ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4

รูปภาพของ ppsmoorati
Surprised

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู๋ด้านล่าง)

๑. ในสมัยสุโขทัยมีการปกครองแบบใด
ก. ประชาธิปไตย           ข. สังคมนิยม
ค. เทวราชา                  ง. พ่อปกครองลูก

 

๒. ผู้คิดประดิษฐ์อักษรไทยคนแรกคือใคร
ก. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์      ข. พ่อขุนรามคำแหง
ค.พญาลิไทย                       ง. พ่อขุนบาลเมือง

 

๓. ผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยคือใคร
ก.พ่อขุนศรีอินทราทิตย์        ข. พ่อขุนรามคำแหง
ค. พญาลิไทย                       ง.พ่อขุนบาลเมือง

 

๔. ข้อใดเป็นโบราณสถาน
ก. พระแก้วมรกต              ข. ชามสังคโลก
ค. ชามบ้านเชียง                ง.พระบรมมหาราชวัง

 

๕. หลักฐานทาประวัติศาสตร์ในข้อใดที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
ก. หลักศิลาจารึก             ข. จดหมาย
ค.คำบอกต่อ                    ง.รายงานทางประวัติศาสตร์

 

๖. วิชาที่ศึกษาเรื่องราวในอดีตคือวิชาใด
ก.ภูมิศาสตร์                     ข.รัฐศาสตร์
ค.ประวัติศาสตร์               ง.นิติศาสตร์

 

๗. ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ตรงกับศตวรรษที่เท่าไร
ก. ๒๕                              ข.๒๖
ค.๒๗                               ง.๒๘

 

๘. เดือนใดที่มีผลต่อปีอธิกสุรธิน
ก.ธันวาคม                        ข. สิงหาคม
ค. กุมภาพันธ์                     ง.กันยายน

 

๙. วันเพ็ญตรงกับวันอะไร
ก. วันแรม ๘ ค่ำ               ข. วันแรม ๑๕ ค่ำ
ค.วันขึ้น ๘ ค่ำ                   ง. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ

๑๐. ข้อใดเป็นการนับวัน เดือน ปีแบบจันทรคติ
ก.วันอาทิตย์ ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗
ข. วันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนแปด ปีระกา
ค.วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนกรกฏาคม ปีจอ
ง.วันที่ ๓ เดือนเจ็ด พ.ศ.๒๕๔๘

....................................................

เฉลย
๑. ง
๒.ข
๓.ก
๔.ง
๕.ก
๖.ค
๗.ข
๘.ค
๙.ง
๑๐.ข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 176 คน กำลังออนไลน์