องค์การสหประชาชาติ

องค์การสหประชาชาติ

                จากการประชุมของผู้นำชาติมหาอำนาจ เพื่อหาแนวทางที่จะรักษาสันติภาพของโลกมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จะยุติลง และเมื่อสิ้นสุดสงครามแล้ว มีประเทศต่างๆ ผู้รักสันติได้ให้สัตยาบันที่จะร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มนุษยธรรม และความมั่นคงของโลก โดยได้ก่อตั้งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ เรียกว่า องค์กรสหประชาชาติขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ปัจจุบัน(ค.ศ. 2005) มีสมาชิกอยู่ทั่วโลกรวม 191 ประเทศ

สมาชิกภาพ 

1.       ประเภทของสมาชิก  สมาชิกขององค์กรสหประชาชาติมี 2 ประเภท คือ

-           สมาชิกดั้งเดิม  ได้แก่ รัฐซึ่งเข้าร่วมประชุมองค์การสหประชาชาติ ที่นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และร่วมกันลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1945

-           สมาชิกที่สมัครเข้าภายหลัง

2.       เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

-           เป็นประเทศที่รักสันติภาพ และยอมปฏิบัติตามข้อตกลงที่สหประชาชาติตั้งไว้

-           เป็นประเทศที่ยอมรับฟังความคิดเห็น และคำตัดสินต่างๆขององค์กรสหประชาชาติ

-           ต้องได้รับคะแนนเสียงจำนวน 2 ใน 3 ของสมัชชาใหญ่ โดยมีคณะมนตรีความมั่นคงประกาศรับเป็นสมาชิกใหม่

วัตถุประสงค์

1.       ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงของโลก โดยการร่วมมือกัน

2.       เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ3.       เป็นศูนย์กลางพัฒนาความสัมพันธ์อันดี  

 

 การดำเนินงาน

1.       สมัชชาใหญ่ (General Assembly) เป็นที่ประชุมใหญ่ขององค์กรสหประชาติ และเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งปวง ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 191 ราย

2.       คณะมนตรีความมั่นคง  (Security Council) มีหน้าที่จัดการในเรื่องความมั่นคงและตัดสินวินิจฉัยข้อพิพาทขัดแย้งของประเทศสมาชิก หรือถ้าประเทศใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จะเสนอเกี่ยวกับกรณีที่พิพาทที่คุกคามต่อสันติภาพของโลกต่อคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อพิจราณาก็ได้

3.       คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council) เป็นองค์กรหลักทางด้านการแก้ปัญหาและรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชน

4.       คณะมนรีภาวะทรัสตี (Trusteeship Council) รับผิดชอบทางด้านการปกครองดูแลประเทศที่อยู่ในภาวะทรัสตี คือ ประเทศที่ยังไม่ได้รับเอกราชสมบูรณ์ ซึ่งองค์การสหประชาชาติต้องห้ความดูแล นับตั้งแต่ ค.ศ. 1957 ถึง ค.ศ. 1997 )

5.       ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International court of Justice) หรือที่เรียกว่า ศาลโลก ประกอบด้วยผู้พิพากษาจำนวน 15 คน มีสำนักงานอยู่ที่ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

6.       สำนักเลขาธิการ (Secretariat)   

 

 ผลการปฏิบัติงาน

1.       ด้านความขัดแย้ง  เช่น ปัญหาสงครามในคาบสมุทรเกาหลี ปัญหาสงครามระหว่างอาหรับและอิสราเอลซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้ง ปัญหาสงครามกลางเมืองในไซปรัส ปัญหาสงครามแคว้นคาตังกาในคองโก ปัญหาอิรักปิดล้อมคูเวต เป็นต้น

2.       ด้านการลดอาวุธ  ให้มีการเจรจาเพื่อลดและควบคุมการใช้อาวุธขึ้น โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ของสองประเทศมหาอำนาจ และได้มีการจัดทำสนธิสัญญาเกี่ยวกับการลดและควบคุมอาวุธขึ้นหลายฉบับ เช่น สนธิสัญญาจำกัดอาวุธนอกพิภพ สนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์ สนธิสัญญาห้ามครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ในละตินอเมริกา สนธิสัญญาว่าด้วยอาวุธแบคทีเรียและสารพิษ เป็นต้น

3.       ด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ความช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพประชากร การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การให้สิทธิพิเศษทางการค้า เป็นต้น โดยผ่านทางทบวงการชำนัญพิเศษหรือองค์หรต่างๆ เช่น ธนาคารโลก(World Bank) การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) องค์การการค้าโลก (WTO) องค์หารพัฒนาอุตสาหกรรมของสหประชาชาติ(UNIDO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA)กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ(UNHCR)  เป็นต้น 

4.       ด้านสิทธิมนุษยชน ต่อสู้และรักษาไว้ซึ่งสิทธิและอิสภาพขั้นต้นของมนุษย์ โดยผ่านทางคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิทธิมนุษยชนโลก 

5.       ด้านกฎหมาย  ศาลโลกแห่งสหประชาชาติ ได้พิจารณาคดีพิพากษา คดีปัญหาระหว่างประเทศหลายปัญหา เช่น กรณีเขาพระวิหารระหว่างไทย-กัมพูชา กรณีนามิเบีย ที่ถูกสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ยึดครองเป็นต้น

6.       ด้านความเป็นเอกราชของประเทศ

 

 

สร้างโดย: 
Kooll

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์