การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการตัดเย็บผ้าเบื้องต้นในการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้า

ชื่อเรื่อง                           :  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนพัฒนาทักษะการตัดเย็บผ้าเบื้องต้นในการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้า  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1ชื่อผู้รายงาน                   :  นางภาสินี   ปัญญาประชุมประเภทผลงานวิชาการ  :  ผลงานวิจัยปีการศึกษา                     :  2552  บทคัดย่อ     จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนพัฒนาทักษะตัดเย็บผ้าเบื้องต้นในการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้า  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนพัฒนาทักษะตัดเย็บผ้าเบื้องต้นในการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้า  และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนพัฒนาทักษะตัดเย็บผ้าเบื้องต้นในการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552         โดยมีวิธีดำเนินการกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  12  คน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียนพัฒนาทักษะการตัดเย็บผ้าเบื้องต้นในการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้า  จำนวน  7  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรู้  เครื่องมือวัดผลประเมินผลพุทธพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนพัฒนาทักษะการตัดเย็บผ้าเบื้องต้นในการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้า  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยค่าประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน  (E1/ E2)   ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  และการทดสอบค่าที  (t-test)  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน                    ผลการศึกษาพบว่า                         1. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนพัฒนาทักษะการตัดเย็บผ้าเบื้องต้นในการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้า  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  88.45/83.57  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80                          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยเอกสาประกอบการเรียนพัฒนาทักษะการตัดเย็บผ้าเบื้องต้นในการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้า  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                      3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนพัฒนาทักษะการตัดเย็บผ้าเบื้องต้นในการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้า  คิดเป็นค่าเฉลี่ยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด(  = 4.72 , S = 0.31)    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์