การพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่องวิจัย          :               การพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์  

                                         สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2       โรงเรียนบ้านคำผง  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์ ชื่อผู้วิจัย                :               นางสุปัญญา แก้วลอย 

ปีการศึกษาที่ทำการวิจัย    :               2550

 บทคัดย่อ                   การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ก่อนการจัดประสบการณ์ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2 กับหลังการจัดประสบการณ์

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านคำผง 

อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)  แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2 แบ่งออกเป็น 8 หน่วย ได้แก่ หน่วยยานพาหนะ หน่วยสัตว์โลกน่ารัก หน่วยรูปร่างลักษณะ หน่วยของใช้ของหนู หน่วยฤดูกาลที่แตกต่าง หน่วยผลไม้ หน่วยแมลง และหน่วยตัวเลขแสนสนุก  2) คู่มือการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 40 แผน และ 3) แบบทดสอบวัดความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 1 แบบทดสอบทักษะการจำแนก  ฉบับที่ 2 แบบทดสอบทักษะการเปรียบเทียบ ฉบับที่ 3  แบบทดสอบทักษะการจัดเรียงลำดับ  ฉบับที่ 4 แบบทดสอบทักษะเรื่องรูปทรงเรขาคณิต  ฉบับที่ 5แบบทดสอบทักษะการบอกตำแหน่งที่ตั้ง  ฉบับที่ 6  แบบทดสอบทักษะการนับจำนวนและฉบับที่ 7  แบบทดสอบทักษะการรู้ค่าจำนวนและตัวเลข  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)

 

            ผลการวิจัยพบว่า

                1. แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 89.10 / 87.57                  2. เด็กอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์