ผู้จัดทำสื่อการเรียนรู้อักษรไทย
และนางสาวเกวลิน ทวีสุข