พุทธศาสนสุภาษิต

๒.  อัปปมาทวรรค  คือ หมวดไม่ประมาท
ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

๒๙. อปฺปมาโท อมตํปทํ.                                                   ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย.
๓๐. อปฺปมาทญฺจ เมธาวี  ธนํ เสฏฺฐํว รกฺขติ                              ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด.
๓๑. อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ.                                                     บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท. 
๓๒. อปฺปมาเท ปโมทนฺติ.                                                  บัณฑิตย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท.
๓๓. อปฺปมตฺตา น มียนฺติ.                                                   ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย.

๓๔. อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ.                          ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์.
๓๕. อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ อธิคฺคณหาติ ปณฺฑิโต.                     บัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสอง.
๓๖. อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ.                                               ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม.
๓๗. อปฺปมาทรตา โหถ.                                                    ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
สร้างโดย: 
พระมหาถวิล จารุเตโร , นางสาวนุชจยา หงษ์อุดม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์