ตัวอย่างข้อสอบสาระประวัติศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่ 1

รูปภาพของ supatkul

ตัวอย่างข้อสอบสาระประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1
ข้อสอบโดย ครูภคินี เขินประติยุทธ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. “เวลาในประวัติศาสตร์” หมายถึงอะไร

  ก. ศักราช

  ข. ร่องรอยหรือหลักฐาน

  ค. ปรากฏสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์

  ง. เวลานับตั้งแต่เมื่อมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

2. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

  ก. เพื่อแบ่งเวลาออกเป็นช่วง ๆ

  ข. กำหนดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

  ค. แบ่งเวลาในประวัติศาสตร์ให้เท่าเทียมกัน

  ง. สะดวกในการเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

3. การศึกษาประวัติศาสตร์ต้องยึดหลักเกี่ยวกับมิติแห่งกาลเวลาหมายความว่าอย่างไร

  ก. วินิจฉัยเหตุการณ์ตามขั้นตอนที่เกิด

  ข. วินิจฉัยเหตุการณ์ให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน

  ค. วินิจฉัยเหตุการณ์โดยยึดหลักฐานใหม่สุดเป็นหลัก

  ง. วินิจฉัยเหตุการณ์โดยยึดเวลาตามสภาพที่เกิดขึ้นในอดีต

4. ศักราชในบริบทประวัติศาสตร์ไทยข้อใดที่ผิดจากความเป็นจริง

  ก. พุทธศักราช - นิกายเถรวาทของลังกา

  ข. มหาศักราช - เขมร

  ค. จุลศักราช - พม่า

  ง. รัตนโกสินทร์ศก - อินเดีย

5. นอกจากศักราชแล้ว มีสิ่งใดที่ช่วยบอกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ได้อีก

  ก. รัชสมัยของพระมหากษัตริย์

  ข. อายุเฉลี่ยของมนุษย์

  ค. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

  ง. อายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องมือ

6. ฮิจเราะห์ศักราชใช้ในประวัติศาสตร์สากลของคนกลุ่มใด

  ก. กลุ่มประเทศในแอฟริกา

  ข. กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

  ค. กลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลาม

  ง. กลุ่มคนที่ต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตก

7. สมัยสุโขทัยสามารถเทียบกับสมัยประวัติศาสตร์สากลในข้อใด

  ก. สมัยจักรพรรดิคอนแสตนตินแห่งโรมัน

  ข. สมัยจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลาย

  ค. สมัยสงครามเพโลพอนนีเซียน

  ง. สมัยแห่งการค้นพบและสำรวจ

8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์ไทย

  ก. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

  ข. สุโขทัยเริ่มต้นประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ

  ค. มีการประดิษฐ์อักษรไทย พ.ศ. 1826

  ง. ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย

9. สังคมโบราณที่นักโบราณคดีสมัยใหม่สามารถขุดค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องประดับที่ทำจาก กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ งา และเปลือกหอย ถือว่าสังคมนั้นอยู่ในยุคใด

  ก. ยุคหินเก่า สมัยก่อนประวัติศาสตร์

  ข. ยุคหินกลาง สมัยก่อนประวัติศาสตร์

  ค. ยุคหินใหม่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

  ง. ยุคโลหะ สมัยต้นประวัติศาสตร์

10. หลักเกณฑ์ใดที่นิยมใช้กัน ในการกำหนดการเริ่มสมัยประวัติศาสตร์

  ก. รู้จักการเพาะปลูกและอยู่กันเป็นหลักแหล่ง

  ข. เริ่มมีการประดิษฐ์ตัวหนังสือขึ้นใช้

  ค. อารยธรรมสมัยใหม่ได้รับการพัฒนาขึ้น

  ง. มีการใช้ตัวหนังสือกันแพร่หลาย

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์