คำไวพจน์

รูปภาพของ sss27897

 

 

 

 

                 คำไวพจน์ คือ คำที่เีขีียนต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน คำไวพจน์บางคำอาจใช้ได้่แต่เฉพาะในร้อยกรอง เท่านั้น บางคำอาจใ้ช้ได้ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 

                ตัวอย่างคำไวพจน์


                 ใจ             -  กมล แด ทรวง ทรวงใน มโน มน มาน รติ ฤทัย ฤดี หฤทัย อก อุระ
                 นักปราชญ์  -  กวี โกวิท โกศล ธีร ธีมา เธียร บัณฑิต ปัญวา ปราชญ์ ปริญญา เปรียญ
                                   พยัตตะ มนู มุนี มุนินทร์ เมธี เมธาวี วิทุร สุธี
                 ผู้หญิง         - กนิษฐา กระลาพิน กระลาศรี กัญญา กันยา กัลยาณี กานดา กามินี เกน
                                    กลอยใจ แก้วตา ขนิษฐา ดรุณี ดวงสมร นงคราญ นงราม นงนุช นงนาฏ
                 ดอกไม้        - กรรณิกา กุสุม โกสุม กุสุมาลย์ จราว จาว บุปผา บุปผชาติ บุษบะ บุษบา
                                     บุษบง บุษบัน บุหงัน บุหงา ผกา พบู พเยีย พวงมาลา มาลย์ มาลัย มาลา
                 ท้องฟ้า        - คคนัมพร คคนางค์ คคนานต์ ทิฆัมพร นภดล นภมณฑล โพยม โพยมาน
                                     เวหาส เวหน เวหายส หาว อฆ อนิลบถ อัมพร ดาราบถ
                 น้ำ              - กระสินธ์ กาสาร กุนที เกียน คงคา จาว ชทึง ฉทึง ชรทึง ชลชาติ ชลธาร  ชลธี            

                 เมือง           - ธานิน ธานี ธานินทร์ นคร นครินทร์ นคเรศ บุระ ปุร บุรินทร์ บุรี บูรี ประเทศ
                                    พ ารา กรุงไกร สรุก
                 นก              - เขจร ทวิช บุหรง ปักษา ปักษี สกุณ สกุณี สุโนก ศาพก โศลาฏ วิหค วิหงค์
                                     ทวิชาติ ทิช ทิชากร ปักษิณ พิหเคนทร์ ปักษวาหน ปักษคม พิหค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์