รายงานการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ชุด พี่ลิตา น้องลาตินสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเ

ายงานการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ชุด  พี่ลิตา 
น้องลาติน  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่
 2 

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 


ผู้ศึกษา   นางจำเรียง  แจ้งกูล


ปีที่ศึกษา  2552 

มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  80 / 80 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่เรียนโดยใช้  หนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3  กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 
2  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  255
2 
จำนวน  24  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  แบบแผนการทดลองแบบ  One 
Group  Pretest – Posttest  Design 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ได้แก่  หนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  ชุด 
พี่ลิตา  น้องลาติน  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบวัดความพึงพอใจของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 
2 
ที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  แผนการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  ใช้เวลา 
50  วัน  วันละ  20  นาที  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ 
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยค่าคะแนน
 
t – test  (Dependent  Sample)

ผลการศึกษา  พบว่า

                1. 
หนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  ชุด 
พี่ลิตา  น้องลาตินสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่
 2 
มีประสิทธิภาพ 
89.92/ 89.17  ซึ่งสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 
ที่กำหนดไว้
     

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ชุด  พี่ลิตา  น้องลาติน
  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

                3.  ความพึงพอใจของเด็กชั้นอนุบาลปีที่
2 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3
  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( =
2.61, S.D. = 0.52)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์