

๗.หากเราต้องการเก็บลูกมะพร้าวที่อยู่บนต้น เราควรใช้สัตว์ชนิดใด

ก.ลิง        ข.  สุนัข     ค. นก

 

๘.นกบางชนิดอพยพย้ายถิ่นในฤดูหนาว เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในข้อใด

ก.อุณหภูมิ      ข. แสง    ค. เสียง

 

๙. สัตว์ต้องการสิ่งใด ในการดำรงชีวิต

ก. แสง         ข. ลม     ค. น้ำ

 

๑๐. ข้อใดเป็นอาหารของเสือ

ก.ข้าว       ข. เนื้อสัตว์     ค. หญ้า

-----------------------------------------------------------------------------------

เฉลย

๑.ค

๒.ข

๓.ก

๔.ข

๕.ก

๖.ก

๗.ก

๘.ก

๙.ค

๑๐.ข

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 276 คน กำลังออนไลน์