บุุคคลในสมัยรัตนโกสินทร์

 

            
              

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

ขอบคุณรูปจาก  http://www.welovethailand.com/rama1-8/k5.jpg

 

พระราชสมภพ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖

เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระเทพศิรินทรบรมราชินี

สวรรคต วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓

พระราชสมัญญา “พระปิยมหาราช”

ครองราชย์ ๔๒ ปี

 

พระราชกรณียกิจ

พ.ศ. 2412 - เริ่มสร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสิมาราม

พ.ศ. 2413 - เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวาเป็นครั้งแรก
 - ยกเลิกการไว้ผมทรงมหาดไทย

พ.ศ. 2415 - โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นในพระบรมมหาราชวัง
 - เริ่มปรับปรุงการทหารครั้งใหญ่
 - เริ่มใช้ เสื้อราชประแตน

พ.ศ. 2416 - ทรงพระชนมายุครบ 20 พรรษา ทรงผนวช
 - โปรดเกล้าฯ ให้เลิกประเพณีหมอบคลานเวลาเข้าเฝ้า
 - โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์

พ.ศ. 2417 - โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน หรือรัฐมนตรีสภาและองคมนตรีสภา
 - ตราพระราชบัญญัติ พิกัดเกษียณอายุลูกทาส ลูกไท
 - กำเนิดโรงเรียนสตรีวังหลัง
 - ใช้อัดกระดาษแทนเหรียญทองแดง
 - แรกตั้งพิพิธภัณฑสถาน

พ.ศ. 2418 - สงครามปราบฮ่อครั้งแรก
 - เริ่มการโทรเลขครั้งแรก ระหว่างกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ

พ.ศ. 2424 - สมโภชพระนคร ครบ 100 ปี
 - เริ่มทดลองใช้โทรศัพท์ครั้งแรก ระหว่างกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ

พ.ศ. 2426 - ตั้งกรมไปรษณีย์ เริ่มเปิดบริการไปรษณีย์ครั้งแรกในพระนคร
 - ตั้งกรมโทรเลข
 - สงครามปราบฮ่อครั้งที่ 2

พ.ศ. 2427 - โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่ว ๆ ไป ขึ้นตามวัด เริ่มแรกที่วัดมหรรณพพาราม

พ.ศ. 2429 - โปรดเกล้าฯ ให้เลิกตำแหน่ง พระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงประกาศตั้งตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารขึ้น และทรงสถาปนา                         เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เป็นสยามมกุฎราชกุมารเป็นพระองค์แรก
 - สงครามปราบฮ่อครั้งที่ 3
 - ไทยสมัครเป็นภาคีสหภาพไปรษณีย์สากล

พ.ศ. 2430 - ตั้งกรมยุทธนาธิการทหาร ( กระทรวงกลาโหม )
 - ตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารบก
 - ตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
 - สงครามปราบฮ่อครั้งที่ 4

พ.ศ. 2431 - ทรงเริ่มการทดลองจัดการปกครองส่วนกลางแผนใหม่
 - เริ่มดำเนินการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นครั้งแรก
 - ใช้รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) เป็นศักราชในราชการ
 - ตั้งกรมพยาบาล เปิดโรงพยาบาลศิริราช
 - ตราพระราชบัญญัติ เลิกวิธีพิจารณาโทษตามแบบจารีตนครบาล
 - เสียดินแดน แคว้นสิบสองจุไทยให้ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2432 - เริ่มใช้วันทางสุริยคติในราชการ

พ.ศ. 2434 - ตั้งกระทรวงยุติธรรม
 - ตั้งกรมรถไฟ และเริ่มสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ - นครราชสีมา

พ.ศ. 2435 - ตั้งศาลโปริสภา
 - ส่งนักเรียนไปศึกษาวิชาทหารในยุโรปรุ่นแรก

พ.ศ. 2436 - ให้เอกชนเดินรถไฟสายปากน้ำ
 - ฉลองพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ครั้งแรก
 - ตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัย
 - ตั้งสภาอุณาโลมแดง ( สภากาชาดไทย )
 - เสียดินแดงฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศส
 - เกิดพิพาทกับฝรั่งเศสจนถึงขั้นปะทะกันที่ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ


พ.ศ. 2437 - ทรงสถาปนาเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เป็นสยามมกุฎราชกุมาร
 - เริ่มจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล
 - ตั้งโรงไฟฟ้า เริ่มกิจการรถราง

พ.ศ. 2439 - โปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงพิเศษไปจัดการศาลตามหัวเมือง
 - จัดทำงบประมาณแผ่นดินเป็นครั้งแรก
 - ตั้งโรงเรียนฝึกหัดวิชาแพทย์ และผดุงครรภ์

พ.ศ. 2440 - เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก
 - ตราข้อบังคับลักษณะปกครอง หัวเมือง
 - ตั้งโรงเรียนสอนวิชากฎหมาย
 - เริ่มการสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนในยุโรป ปีละ 2 ทุน

พ.ศ. 2441 - ตั้งกรมเสนาธิการทหารบก
 - รวมกรมไปรษณีย์ และกรมโทรเลขเป็นกรมเดียวกัน
 - กำเนิดเหรียญ “สตางค์” รุ่นแรก

พ.ศ. 2442 - เริ่มจัดตั้งกองทหารตามหัวเมือง
 - เริ่มสร้างวัดเบญจมบพิตร
 - ได้พระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย
 - ทำสนธิสัญญากำหนดสิทธิจดทะเบียนคนในบังคับอังกฤษ

พ.ศ. 2444 - ตั้งโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่นครราชสีมา
 - เปิดการเดินรถไฟหลวงสาย กรุงเทพ - นครราชสีมา
 - หล่อพระพุทธชินราชจำลอง
 - บริษัทสยามไฟฟ้า ได้รับสัมปทานจำหน่ายไฟฟ้า เริ่มจุโคมไฟตามถนนหลวง

พ.ศ. 2445 - ตั้งกรมธนบัตร เริ่มใช้ธนบัตรครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติธนบัตร ร.ศ. 121
 - ตั้งสามัคยาจารย์สมาคม
 - ตั้งโอสถศาลา
 - เปิดการเดินรถไฟหลวงสายใต้ ระหว่างกรุงเทพ - เพชรบุรี
 - เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2447 - เสด็จประพาสครั้งแรก
 - ทำอนุสัญญา กำหนดสิทธิการจดทะเบียนคนในบังคับฝรั่งเศส

พ.ศ. 2448 - ตั้งหอสมุดสำหรับพระนคร
 - ทำอนุสัญญา กำหนดสิทธิการจดทะเบียนคนในบังคับเดนมาร์ค และอิตาลี
 - ตราพระราชบัญญัติ ยกเลิกการมีทาสโดยสิ้นเชิง
 - ตราพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารฉบับแรก
 - ทดลองจัดสุขาภิบาลที่ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. 2449 - เสด็จประพาสต้นครั้งหลัง
 - เปิดโรงเรียนนายเรือ
 - เสียมณฑลบูรพา ( เสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ ) ให้ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2450 - เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2
 - จัดให้มีการประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรก
 - เปิดการเดินรถไฟหลวงสายกรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2451 - จัดการสุขาภิบาลตามหัวเมืองทั่วไป
 - ประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
 - เลิกใช้เงินพดด้วง
 - ตรา พ.ร.บ. ทองคำ ร.ศ. 127 ใช้ทองคำเป็นมาตรฐานเงินตราตามแบบสากล
 - เปิดพระบรมรูปทรงม้า

พ.ศ. 2452 - เลิกใช้เงินเฟื้อง ซีก เสี้ยว อัฐ โสฬส
                  - เริ่มกิจการประปา
                  - เสียดินแดน ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปลิส ให้อังกฤษ

พ.ศ. 2453 - มีการแสดงกสิกรรมและพาณิชยกรรมครั้งแรก
                  - เสด็จสวรรคตเมื่อ 23 ตุลาคม 2453

 

ที่มา http://social-people.exteen.com/20071103/entry-13

 

สร้างโดย: 
ครูชาญชัย เปี่ยมชาคร และนางสาวภูริชญา ธโนปจัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์