ผลการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นไทยที่มีบทร้อง บทเจรจาโต้ตอบ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางภาษาด้านการพูด และพฤติกรรม ทางสังคมของเด็กปฐมวัย.

นางปริยานุช พรหมร่วมแก้ว. (2553). ผลการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นไทยที่มีบทร้อง บทเจรจาโต้ตอบ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางภาษาด้านการพูด และพฤติกรรม ทางสังคมของเด็กปฐมวัย. โรงเรียนบ้านควนเสม็ด อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางภาษาด้านการพูด และพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมเกมการละเล่นไทยที่มีบทร้อง บทเจราจาโต้ตอบ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางภาษาด้านการพูด และพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นไทยที่มีบทร้อง บทเจราจาโต้ตอบ ตลอดระยะเวลา 9 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด อำเภอสะเดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำนวน 38 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้รายงานเป็นครูประจำชั้น จากเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2 โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นไทยที่มีบทร้อง บทเจรจาโต้ตอบ เป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือแผนการจัดกิจประสบการณ์เกมการละเล่นไทยที่มีบทร้อง บทเจรจาโต้ตอบ แบบสังเกตพฤติกรรมทางภาษาด้านการพูดและแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test แบบ Dependent

ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นไทยที่มีบทร้อง บทเจรจาโต้ตอบ มีพฤติกรรมทางการพูด และพฤติกรรมทางสังคมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์