รายงานผลการใช้แบบฝึกความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง        :  รายงานผลการใช้แบบฝึกความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชื่อผู้รายงาน   :  นางปราณี  ราชิวงศ์
ปีการศึกษา    :  2552

บทคัดย่อ

การ ศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกความเข้าใจ ในการอ่านภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย  ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกความเข้าใจในการ อ่านภาษาไทย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)  อำเภอบ้านนา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  จำนวน  3  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน  115  คน  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2552  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)  จำนวน  1  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  32  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ใช้ระยะเวลาในการฝึก  จำนวน  14  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  แบบฝึกความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย  จำนวน  7  เล่ม และแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่า t - test  แบบ Dependent

ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย  มีประสิทธิภาพ  86.33/85.58  
2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยมีความเข้าใจในการ อ่านภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  3.62

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 75 คน กำลังออนไลน์