การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย สำหรับนักเรียน

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ผู้เขียน      นายจำรัส  อิ่นคำ             ปีที่ศึกษา   2552 

บทคัดย่อ

                    การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เพื่อประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง  การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน  จำนวน  36  คน                      เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10  เล่ม   แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน จำนวน  4  ด้าน ได้แก่  ด้านส่วนประกอบของเอกสาร  ด้านภาษา  ด้านเนื้อหา  และด้านภาพประกอบ แบบทดสอบหลังเรียนของเอกสารประกอบการเรียน ในแต่ละเล่ม ๆ ละ 10  ข้อ ข้อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนของนักเรียน จำนวน 30 ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10  ข้อสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าเฉลี่ยร้อยละ

ผลการศึกษาสรุปดังนี้

                    1.  ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง  การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  พบว่า  มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 84.61 /81.20                      2.  ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับดี                      3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 30.19                    4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์