อารยธรรมอินเดียโบราณ:สมัยคุปตะ

รูปภาพของ sss27531

อารยธรรมอินเดียโบราณ

Ancient India Civilization

 
ขอขอบคุณ ภาพสวยๆ จาก  http://images.north40commerce.com/TheAncientWeb/pop/9788854401679.jpg 


    

   

 

 

สมัยคุปตะ

        ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชและพระเจ้ากนิษกะแห่งราชวงศ์กุษาณะได้ทรงรับนับถือพุทธศาสนานิยายหินยาน และมหายานตามลำดับ และได้ทรงเผยแพร่พุทธศาสนาออกไปตามส่วนต่างๆของโลก ในระยะที่พุทธศาสนารุ่งเรือง ลัทธิฮินดูหมดความสำคัญลงชั่วระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นมีการฟื้นฟูลัทธิฮินดูขึ้นมาใหม่ มีการปรับปรุงเกี่ยวกับพิธีและการปฏิบัติบางประการให้รัดกุมขึ้นกว่าเก่า ระยะที่มีการฟื้นฟูลัทธิฮินดู เรียกว่าสมัยฮินดูใหม่ เป็นสมัยที่ราชวงศ์คุปตะได้ปกครองส่วนใหญ่ของอินเดีย

ราชวงศ์คุปตะ (Gupta ค.ศ. 320-535) ได้ปกครองอินเดียและสถาปนาอาณาจักรของราชวงศ์คุปตะขึ้นภายหลังที่ราชวงศ์กุษาณะเสื่อมลงในระยะ ค.ศ. 220 เริ่มด้วย พระเจ้าจัทรคุปต์ที่1(ค.ศ.320-330) ได้สถาปนาพระองค์เองเป็นผู้ครองบริเวณลุ่มแม่น้ำคงคา ในพิธีบรมราชาภิเษกได้โปรดให้ออกเหรียญที่ระลึกประทับตราราชวงศ์เรียกว่า คุปตะ

          โอรสของจันทรคุปต์ที่1 คือ พระเจ้าสมุทรคุปต์ (ค.ศ.330-375) ได้แผ่อาณาจักรออกไปทางเหนือจรดภูเขาหิมาลัย และทางใต้จรดแม่น้ำนาร์บัด และยังได้ปราบปรามพวกกลิงค์และพวกปัลวะลงไปจนใต้สุดของอินเดีย

           โอรสของพระเจ้าสมุทรคุปต์ คือจันทรคุปต์ที่สอง หรือพระเจ้าวิกรมาทิตย์ (ค.ศ.375-415) ได้ทำการขยายอาณาเขตออกไปทางภาคตะวันตก ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของอินเดีย ได้รับสมญาว่าเป็นองค์อุปถัมภ์การเล่าเรียนศิลปวิทยาการ ศักราชฮินดูหรือศักราชวิกรมซึ่งตั้งต้นในปี 58 ก่อนคริสต์กาล ก็ได้ตั้งขึ้นโดยใช้พระนามพระองค์ ในรัชสมัยของพระเจ้าวิกรมทิตย์ ได้มีบาทหลวงจีนรูปหนึ่งชื่อฟาเหียน(Fahien) เดินทางเข้าไปใน อินเดีย ลังกา ชวา ได้เขียนพรรณนาความเจริญในอินเดีดยสมัยพระเจ้าจัทรคุปต์ที่2ว่า พลเมืองร่ำรวยมีความสุข ตามเมืองต่างๆมีสุขศาลาหลายแห่งทำการแจกอาหารและยาให้แก่คนจนโดยไม่คิดเงินไม่มีคนดื่มสุรายาเมาหรือเครื่องเสพติด ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ โทษทางอาญาไม่มี การลงโทษทางกาย แต่ปรับด้วยเงิน
           ในสมัยนี้วรรณคดีและศิลปกรรมเฟื่องฟูมาก ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีสันสกฤต กวีที่มีชื่อ กาลิทาส แต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนและบทละครที่มีชื่อเสียงที่สุดของกาลิทาส คือเรื่องศกุนตลา
         ในสมัยนี้ความเจริญไม่จำกัดอยู่เฉพาะศิลปะและวรรณคดี วิทยาการแขนงอื่นๆก็ได้เจริญรุ่งเรืองอย่างมากมาย ศูนย์กลางการศึกษาวิทยาการอยู่มหาวิยาลัยนาลันทา นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคือ อารยภตา(Aryabhata) ศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในแขนงวิชาเคมี ก็มีการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง การประดิษฐ์คิดค้นหลายอย่างของนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียในยุคนี้ เช่นการทำสบู่และซีเมนต์ และการประดิษฐ์สิ่งอื่นอีกหลายอย่างชาวอาหรับได้รับไปจากอินเดีย แพทย์ในสมัยราชวงศ์คุปตะได้รับการยกย่องว่ามีวิธีการและเทคนิคสูงในการรักษาโดยเฉพาะในการผ่าตัด มีการรักษาความสะอาดและป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด การใช้ยาประเภทต่างๆ ก็นับว่าก้าวหน้า แพทย์อินเดียรู้จักใช่ยาหลายขนานก่อนชาวยุโรป และยาบางชนิดยังคงใช้รักษาโรคมาจนปัจจุบัน
          ศิลปกรรมที่ขึ้นชื่อในสมัยนี้ คือ การสร้างพระพุทธรูป ซึ่งทำได้ส่วนสัดงดงามมาก พระพุทธรูปสมัยคุปตะ ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากที่สุดสมัยหนึ่งของอินเดีย
          จิตรกรรมที่ขึ้นชื่อ คือ ภาพเขียนที่ถ้ำอชันตา (Ajanta) ซึ่งเป็นสังฆารามอยู่ทางภาคกลางของอินเดียเป็นภาพวาดตามอุดมคติมีความงามอย่างลึกซึ้ง ภาพชิ้นเอก คือ ภาพธิดาพระยามารและภาพพระโพธิสัตว์ ภาพธิดาพระยามารให้ความรู้สึกสองอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัว คือความปรารถนาและความมุ่งหมายไปยังพระพุทธองค์ และการหักห้ามด้วยความละอาย จิตรกรรมแบบเดียวกันนี้ ที่ให้ความรู้สึกซาบซึ้งในความงามอย่างแท้จริง ยังพบในที่อื่นๆทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของอินเดีย และที่ขึ้นชื่อมากคือ ที่เขาสีกิริยะ(Sigiriya) ในเกาะลังกา
          รัชสมัยของพระเจ้าจันทรคุปต์ที่2 สิ้นสุดลงใน ค.ศ.413 หลังจากนั้นอาณาจักรของราชวงศ์คุปตะก็เริ่มแตกแยก ในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 5 พวกฮั่นได้เข้ามารุกรานทางแคว้นปัญจาบ ซึ่งตรงกับสมัยเดียวกับที่ อัตติลา เข้ารุกรานยุโรป พวกฮั่นได้ปกครองเฉพาะบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ส่วนบริเวณตอนเหนือและลุ่มแม่น้ำคงคา เจ้าอินเดียได้แบ่งแยกกันปกครองเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อย บางครั้งก็ทำการรบพุ่งกัน
  แหล่งอ้างอิง ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน.ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ.พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด,2518.
   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์