ตรวจสอบรายชื่อ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2850 
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย  อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110
1. นายอวิรุทธ์   เหมานุรักษ์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  อินเลิศ
3. เด็กชายกิตติ  อุดธง
4. เด็กชายสมประสงค์  กิติโยธี
เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส
  หมายเลขการสมัคร 3136 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวจินดา พ่อค้าชำนาญ
2. นางสาวกาญวิภา จิตวานิชไพบูลย์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83332
2.  
หมายเลขการสมัคร 3275 P
โรงเรียนสอาดเดิมวิทยา
เลขที่ 196  ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมือง 
จังหวัด ชุมพร 86000  
1. นางสาวเบญจมาศ  คงตระกูล
2. ด.ช.ชนาวุธ  แสงพลอยสุข
3. ด.ญ.สุกานดา  อินทร์รอด
4. ด.ญ.พลอยไพลิน  บูรณจินดา
เรื่อง ร้อยละ
  หมายเลขการสมัคร 3137
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวจินดา พ่อค้าชำนาญ
2. นางสาวชุติมณฑน์   หาญฤทธิเจริญ 
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83333 
3.  
หมายเลขการสมัคร 3358 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่  64  อำเภอ  บ้านโป่ง
จังหวัด  ราชบุรี  70110
1. นายศักดิ์ชัย หุ่นนอก 
2. ด.ญ. กฤตติยา ไตรทิพย์ชวลิต
3. ด.ญ. วีรินทร์ พงษ์วิทยภานุ
4. ด.ญ. กัญญาภรณ์ เลิศธานัง   
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
  หมายเลขการสมัคร 3138 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวจินดา พ่อค้าชำนาญ
2. นางสาวขัตติยา  อุ่นใจ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82817
4.  
หมายเลขการสมัคร 3503 P
โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หมู่ที่ 13 ตำบล พระแก้ว อำเภอ สังขะ
จังหวัด สุรินทร์ 32150
1. นายมนัด  เทศทอง
2. นางสาวจามจุรี  สร้อยเพชร
3. เด็กหญิงปวีณา  เทศทอง
4. เด็กชายชวลิต  ชอบรัมย์
เรื่อง เลขยกกำลัง
 
หมายเลขการสมัคร 3479 P
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
หมู่ที่ 9 ตำบล ผักไหม อำเภอ ศีขรภูมิ
จังหวัด สุรินทร์ 32110
1. นายนรินทร์โชติ  บุณยนันท์สิริ
2. เด็กหญิงสิริลัคน์  แสงตะวัน
5.  
หมายเลขการสมัคร 3543 P
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
เลขที่ 139 หมู่ 10 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
1. นางสุวดี เรืองเดช 
2. นางสาวเมธาวี รอดสีเสน 
3. นางสาวกาญจนา สามารถ  
4. นางสาวเสาวลักษณ์ สังฆโชติ 
เรื่อง สถิติ
 
หมายเลขการสมัคร 3668 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
1. นายสำรวน เสมอภาค
2. เด็กชายอำพล อนุพันธ์
6.  
หมายเลขการสมัคร 3598
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
1. นางสาวสุภัค สังข์ทอง
2. เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์วาววาม
3. เด็กหญิงณัฐวรา ไตรปิ่นเพ็ชร
4. เด็กหญิงณัฐณิชา แดงเครือ
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
  หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพ 10210
1. นายเกียรติชัย พันมา
2. เด็กชายสรัช สมาวงษ์ปราณี
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81329
7.  

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เลขที่ 554 หมู่ 4 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
1. นางรัตนาภรณ์ ไซสวัสดิ์
2. นายจิรกฤต สิงห์คา
3. เด็กชายนิติกร ปันแก้ว
4. นายวงศกร ไชยวงศ์ษา
เรื่อง เยาวชนดี ศรีแผ่นดิน

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพ 10210
1. นายเกียรติชัย พันมา
2. เด็กชายพรรษยศ ปรักเอโก
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81331
8.  

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
1. นายกฤษณา พึ่งธรรม
2. เด็กหญิงอัจฉราภัทร์ อินสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐชา คำมา
4. เด็กชายทินกร หล้าทอง
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพ 10210
1. นายเกียรติชัย พันมา
2. เด็กชายธนภัทร ชาภู่พวง
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81332
9.  

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
1. นายอินทร์แสง เขียวพันธ์
2. เด็กหญิงระพีพรรณ จันทคลักษณ์
3. เด็กหญิงวีรยา จันทร์ดี
4. เด็กหญิงภัคจิรา สายคำวัง
เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว

 
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพ 10210
1. นายเกียรติชัย พันมา
2. เด็กหญิงณพิธิพร อัมพรศรีสุภาพ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81381

แก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

หมายเลขการสมัคร 3503 P
โรงเรียนพระแก้ววิทยา
3. เด็กหญิงปวีณา เทศทอง เป็น เด็กหญิงวิภามาศ เทศทอง
4. เด็กชายชวลิต ชอบรัมย์ เป็น เด็กชายชลิต ชอบรัมย์

หมายเลขการสมัคร 3275
โรงเรียนสอาดเดิมวิทยา
เลขที่ 196  ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมือง 
จังหวัด ชุมพร 86000  
1. นางสาวเบญจมาศ  คงตระกูล
2. ด.ช.ชนาวุธ  แสงพลอยสุข
3. ด.ญ.สุกานดา  อินทร์รอด
4. ด.ญ.พลอยไพลิน  บูรณจินดา
 
ขอเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน จาก เรื่อง ร้อยละเป็นเรื่องการวัด
 และได้ส่งข้อมูลใบสมัครกับแผ่น CD ไปแล้วลงวันที่ 31 ม.ค. ค่ะทางไปรษณ๊ย์ ส่งแบบ EMS  หวังว่าอาจารย์คงได้รับแล้วน่ะค่ะ 
 
 
สำหรับ
หมายเลขการสมัคร 3274
โรงเรียนสอาดเดิมวิทยา
เลขที่ 196  ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมือง 
จังหวัด ชุมพร 86000
1. นางสาวเบญจมาศ  คงตระกูล
2. นายปิยะ  คุ้มเหม
3. นายชยพล  กชมณ
4. นางสาวกนกวรรณ  พรหมพฤกษ์
เรื่อง สถิติและข้อมูล
ขอยกเลิกการส่งค่ะ แต่ถ้าคราวหน้ามีประกวดอีกจะขอเข้าร่วมอีกค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ

 

รูปภาพของ Atjanar

สวัสดิ์ค่ะ   อย่างจะขอเปลี่ยนประเภทการสมัครจาก สื่อออนไลน์เป็น เว็บเพจ ค่ะ  ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยเนื่องจากทำผลงานเป็นครั้งแรกจึงไม่เข้าใจในการส่งผลงานค่ะ หมายเลขสมัคร  2825   URL  www.thaigoodview.com/node/81357

รูปภาพของ hong

สื่อเว็บเพจ คือ สื่อที่สร้างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและมีสมาชิก 4คน
สื่ออนไลน์ คือ สื่อที่สร้างบนเว็บไซต์ thaigoodview และมีสมาชิก 2 คน
ตามที่ท่านแจ้งมา น่าจะเป็นสื่อออนไลน์เข้าใจถูกต้องไหมคะ

หมายเลขการสมัคร 3137

นางสาวชุติมณฑน์   หาญฤทธิเจริญ 
URL:  http://www.thaigoodview.com/node/83333

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3137 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

 นางสาวชุติมณฑน์ หาญฤทธิเจริญ  URL   http://www.thaigoodview.com/node/83333

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์