การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการรายงานการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยการทอผ้ากี่ผูกเอว

ชื่อรายงาน    รายงานการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยการทอผ้ากี่ผูกเอวของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนบ้านป่าเลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1

ผู้รายงาน                              นายธรรมนอง  วงค์กัญญา

ปีที่ทำการศึกษา                   2551

บทคัดย่อ

                การรายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรายงานผลการใช้กิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยการทอผ้ากี่ผูกเอว  และ เพื่อหาระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้กิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยการทอผ้ากี่ผูกเอว
ประชากรเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 12 คน นวัตกรรมที่ใช้  ประกอบด้วย
หนังสืออ่านเสริมกิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยการทอผ้ากี่ผูกเอว   และแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(แนะแนว)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  แบบสังเกตสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจในครอบครัวของนักเรียน  แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่องการทอผ้ากี่ผูกเอว  แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยการทอผ้ากี่ผูกเอว  แบบประเมินคุณลักษณะด้านการทำงาน  และแบบวัดทักษะปฏิบัติการทอผ้ากี่ผูกเอว   

ก่อนดำเนินการศึกษา ผู้รายงานสังเกตสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจในครอบครัวของนักเรียน บันทึกผลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  และนำแบบทดสอบ ไปทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) จากนั้นดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ หนังสืออ่านเสริมกิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยการทอผ้ากี่ผูกเอวที่ผู้รายงานสร้างขึ้น
จำนวน
7 ครั้ง  ในระหว่างการจัดกิจกรรมได้สังเกตคุณลักษณะด้านการทำงาน  และประเมินผลการปฏิบัติการทอผ้าด้วยกี่ผูกเอว  หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมผู้รายงานได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
(
Post - test) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิม  ประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน  และสังเกต
สภาพความเป็นอยู่เศรษฐกิจในครอบครัวของนักเรียนที่ศึกษา บันทึกผลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  

                ผลการศึกษาพบว่า
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอออกสู่ตลาดทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น    นักเรียน สามารถนำมาปรับปรุงที่อยู่อาศัยของนักเรียนให้มีสภาพคงทน  และมีเงินเก็บออม  นักเรียนได้เห็นคุณค่าของอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง  นักเรียนได้มองเห็นว่าการทอผ้ากี่ผูกเอว  สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวของนักเรียนได้  จนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการทอผ้า  มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติพร้อม ๆ ไปกับการฝึกคุณลักษณะที่ดีในด้านการทำงาน  และฝึกให้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์