ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)วิทยาศาสตร์ ป.2(เรียนรู้เรื่องดิน)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู่ด้านล่าง )

๑. สิ่งของในข้อใดทำมาจากดิน

ก.อัญมณี       ข.เครื่องแก้ว      ค.เครื่องปั้นดินเผา

 

๒.ดินชนิดใดเหมาะกับการปลูกพืชส่วนใหญ่

ก.ดินเหนียว     ข. ดินร่วน      ค. ดินทราย

 

๓. เรานิยมนำดินเหนียวมาปั้นเป็นสิ่งของต่าง ๆ เพราะเหตุใด

ก.มีสีสวยงาม      ข. เนื้อดินละเอียดและเหนียว     ค.ดูดซับน้ำได้มาก

 

๔. ดินทราย มีลักษณธอย่างไร

ก.มีเนื้อดินหยาบ      ข.เหนียวติดมือ        ค.ดูดซับน้ำได้มาก

 

๕. ฮิวมัส มีอยู่มากในดินชั้นใด

ก.ดินชั้นบน         ข.ดินชั้นล่าง       ค. ดินชั้นต้นกำเนิด

 

๖. ข้อใดเป็นสมบัติของดิน 

ก.สี กลิ่น รสชาติ        ข.สี เนื้อดิน รสชาติ        ค. สี เนื้อดิน การดูดซับน้ำ

 

๗.สิ่งมีชีวิตชนิดใดอาศัยอยู่ในดิน

ก.ไส้เดือน           ข.แมลงสาบ        ค. แมลงวัน

 

 

๘.พืชในข้อใดควรปลูกในดินทราย

ก.อ้อย            ข. บัว          ค.ฟักทอง

 

๙. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของดิน

ก.รอยเท้าสัตว์      ข. ซากพิข ซากสัตว์        ค.สัตว์ที่อาศัยอยู่ในดิน

 

๑๐. เม็ดดินหรือเนื้อดิน เกิดจากสิ่งใด

ก.การรวมตัวของอากาศ          ข. การสลายตัวของอุกกาบาต       ค. การผุพังและสลายตัวของหินและแร่ธาตุ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เฉลย

๑.ค

๒.ข

๓.ข

๔.ก

๕.ก

๖.ค

๗.ก

๘.ก

๙.ข

๑๐.ค

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี