ตรวจสอบรายชื่อ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 3247 
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย  ตำบล หนองกอมเกาะ
อำเภอ  เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย  43000  
1. นางนบชุลี  ตะกลมทอง
2. เด็กหญิงศตพร   กลัดงาม
3. เด็กหญิงชนิภรณ์   ณ อุบล
4. เด็กหญิงปิยากร   จุฬาศรีสัตยกุล
เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน
 
หมายเลขการสมัคร 2822
โรงเรียน ชุมชนวัดบางไผ่
เลขที่ 15 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11100 
1. นางสาวพชร รวยทรัพย์
2. เด็กหญิงภิริรัตน์ กันยา
2.  
หมายเลขการสมัคร  3544 P
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
เลขที่ 146 หมู่ที่ 5 ตำบล ปางมะผ้า    
อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58150 
1. นางสาวอรพรรณ  มณีวรรณ์ 
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   พรชัยวสันต์ 
3. เด็กหญิงจารุณี  พรชัยวสันต์ 
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ไพรปรีเปรม  
เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
หมายเลขการสมัคร 3466 P
โรงเรียนบ้านดอยคำ
เลขที่ 68 หมู่ที่ 7 ตำบล ทากาศ
อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน 51170
1. นางสาวพชรมณฑ์   ธีกาศ
2. ด.ช. พงศกร   เขียวกาศ

รูปภาพของ ball

หมายเลขการสมัคร 3351
ข้อแก้ไขข้อมูล
วัชรินทร์  สุวดินทร์กู

เป็น วัชรินทร์  สุวดินทร์กู
ขอบคุณครับ

สวัสดีครับอาจารย์พูนศักดิ์ ผมได้ให้นักเรียนจัดส่งผลงานไปให้ใหม่อีกครั้งแล้วครับ ในกรณีของผู้เข้าสมัคร หมายเลข 2865 ที่มีแต่แผ่นซีดีเปล่า

คิดว่าคงจะถือมืออาจารย์ประมาณวันพุธนะครับ

                                                                                                           ขอขอบคุณอย่างสูง

1. นางสาวพชรมณฑ์   ธีกาศ
2. ด.ช. พงศกร   เขียวกาศ

โรงเรียนบ้านดอยคำ

ขอแจ้งเปลี่ยนระดับช่วงชั้น จาก ช่วงชั้นที่ 1 เป็นช่วงชั้นที่ 2 คับ

วิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

URL: http://www.thaigoodview.com/node/91517

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3437
 น.ส. ปภัสศิริ   สุขพัฒนา  
ขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง จาก
เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย เป็น สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
รูปภาพของ hong

ทำการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยค่ะ และไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3437
 น.ส. ปภัสศิริ   สุขพัฒนา  
ขอเเจ้งเปลี่ยนชื่อเรื่องจาก

เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวแถบเอเชีย   เป็น  เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

รูปภาพของ ckw12787

 ขออภัยค่ะแจ้งชื่อเรื่องผิด
หมายเลขการสมัคร 3449

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เลขที่ 350   หมู่ที่ 10 ตำบล  เวียง   
อำเภอ เชียงของ จังหวัด   เชียงราย 57140 
1. นางศรีไพร  ฟ้าเลิศ 
2. นางสาวศิรินันท์  บุญชุม
3. นางสาวนงลักษณ์  ใจคำ
4. นางสาวปรียารัตน์   วงค์ชัย
 
แจ้งชื่อเรื่อง เปลี่ยนเป็น

เรื่อง ภูมิศาสตร์ในทวีปยุโรป

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2847 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน จ. กำแพงเพชร 62110 ขอแก้ไขเรื่อง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิต เป็น ประเพณีและวัฒนธรรม ครับ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

 ขออภัยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3332

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เลขที่1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพ 10120

ขอแจ้งการเปลี่ยน node จาก

 http://www.thaigoodview.com/node/40585

มาเป็น http://www.thaigoodview.com/node/86171

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3351
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่  64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง   
จังหวัด ราชบุรี 70110
 
1. นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กู
ขอแก้ไข เป็น นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กู 

เรื่อง France
ขอแก้ไขเป็น  Bonjour France
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

รูปภาพของ sss2771

 ขออภัยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2974

 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 1. นายธานินทร์ พร้อมสุข 2. นางสาวนาฏธิดา เจียมจิตรวนิช

URL: http://www.thaigoodview.com/node/82143

 ขอแก้ไขจากสาระวิชาสังคมศึกษา ไปเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะ

 ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัครที่2919

ขอแก้ไขจาก น.ส.ภูริชญา    ธโนปจัย   เป็น

นางสาวภูริชญา   ธโนปจัย

รบกวนด้วยนะคะ    ขอบคุณค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3117
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายธานินทร์  พร้อมสุข
2. น.ส.ณัฏฐา  กอเกียรติธำรงค์
ขอยกเลิกนะคะ
เพราะช่วงชั้นผิดค่ะ
และได้่่่่ส่งใบสมัครใหม่แล้วค่ะ
ขอบคุนนะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์