พุทธศาสนสุภาษิต

๔.  กิเลสวรรค  คือ หมวดกิเลส
ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี
๖๓. สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม.                                          ความกำหนัดเพราะดำริ เป็นกามของคน.
๖๔. น สนฺติ กามา มนุเชสุ นิจฺจา.                                         กามทั้งหลายที่เที่ยง ไม่มีในมนุษย์.
๖๕. กาเมหิ โลกมฺหิ น อตฺถิ ติตฺติ.                                         ความอิ่มด้วยกามทั้งหลาย ไม่มีในโลก.
๖๖. น กหาปณวสฺเสน ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ.                               ความอิ่มในกามทั้งหลาย ย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะ.
๖๗. นตฺถิ กามา ปรํ ทุกฺขํ.                                                  ทุกข์ (อื่น) ยิ่งกว่ากาม ย่อมไม่มี.
๖๘. นตฺถิ ตณฺหาสมา นที.                                                  แม่น้ำเสมอด้วยตัณหา ไม่มี.
๖๙. อิจฉา โลกสฺมิ ทุชฺชหา.                                               ความอยากละได้ยากในโลก.
๗๐. อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา.                                                 ความอยากมีอารมณ์หาที่สุดมิได้เลย.
๗๑. อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ.                                                    ความอยากย่อมเสือไสซึ่งนรชน.
๗๒. นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ.                                                    ไฟเสมอด้วยราคะ ไม่มี.

๗๓. โลโภ ธมฺมานํ ปริปนฺโถ.                                               ความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย.
๗๔. อติโลโภ หิ ปาปโก.                                                   ความละโมบเป็นบาปแท้.
๗๕. นตฺถิ โมหสมํ ชาลํ.                                                    ข่ายเสมอด้วยโมหะ ไม่มี.
๗๖. ภิยฺโย จ กาเม อภิปตฺถยนฺติ.                                          ผู้บริโภคกาม ย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นไป.
๗๗. อูนา ว หุตฺวาน ชหนฺติ เทหํ.                                          ผู้บริโภคกามเป็นผู้พร่อง ละร่างกายไป.
๗๘. โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ หนฺติ อญฺเว อตฺตนํ.                          ผู้มีปัญญาทราม ย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่นเพราะอยากได้ โภคทรัพย์.
๗๙. อวิชฺชานิวุตา                                                           โปสาคนทั้งหลายอันอวิชชาหุ้มห่อไว้.
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
สร้างโดย: 
พระมหาถวิล จารุเตโร , นางสาวนุชจยา หงษ์อุดม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์