การพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง                  :    การพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร      สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผู้เขียน                   :    วิโรจน์    ราชปันติ๊บปีที่ศึกษา                :     2551 

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะ เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน  จำนวน  37 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่   แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน 10 ชุด   แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะ จำนวน 20 ข้อ  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบฝึกทักษะในแต่ละชุด จำนวนชุดละ 10 ข้อ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 50 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร จำนวน 15 ข้อ

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

 สรุปผลการศึกษา

1.  ผลการประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องการหาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  พบว่า  ในภาพรวมคุณภาพของแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับดี   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด   2.  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  พบว่า แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 81.41 /82.05 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้   เมื่อพิจารณาเป็นรายแบบฝึก พบว่า แบบฝึกมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ทุกชุด  3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4         ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 26.284.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องการหาร  พบว่า ในภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องการหาร  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า   ทุกข้ออยู่ในระดับมาก  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul