การพัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

ชื่อเรื่อง                       การพัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

                                      โรงเรียนบ้านอาเลา  อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์

ผู้วิจัย                          นางสิทธิสินี   สอนเลิศ

 

บทคัดย่อ

 

                   ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน  โดยนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นสื่อหรือนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  แต่ครูผู้สอนบางส่วน

ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะในการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร

ในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการพัฒนา  เพราะการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน   การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  โดยการใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน  ซึ่งการดำเนินการพัฒนาได้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  4  ขั้นตอนคือ  ขั้นการวางแผน  ขั้นการปฏิบัติ  ขั้นการสังเกต  และขั้นการสะท้อนผล  โดยดำเนินการพัฒนาเป็น  2  วงรอบ  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีผู้สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย  ซึ่งเป็นครูสายปฏิบัติการสอน  จำนวน  14  คน  ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านอาเลา
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน
152 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย 
แบบทดสอบ 
แบบสัมภาษณ์
  แบบสังเกต 
แบบสอบถาม  และแบบประเมิน  การตรวจสอบข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลหลายมิติ  นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนา

                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
สภาพปัจจุบันปัญหาของบุคลากรโรงเรียนบ้านอาเลา อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีความรู้เกี่ยวกับด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อย
เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
และใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจึงได้ประชุมวางแผนร่วมกันใช้วิธีการพัฒนาในวงรอบที่

1 โดยดำเนินการพัฒนาบุคลากรโดยการประชุมปฏิบัติการและการนิเทศ จากการดำเนินการในวงรอบที่
1 พบว่า บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนที่จัดประชุมปฏิบัติการมีมากและเรียนรู้ในระยะเวลาสั้น
ทำให้ความรู้ที่ได้รับมาไม่คงทน และยังต้องใช้เวลามากในการปฏิบัติ  บางครั้งรูปแบบหน้าต่างหรือหน้าตาในอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนไปกลุ่มเป้าหมายก็สับสนในการปฏิบัติ
 ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจึงได้ประชุมวางแผนในการดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่

2 โดยการฝึกปฏิบัติการดำเนินการนำความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
ถ้าพบข้อสงสัยก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้   และฝึกปฏิบัติประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยๆ
ทำให้บุคลากรสามารถนำสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าที่อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นความรู้ที่คงทน

โดยสรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านอาเลา  อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้เพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากร จนสามารถไปใช้ในการปฏิบัติการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีและยังสามารถนำความรู้ที่ได้

พัฒนางานในหน้าที่อื่นๆ ได้อีกด้วย เหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์