พุทธศาสนสุภาษิต

1 .  อัตตวรรค  คือ  หมวดตน

 

ตนแล เป็นที่รักยิ่ง

 

 

๑. อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย.                                                  ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี.
๒. อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม.                                                   ได้ยินว่าตนแล ฝึกได้ยาก.
๓. อตฺตา สุทฺนฺโต ปุริสสฺส โชติ.                                           ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่างของบุรุษ.
๔. อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ.                                                 ตนแล เป็นที่พึ่งของตน.
๕. อตฺตา หิ อตฺตโน คติ.                                                    ตนเทียว เป็นคติของตน.
๖. อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย.                                                      ตนแล เป็นที่รักยิ่ง.
๗. นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ.                                                       ความรัก (อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี.
๘. อตฺตนา ว กตํ ปาปํ อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ.                               ตนทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง.
๙. อตฺตนา อกตํ ปาปํ อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ.                                ตนไม่ทำบาปเอง ย่อมหมดจดเอง.
๑๐. อตฺตตฺถปญฺา อสุจี มนุสฺสา.                                            นุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด.
๑๑. อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา.                                            บัณฑิต ย่อมฝึกตน.
๑๒. อตฺตานํ ทมยนตฺติ สุพฺพตา.                                            ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน.
๑๓. อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ.                               ผู้มีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้ยาก.
๑๔. โย รกฺขติ อตฺตานํ รกฺขิโต ตสฺส พาหิโร.                             ผู้ใดรักษาตนได้ ภายนอกของผู้นั้นก็เป็นอันรักษาด้วย.
๑๕. อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺา รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ.                          ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนนั้นให้ดี.
จงเตือนตนด้วยตนเอง
๑๖. ปริโยทเปยฺย อตฺตานํ จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต.                       บัณฑิตพึงทำตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิต.
๑๗. อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺมนุสาสติ.                              ถ้าพร่ำสอนผู้อื่นฉันใด ก็ควรทำตนฉันนั้น.
๑๘. อตฺตนา โจทยตฺตานํ.                                                  จงเตือนตนด้วยตนเอง.
๑๙. ปฏิมํเสตมตฺตนา.                                                       จงพิจารณาตนด้วยตนเอง.
๒๐. ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร.                        จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น.

๒๑. อตฺตานุรกฺขี ภว มา อฑยฺหิ.                                           จงเป็นผู้ตามรักษาตน อย่าได้เดือดร้อน.
๒๒. อตฺตานญฺจ น ฆาเตสิ.                                                  อย่าฆ่าตนเสียเลย.
๒๓. อตฺตานํ น ทเท โปโส.                                                 บุรุษไม่พึงให้ซึ่งตน.
๒๔. อตฺตานํ น ปริจฺจเช.                                                    บุรุษไม่พึงสละเสียซึ่งตน.
๒๕. อตฺตานํ นาติวตฺเตยฺย.                                                  บุคคลไม่ควรลืมตน.

๒๖. อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน พหุนาปิ น หาปเย.                               ไม่ควรพร่าประโยชน์ตน เพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มาก.
๒๗. อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺา น นํ ปาเปน สํยุเช.                          ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ไม่ควรประกอบตนนั้นด้วยความชั่ว.
๒๘. ยทตฺตครหึ ตทกุพฺพมาโน.                                             ติตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
สร้างโดย: 
พระมหาถวิล จารุเตโร , นางสาวนุชจยา หงษ์อุดม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์