ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)วิชาประวัติศาสตร์ ป.4(อาณาจักรสุโขทัย)

รูปภาพของ ppsmoorati
Embarassed

คำชี้แจง   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเศรษฐกิจที่สำคัญในสมัยสุโขทัย

ก.เกษตรกรรม          ข. ค้าขาย

ค. หัตถกรรม            ง. อุตสาหกรรม

 

๒. กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอาณาจักรสุโขทัย คือใคร

ก. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ ๔

ข.สมเด็จพระอินทราชา

ค.สมเด็จพระรามาธิบดีที่๑

ง.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

 

๓. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วง

ก.มีอิทธิพลต่อจิตใจและความเชื่อของผู้คนในสมัยนั้น

ข.เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ นรกสวรรค์

ค.เป็นวรรณคดีเล่มแรกของไทย

ง.พ่อขุนรามคำแหงทรงพระราชนิพนธ์

 

๔. สินค้าออกที่สำคัญของสุโขทัยคือข้อใด

ก.ข้าว                      ข.เครื่องสังคโลก

ค.อาวุธ                     ง.เครื่องเทศ

 

๕. จุดประสงค์ของสุโขทัยในการส่งฑูตไปเยือนจีน คือข้อใด

ก.ต้องการรับวัฒนธรรมจากจีน

ข.ขอให้จีนช่วยปราบข้าศึก

ค.ติดต่อในด้านการค้าขาย

ง.ติดต่อขอพระพุทธสิหิงค์

 

๖. เมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัยตอนต้น คือเมืองใด

ก.เวียงจันทน์       ข.เมาะตะมะ

ค.บางฉลัง          ง.สระหลวง

 

๗. การที่พ่อขุนรามคำแหงให้ประชาชนมาร้องทุกข์ต่อพระองค์โดยตรง เกิดผลดีอย่างไร

ก.ทำให้ข้าราชการตั้งใจทำงาน

ข.ทำให้ทราบปัญหาที่แท้จริง

ค.ทำให้คดีความสิ้นสุดลง

ง.ทำให้คดีความลดน้อยลง

 

๘.เมืองใดไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหง

ก.ราชบุรี            ข.เพชรบุรี

ค.กำแพงเพชร       ง.เชียงใหม่

 

๙. ข้อใดไมใช่ปัจจัยในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย

ก.บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์

ข.ขอมเสื่อมอำนาจ

ค.มีชาวต่างชาติช่วยเหลือ

ง.มีผู้นำที่เข้มแข็ง

 

๑๐. อาณาจักรสุโขทัยตั้งขึ้นในพ.ศ.ใด และกษัตริย์พระองค์แรกคือใคร

ก.พ.ศ.๑๗๙๓ พ่อขุนบานเมือง

ข. พ.ศ.๑๗๙๒  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

ค.พ.ศ. ๑๗๘๑  พ่อขุนผาเมือง

ง.พ.ศ.๑๗๙๐  พ่อขุนรามคำแหง

............................................................

เฉลย

๑.. ง

๒.ก

๓.ง

๔.ข

๕.ค

๖.ง

๗.ข

๘.ง

๙.ค

๑๐.ข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 189 คน กำลังออนไลน์