พุทธศาสนสุภาษิต

๗.  จิตตวรรค  คือ หมวดจิต
การฝึกจิตเป็นความดี
๑๑๗. จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา.                                เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันต้องหวัง.
๑๑๘. จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา.                                เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้.
๑๑๙. จิตฺเตน นียติ โลโก.                                                  โลกอันจิตย่อมนำไป.
๑๒๐. จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ.                                                  การฝึกจิตเป็นความดี.
๑๒๑. จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ.                                                  จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้.
๑๒๒. จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ.                                                   จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้.
๑๒๓. วิหญฺ?ตี จิตฺตวสานุวตฺตี.                                             ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต ย่อมลำบาก.
๑๒๔. จิตฺตํ อตฺตโน อุชุกมกํสุ.                                             คนฉลาดได้ทำจิตของตนให้ซื่อตรง.
๑๒๕. สจิตฺตปริยายกุสลา ภเวยฺยุํ.                                         พึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตน.
๑๒๖. เตลปตฺตํ ยถา ปริหเรยฺย เอวํ สจิตฺตมนุรกฺเข.                     พึงรักษาจิตของตน. เหมือนคนประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมัน.

๑๒๗. สจิตฺตมนุรกฺขถ.                                                      จงตามรักษาจิตของตน.
๑๒๘. จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี.                                                 ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต.
๑๒๙. ยโต ยโต จ ปาปกํ ตโต ตโต มโน นิวารเย.                     ก็บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น ๆ

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
สร้างโดย: 
พระมหาถวิล จารุเตโร , นางสาวนุชจยา หงษ์อุดม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์