การพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยการจัดประสบการณ์การละเล่นแบบไทยและตอบคำถามปลายเปิด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยการจัดประสบการณ์การละเล่นแบบไทยและตอบคำถามปลายเปิด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ผู้ศึกษาค้นคว้า นางนงนภัส วงษ์สวัสดิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียน โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ปีที่พิมพ์ 2553 บทคัดย่อ การพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยการจัดประสบการณ์การละเล่นแบบไทยและตอบคำถามปลายเปิด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนวัดเกษตรนิคม การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การละเล่นแบบไทยและตอบคำถามปลายเปิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยผู้ศึกษาได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาสอน 21 แผนการจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง จำนวน 21 คนโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. แผนการจัดประสบการณ์การละเล่นแบบไทยและตอบคำถามปลายเปิด ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 21 แผนการจัดประสบการณ์ 2. แบบประเมินความมีวินัยในตนเอง จำนวน 4 กิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างความมีวินัยในตนเองก่อนและหลังเรียน โดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏผลดังนี้ 1. การจัดประสบการณ์การละเล่นแบบไทยและตอบคำถามปลายเปิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม มีประสิทธิภาพ 85.72/88.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การละเล่นแบบไทยและตอบคำถามปลายเปิดพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์