รายงานผลการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง        :  รายงานผลการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้รายงาน  :  นางสาวสีนวล  ไข่แก้ว
ปีการศึกษา    :  2552

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิด ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิด  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิด

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนบ้านพริก  ตำบลบ้านพริก  อำเภอบ้านนา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จำนวน  7  โรงเรียน  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2552  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดบ้านพริก  จำนวน  30  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น  จำนวน  16  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  แบบฝึกการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิด  จำนวน  6  เล่ม และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่า
t - test  แบบ Dependent

ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิด  มีประสิทธิภาพ  85.14/85.28  
2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิดมีความสามารถในการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิด  อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 90.20

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์