การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง  สมบัติของจำนวนนับ 

      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านอาเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

      สุรินทร์ 
เขต  2 โดยใช้แบบฝึก 

ผู้ศึกษา        นายชัยศักดิ์   ปิ่นแก้ว

ปีที่ศึกษา     2551

 

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1)  พัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1  โรงเรียนบ้านอาเลา โดยใช้แบบฝึก ให้นักเรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1  โรงเรียนบ้านอาเลา   ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1  โรงเรียนบ้านอาเลา โดยใช้แบบฝึก

               กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1  โรงเรียนบ้านอาเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 
2  ปีการศึกษา 
2551 
จำนวน  14  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
  เป็นการทดลองกับนักเรียนกลุ่มเดียวโดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน  12  แผน
 แบบฝึก
จำนวน  12 
เล่ม เครื่องมือประเมินผล
  คือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 
ที่มีจำนวน  25  ข้อและแบบอัตนัย จำนวน  7 
ข้อ  มีค่าความยากง่าย(
P)
ตั้งแต่ 0.40-0.76 ค่าอำนาจจำแนก (
r) ตั้งแต่ 0.31-0.69 และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ 
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วย 
t-test  (Dependent)

 

สรุปผล

                จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล   สามารถสรุปได้ดังนี้

                       1.
ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนบ้านอาเลา  โดยใช้แบบฝึก  กำหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ 75  กรณีก่อนเรียน 
นักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
เรื่อง   สมบัติของจำนวนนับ  ผ่านเกณฑ์ 2 
คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29

ไม่ผ่านเกณฑ์  12  คน คิดเป็นร้อยละ 85.71  กรณีหลังเรียน 
นักเรียนมีผลการเรียนรู้  เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ
ผ่านเกณฑ์   12  คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.71 
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                       2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านอาเลา
มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                        3.
ภายหลังการเรียนด้วยแบบฝึก เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านอาเลา 
พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.33

                     

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul