พุทธศาสนสุภาษิต

 
๘.  ชยวรรค  คือ หมวดชนะ
การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
๑๓๐. ชยํ เวรํ ปสวติ.                                                       ผู้ชนะ ย่อมก่อเวร.
๑๓๑. สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ.                                         การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง.
๑๓๒. สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ.                                             รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง.
๑๓๓. สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ.                                              ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง.
๑๓๔. ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ.                                      ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกทั้งปวง.
๑๓๕. น ตํ ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ อวชิยฺยติ.                                 ความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี.
๑๓๖. ตํ โข ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ นาวชิยฺยติ.                              ความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี.
๑๓๗. อกฺโกเธน ชิเน โกธํ.                                                 พึงชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธ.
๑๓๘. อสาธุํ สาธุนา ชิเน.                                                  พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี..
๑๓๙. ชิเน กทริยํ ทาเนน.                                                 พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้.
๑๔๐. สจฺเจนาลิกวาทินํ.                                                    พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง.
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
สร้างโดย: 
พระมหาถวิล จารุเตโร , นางสาวนุชจยา หงษ์อุดม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์