คะแนนเต็ม 5 คะแนน

งานครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ขอให้นักเรียนชั้นม.4/1-5 ทุกคนจัดทำสื่อความรู้ เรื่องบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีข้อมูลดังนี้
1. ความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 100 บรรทัด
2. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> แบ่งหน้าด้วย โดยให้แบ่งตามความเหมาะสม
3. ควรมีภาพประกอบให้มากที่สุดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4. จัดทำให้ดูสวยงาม น่าสนใจ
5. ห้ามกำหนดรูปแบบ font เป็นแบบอื่น กำหนดขนาดตัวอักษรได้
6. ห้ามลอกข้อมูลมาโดยตรงจากเว็บไซต์อื่น หรือคัดลอกมาจากไฟล์เวิร์ดโดยตรง
7. รูปภาพต้อง upload ขึ้นเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com เท่านั้น
8. ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดดังนี้
     - รูปภาพ อ้างไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ (ยกเว้นภาพที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของ)
     - ข้อความ อ้างไว้ล่างสุดของ Page


กำหนดส่งงาน
- ส่งงานภายในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553  เวลา 23:30 น.
- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/15170

 

งานครั้งที่ 3 คะแนนเต็ม 10 คะแนน


ขอให้นักเรียนชั้นม.4/1-5 ทุกคนจัดทำสื่อความรู้ เรื่องข้อมูล และสารสนเทศ ซึ่งมีหัวข้อดังนี้


1.ข้อมูลหมายถึงอะไร
2.สารสนเทศหมายถึงอะไร
3.
ข้อมูล และสารสนเทศ มีความแตกต่างกันอย่างไร
4.ข้อมูลแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง
5.แหล่งข้อมูลสามารถแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง

6. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> แบ่งหน้าด้วย โดยให้แบ่งตามความเหมาะสม
7. ควรมีภาพประกอบให้มากที่สุดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
8. จัดทำให้ดูสวยงาม น่าสนใจ
9. ห้ามกำหนดรูปแบบ font เป็นแบบอื่น กำหนดขนาดตัวอักษรได้
10. ห้ามลอกข้อมูลมาโดยตรงจากเว็บไซต์อื่น หรือคัดลอกมาจากไฟล์เวิร์ดโดยตรง ต้องนำข้อมูลไปวางไว้ที่ Notepad ก่อนทุกครั้งที่คัดลอกข้อมูลมา
11. รูปภาพต้อง upload ขึ้นเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com เท่านั้น
12. ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดดังนี้
     - รูปภาพ อ้างไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ (ยกเว้นภาพที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของ)
     - ข้อความ อ้างไว้ล่างสุดของ Page


กำหนดส่งงาน
- ส่งงานภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553  เวลา 23:30 น.
- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/15170

 

 

งานครั้งที่ 4 คะแนนเต็ม 10 คะแนน


ขอให้นักเรียนชั้นม.4/1-5 ทุกคนจัดทำสื่อความรู้ เรื่อง ประวัติ และความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหัวข้อดังนี้


1.กำเนิดของคอมพิวเตอร์
2.คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นกี่ยุด อะไรบ้าง
3.องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง
4.ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญและข้อคิดเห็น เป็นความคิดของนักเรียนเอง อย่างน้อย 30 บรรทัด
5. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> แบ่งหน้าด้วย โดยให้แบ่งตามความเหมาะสม
6. ควรมีภาพประกอบให้มากที่สุดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
7. จัดทำให้ดูสวยงาม น่าสนใจ
8. ห้ามกำหนดรูปแบบ font เป็นแบบอื่น กำหนดขนาดตัวอักษรได้
9. ห้ามลอกข้อมูลมาโดยตรงจากเว็บไซต์อื่น หรือคัดลอกมาจากไฟล์เวิร์ดโดยตรง ต้องนำข้อมูลไปวางไว้ที่ Notepad ก่อนทุกครั้งที่คัดลอกข้อมูลมา
10. รูปภาพต้อง upload ขึ้นเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com เท่านั้น
11. ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดดังนี้
     - รูปภาพ อ้างไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ (ยกเว้นภาพที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของ)
     - ข้อความ อ้างไว้ล่างสุดของ Page


กำหนดส่งงาน
- ส่งงานภายในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 23:30 น.
- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/15170

งานครั้งที่ 5 คะแนนเต็ม 10 คะแนน


ขอให้นักเรียนชั้นม.4/1-5 ทุกคนจัดทำสื่อความรู้ เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหัวข้อดังนี้


1.ความหมาย และความเป็นมาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง
3.องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง
4.ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญและข้อคิดเห็น เป็นความคิดของนักเรียนเอง อย่างน้อย 30 บรรทัด
5. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> แบ่งหน้าด้วย โดยให้แบ่งตามความเหมาะสม
6. ควรมีภาพประกอบให้มากที่สุดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
7. จัดทำให้ดูสวยงาม น่าสนใจ
8. ห้ามกำหนดรูปแบบ font เป็นแบบอื่น กำหนดขนาดตัวอักษรได้
9. ห้ามลอกข้อมูลมาโดยตรงจากเว็บไซต์อื่น หรือคัดลอกมาจากไฟล์เวิร์ดโดยตรง ต้องนำข้อมูลไปวางไว้ที่ Notepad ก่อนทุกครั้งที่คัดลอกข้อมูลมา
10. รูปภาพต้อง upload ขึ้นเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com เท่านั้น
11. ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดดังนี้
     - รูปภาพ อ้างไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ (ยกเว้นภาพที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของ)
     - ข้อความ อ้างไว้ล่างสุดของ Page


กำหนดส่งงาน
- ส่งงานภายในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 23:30 น.
- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/15170

งานครั้งที่ 6 คะแนนเต็ม 10 คะแนน


ขอให้นักเรียนชั้นม.4/1-5 ทุกคนจัดทำสื่อความรู้ เรื่องจริยธรรม และคุณธรรมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมีหัวข้อดังนี้


1.ความหมายของคำว่าจริยธรรม และคุณธรรม
2.ลักษณะของจริยธรรม และคุณธรรมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
3.ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญและข้อคิดเห็น เป็นความคิดของนักเรียนเอง อย่างน้อย 20 บรรทัด
4. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> แบ่งหน้าด้วย โดยให้แบ่งตามความเหมาะสม
5. ควรมีภาพประกอบให้มากที่สุดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
6. จัดทำให้ดูสวยงาม น่าสนใจ
7. ห้ามกำหนดรูปแบบ font เป็นแบบอื่น กำหนดขนาดตัวอักษรได้
8. ห้ามลอกข้อมูลมาโดยตรงจากเว็บไซต์อื่น หรือคัดลอกมาจากไฟล์เวิร์ดโดยตรง ต้องนำข้อมูลไปวางไว้ที่ Notepad ก่อนทุกครั้งที่คัดลอกข้อมูลมา
10. รูปภาพต้อง upload ขึ้นเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com เท่านั้น
11. ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดดังนี้
     - รูปภาพ อ้างไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ (ยกเว้นภาพที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของ)
     - ข้อความ อ้างไว้ล่างสุดของ Page


กำหนดส่งงาน
- ส่งงานภายในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 23:30 น.
- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/15170

งานครั้งที่ 7 คะแนนเต็ม 10 คะแนน


ขอให้นักเรียนชั้นม.4/1-5 ทุกคนจัดทำสื่อความรู้ เรื่องรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีหัวข้อดังนี้


1.ความหมายของคำว่าบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2.ลักษณะของบริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3.ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญและข้อคิดเห็น เป็นความคิดของนักเรียนเอง อย่างน้อย 20 บรรทัด
4. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> แบ่งหน้าด้วย โดยให้แบ่งตามความเหมาะสม
5. ควรมีภาพประกอบให้มากที่สุดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
6. จัดทำให้ดูสวยงาม น่าสนใจ
7. ห้ามกำหนดรูปแบบ font เป็นแบบอื่น กำหนดขนาดตัวอักษรได้
8. ห้ามลอกข้อมูลมาโดยตรงจากเว็บไซต์อื่น หรือคัดลอกมาจากไฟล์เวิร์ดโดยตรง ต้องนำข้อมูลไปวางไว้ที่ Notepad ก่อนทุกครั้งที่คัดลอกข้อมูลมา
10. รูปภาพต้อง upload ขึ้นเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com เท่านั้น
11. ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดดังนี้
     - รูปภาพ อ้างไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ (ยกเว้นภาพที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของ)
     - ข้อความ อ้างไว้ล่างสุดของ Page


กำหนดส่งงาน
- ส่งงานภายในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 23:30 น.
- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/15170