เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาท่ารำประกอบการเรียนชุดระบำลีลาทักษิณสัมพันธ์ ใช้เอกสารการสอนประกอบการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัม

ชื่องานวิจัย            การพัฒนาท่ารำประกอบการเรียนชุดระบำลีลาทักษิณสัมพันธ์  โดยใช้เอกสารการสอนประกอบการจัดกิจกรรม                                 กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ สังกัดเทศบาล

                                      เมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ผู้วิจัย                      นางณัฐกานต์  นฤมลปีการศึกษา  2552

                                                                                                            บทคัดย่อ 

                                                                                                                                              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารการสอนประกอบกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์    เรื่อง          การพัฒนาท่ารำประกอบการเรียนชุดระบำลีลาทักษิณสัมพันธ์  โดยใช้เอกสารการสอนประกอบการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ  สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาท่ารำประกอบการเรียนชุดระบำลีลาทักษิณสัมพันธ์  โดยใช้เอกสารการสอนประกอบการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ  สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนรู้เรื่องการพัฒนาท่ารำประกอบการเรียนชุดระบำลีลาทักษิณสัมพันธ์  โดยใช้เอกสารการสอนประกอบการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ  สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  33  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  (1)  เอกสารการสอนประกอบกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  เรื่อง การพัฒนาท่ารำประกอบการเรียนชุดระบำลีลาทักษิณสัมพันธ์  โดยใช้เอกสารการสอนประกอบ การจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเทศบาล 1  บ้านจะบังติกอ  สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  (2) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  8 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ระบำลีลาทักษิณสัมพันธ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และค่า t (t-test)    

ผลการวิจัยพบว่า

1ประสิทธิภาพของเอกสารการสอนประกอบการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง การพัฒนาท่ารำประกอบการเรียนชุดระบำลีลาทักษิณสัมพันธ์ โดยใช้เอกสารการสอนประกอบการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีค่าประสิทธิภาพด้านกระบวนการเท่ากับ 82.33 และด้านผลลัพธ์เท่ากับ 81.23 ดังนั้นจึงได้ค่าประสิทธิภาพของเอกสารการสอนประกอบการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง การพัฒนาท่ารำประกอบการเรียนชุดระบำลีลาทักษิณสัมพันธ์ โดยใช้เอกสารการสอนประกอบการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (E/E) เท่ากับ 82.33/81.23

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาท่ารำประกอบการเรียนชุดระบำลีลาทักษิณสัมพันธ์ โดยใช้เอกสารการสอนประกอบการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.00 คิดเป็นร้อยละ 46.67 และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 23.18 คิดเป็นร้อยละ 77.27 และเมื่อพิจารณานักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม พบว่า นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์จำนวน 33 คน

คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาท่ารำประกอบการเรียนชุดระบำลีลาทักษิณสัมพันธ์ โดยใช้เอกสารการสอนประกอบการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการเตรียม การจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมา คือ การสรุปและประเมิน ผลการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ ด้านการสรุปและประเมินผลการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.35 ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์