แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3(สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา)

รูปภาพของ ppsmoorati

1.การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคือข้อใด
ก.ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ
ข.ร่วมกันปลูกต้นไม้ทดแทน
ค.นำน้ำที่เหลือใช้แล้วไปรดต้นไม้
ง.ก่อนออกจากห้องปิดไฟฟ้าทุกครั้ง

2.ข้อใด  ไม่ใช่  หลักการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ก.ใช้ให้นานที่สุด      ข.นำกลับมาใช้ใหม่
ค.สร้างขึ้นใหม่ทดแทน    ง.เลือกใช้แต่สิ่งที่มีประโยชน์

3.โบราณสถานในข้อใดเกิดจากความเชื่อและความศรัทธาในศาสนา
ก.สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ข.พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ค.อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ง.พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

4.ประเพณีทำขวัญข้าว  เป็นประเพณีของชุมชนใด
ก.ชุมชนที่อยู่บริเวณที่ราบสูง
ข.ชุมชนที่อยู่บริเวณในเขตแห้งแล้ง
ค.ชุมชนที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ
ง.ชุมชนที่อยู่บริเวณที่มีภูมิอากาศหนาวเย็น

5.สิ่งแวดล้อมทางสังคมของแต่ละชุมชนแตกต่างกันเพราะปัจจัยข้อใด
ก.ประเพณี       ข.ความเชื่อ        ค.ระบบการปกครอง   ง.กูมิประเทศและภูมิอากาศ

6.สิ่งแวดล้อมทางสังคมข้อใดที่สร้างขึ้นเพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชน
ก.การกิน           ข.กฏหมาย          ค.ถนนหนทาง        ง.การแต่งกาย

7.สิ่งแวดล้อมทางสังคมข้อใดที่สร้างขึ้นเพื่อให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย
ก.ที่อยู่              ข.อาหาร             ค.เสื้อผ้า           ง.รถยนต์

8.ข้อใดเป็นการสงวนรักษาน้ำ
ก.ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
ข.ไม่ทำลายแหล่งน้ำ
ค.ใช้น้ำอย่างประหยัด
ง.ถูกทุกข้อ

9.ปัญหาเกี่ยวกับน้ำในข้อใดมีสาเหตุมาจากคน
ก.ปัญหาน้ำเสีย
ข.ปัญหาน้ำมาก
ค.ปัญหาน้ำน้อย
ง.ปัญหาน้ำตื้นเขิน

10.ดินเกิดการพังทลายเพราะสาเหตุใดมากที่สุด
ก.ฝนตกหนัก        ข.กระแสน้ำพัดพา        ค.การตัดไม้ทำลายป่า      ง.การใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท

11.ดินที่เหมาะนำมาทำเครื่องปั้นดินเผาคือดินประเภทใด
ก.ดินร่วน        ข.ดินทราย           ค.ดินเหนียว         ง.ดินทรายร่วน

12.ดินทีมีเนื้อโปร่งซุย ไถพรวนง่ายอุ้มน้ำได้ดี ถ่ายเทอากาศได้ดีจัดเป็นดินประเภทใด
ก.ดินร่วน         ข.ดินทราย          ค.ดินเหนียว        ง.ดินทรายร่วน

13.บ้านไม้จัดเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทเดียวกับสิ่งใด
ก.น้ำมัน         ข.อากาศ          ค.แร่ธาตุ          ง.โรงงาน

14.ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ก.ถนน            ข.พลอย             ค.สะพาน          ง.รถยนต์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 173 คน กำลังออนไลน์