รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ชื่อเรื่อง                  :  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดผู้รายงาน                      :  นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคลองกรวด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ปีที่ศึกษา                       :  2552

บทคัดย่อ                รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จาก  เปลือกข้าวโพด มี จุดประสงค์ของการศึกษา เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองกรวด อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองกรวด อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้ จากเปลือกข้าวโพด  และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน   บ้านคลองกรวด อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชุด  ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด ดำเนินการศึกษาโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ The single group pretest - posttest  design กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองกรวด อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จาก  เปลือกข้าวโพด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ค่าดัชนีประสิทธิผล  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน             

ผลการศึกษาพบว่า

                1.  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.73/82.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80

                2.  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด มีค่าเท่ากับ 0.5980 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5980 หรือคิดเป็นร้อยละ 59.80

                3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนการสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด และมีค่าความก้าวหน้าโดยรวม ร้อยละ  26.44

                4.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14

เป็นรายงานการวิจัยที่ถุกต้องตามหลักการ และนวัตกรรมน่าสนใจมาก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ควรเผยแพร่ผลงานอยางกว้างขว่างเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาระกอท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์